Ime operacije: KULTURNO ŠPORTNI UTRIP BCa
Akronim: Utrip BCa
Prijavitelj: Občina Bovec
Projektni partnerji: Soča rafting d.o.o., Javni zavod za turizem Dolina Soče
Začetek in zaključek operacije 1. 4. 2019–30. 10. 2020
Vrednost operacije 320.877,08 €
Upravičeni stroški operacije 265.680,54 €
Zaprošen % sofinanciranja 80 %
Odobrena vrednost sredstev 184.276,50 €

VSEBINA

S projektom, ki vzpostavlja javno-zasebno partnerstvo, se predvideva:
• ureditev dvorišča Stergulčeve hiše (obnova starega improviziranega odra, ureditev prostora za razna druženja in prireditve, izgradnja manjšega skladišča za opremo – vzpostavitev zastavljene končne podobe objekta ter umestitvijo novih programov bo nedvomno imelo velik doprinos k razvoju lokalne kulturne dejavnosti ter k bogatenju ponudbe kraja in s tem posredno gospodarskemu razvoju);
• nabava opreme (zvočni sistem, scenska tehnika in oprema, stoli);
• izvedba novoletne okrasitve (novoletna okrasitev je prispevek k prijetnejšem življenjskem okolju prebivalcev in pomemben element v prepoznavnosti in turistični ponudbi kraja, kar Bovcu seveda prinaša tudi pozitiven ekonomske učinke);
• izvedba delavnic;
• izgradnja zunanjega bazenskega kompleksa s pripadajočo infrastrukturo (kompleks bo lociran v središču urbanega naselja in bo namenjen javni rabi, kar bo pozitivno prispevalo k obogatitvi športno-rekreacijske ponudbe središča ter razvoju novih dejavnosti in aktivnosti);
• izvedba izobraževalnih športno-rekreacijskih delavnic.

AKTIVNOSTI
FAZA I.
1) Zunanja ureditev Stergulčeve hiše
2) Nakup opreme
• Zvočni sistem
• Stoli
• Scenska tehnika in oprema
• Novoletna okrasitev
3) Športno-rekreacijski kompleks
• Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela – bazen
4) Izobraževanje
• Kulinarične delavnice
• Delavnice ročnih spretnosti
FAZA II.
5) Športno-rekreacijski kompleks
Instalacijska montaža bazena
6) Izobraževanje
• Rekreacijske delavnice/tečaji

CILJI

• Vzpostaviti novo javno-zasebno partnerstvo.
• Nabaviti potrebno opremo in poskrbeti za novoletno ureditev urbanega naselja.
• Urediti športno površino, oživiti prostor za skupno druženje in rekreacijo prebivalcev.
• Izvesti izobraževalne delavnice in povečati usposobljenost.
• Povečati usposobljenost mladih skozi nove rekreacijske dejavnosti in aktivnosti.
• Dvigniti kakovost bivanja prebivalcev urbanega naselja in okolice.
• Spodbuditi kulturno, socialno in družabno življenje ter povezati in angažirati prebivalce za skupne aktivnosti.
• Obogatiti turistično ponudbo območja, povečati atraktivnost turistične destinacije in števila obiskovalcev.
• Ohraniti obstoječa delovna mesta in posredno ustvarjati nova delovna mesta.
• Posredno povečati rast ostalih storitvenih dejavnosti v urbanem naselju.

PRIČAKOVANI REZULTATI:
• Vzpostavljeno javno-zasebno partnerstvo.
• Izvedena investicija v kulturno-umetniški prostor in športno-rekreacijsko infrastrukturo.
• Izvedene kulturne prireditve, podjetniške delavnice in izobraževanja ter športno-rekreacijske delavnice.
• V aktivnosti vključeni pripadniki ranljivih ciljnih skupin.

KORISTI ZA OBMOČJE
Vzpostavljeno partnerstvo bo v urbanem območju prineslo nove produkte, ki bodo omogočali razvoj novih športno, turističnih in rekreacijskih ter kulturnih dejavnosti.
Z novoletno ureditvijo urbanega središča bo primerno izpostavljena stavbna dediščina in izročilo Bovca.
Delavnice, izobraževanja, tečaji bodo pozitivno prispevale h krepitvi znanj in usposobljenosti ranljivih ciljnih skupin, te aktivnosti pa bodo posledično spodbujale tudi medgeneracijsko sodelovanje.
Izvedene aktivnosti bodo prispevale k višji konkurenčnosti podjetja in celotnega poslovnega okolja na območju.

Povezave:
Evropski strukturni in investicijski skladi
LAS Dolina Soče