Civilna zaščita je organizirana kot poseben del sistema zaščite in reševanja. Obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč.

Vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč ter vodenje intervencij temelji na obveznem izvrševanju odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu in pristojnemu regijskemu poveljniku Civilne zaščite zlasti za uresničevanje usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski oziroma poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije v skladu s svojimi pristojnostmi.

Občinski štab civilne zaščite Bovec

Občina mora imeti organizirane lastne sile za zaščito, reševanje in pomoč skladno s sprejeto oceno ogroženosti, načrti zaščite in reševanja, merili, določenimi v Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, ter Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite. Župan vsaki enoti in službi določi kadrovsko in materialno formacijo ter jo nato tudi kadrovsko in materialno popolni. Župan mora imenovati poveljnika in namestnika poveljnika Civilne zaščite ter člane štaba Civilne zaščite občine. Imenovati je treba tudi poverjenike za Civilno zaščito in njihove namestnike. Občina Bovec ima štab civilne zaščite, ki izvaja operativno-strokovno vodenje civilne  zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti. Štab ima poveljnika CZ kateri je za svoje delo odgovoren županu.

 

Naslov:

CIVILNA ZAŠČITA BOVEC

Trg golobarskih žrtev 8, 5230  Bovec

E-pošta edi.melinc@gmail.com

 

 

IZVAJALEC NALOG ODGOVORNA OSEBA FUNKCIJA MOBITEL
OŠCZ

OBČINE BOVEC

Edi MELINC poveljnik CZ 051-627 983
Miro BOZJA nam. pov. CZ 041-650 341
Uroš KEMPER član štaba 041-781 266
Vladimir VULČ član štaba 041-260 028
Alen JUREČIČ član štaba 031-236 192
Damjan ŽAGAR član štaba 041-300 049
Jure Črnič član štaba 041-600 489

 

 

 Dokumenti: