Status: V teku

Ime operacije: Ribiška hiša 2
Kratica: BREKA2
Prijavitelj: Občina Bovec
Projektni partnerji: KS Kal – Koritnica
Začetek in zaključek operacije 20.9.2020 – 20.11.2021
Vrednost operacije 170.617,26 €
Upravičeni stroški operacije 144.989,56 €
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 123.241,13€
Projekt je bil s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-11/2020/6 dne 20. 11. 2020.

VSEBINA

Občina Bovec je v vasi Kal-Koritnica v letu 2019 zgradila objekt Ribiške hiše s sofinanciranjem ESPR. Objekt je dokončan v zgornji etaži, dokončanje spodnje etaže skupaj z zunanjo ureditvijo pa je predmet te vloge. Predmet vloge je še ureditev oglednih točk z ribiškimi vsebinami na obstoječi poti ter spremljajoči mehki del za zagon vseh predvidenih aktivnosti. Za prvo fazo je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Krajevna skupnost Kal-Koritnica je bila v 2019 aktivni partner projekta, saj je poskrbela za izvedbo upravljavskega načrta ter izvedbo predstavitvenega filmčka z ribiškimi vsebinami. Kot partner bo sodelovala tudi v drugi fazi, ko bo organizirala ali sodelovala pri organiziranju izobraževanj in usposabljanj, usklajevala možnosti povezovanja obstoječih tematskih poti z nadgradnjo za namen predstavitve ribiških vsebin ter izvajala druge vsebine upravljavskega načrta.

Aktivno je v projekt tudi ves čas vključen tudi Zavod za ribištvo Slovenije, ki upravlja zgornji tok reke Soče do Čezsoče, naslednje vasi na Bovškem, od koder naprej s Sočo upravlja Ribiška družina Tolmin. Skupaj smo se odločili, da se v pritličju objekta uredi interpretacijsko središče za reko Sočo in Soško postrv s predstavitvijo ribičije, ekosistema na reki Soči, flore in favne s poudarkom na avtohtonih ribjih vrstah na Bovškem, saj od tod izvira znamenita soška postrv, zgornji tok pa sodi v njen najžlahtnejši bivanjski prostor.

V zgornji etaži torej že razpolagamo z večnamenskim prostorom, namenjenim druženju, usposabljanju in izobraževanju ter izvajanju delavnic za celosten razvoj vasi Kal-Koritnice, s poudarkom na spodbujanju trajnostnega razvoja ribičije v smislu podpore aktivnostim ribiškega muzeja. Z izvedbo interpretacijske ribiške sobe v spodnji etaži pa se bo ustvaril celovit trajnostno usmerjen turistični produkt. Tu bo javnosti predstavljena tradicija ribištva ter ponujena možnost obiska tolmuna Breke ter posameznih oglednih točk, ki se nahajajo na trasi poti v upravljanju Zavoda za turizem Dolina Soče (javni zavod ustanoviteljev občin Bovec, Kobarid in Tolmin).

Druga faza izgradnje skupaj z zagonom interpretacijskega središča torej predstavlja dokončno ureditev pritličja skupaj z namestitvijo opreme s predstavitvenimi filmčki, delno zaposlitev, ureditev okolice objekta ter priključitev vsebine na že obstoječo sprehajalno pot proti tolmunu Soče pri Breki, ki je med najlepšimi tolmuni na reki Soči, v katerem se zadržujejo ribe. Ta je viden z brvi, ki je čudovito opazovališče in omogoča ogled rib v naravi; na že urejeni trasi nameravamo dodatno namestiti table z ribiškimi vsebinami.

 

AKTIVNOSTI

 • Investicijska dokumentacija
 • Izgradnja 2. faze Ribiške hiše po popisih (gradbena dela po izvedenem javnem naročilu)
 • Gradbeni nadzor
 • Izdelava PID
 • Geodetski načrt
 • Oprema spodnje etaže
 • Izdelava filmčkov za interpretacijsko ribiško sobo v pritličju
 • Načrt označevanja oglednih točk
 • Izdelava tabel za označevanje oglednih točk
 • Zasnova in tisk promocijskih letakov
 • Promocijski dogodek ob otvoritvi
 • Polovična zaposlitev koordinatorja projekta
 • Delavnice vezanja muh in muharjenja
 • Usposobitev 2 interpretatorjev ter izvedba 2 ozaveščevalnih delavnic

CILJI

 • Zagotavljanje dodane vrednosti: na rast dodane vrednost operacija vpliva posredno, z razvojem primarne infrastrukture, ki nudi pogoje za oblikovanje vsebin, ki so lahko tržno zanimive. Trajnostni razvoj je prihodnost za razvoj tako turizma kot kmetijstva in s strani ohranjanja habitatov in narave.
 • Vzpostavitev inovativnih partnerstev: pri vzpostavitvi partnerstva sledimo trendu povezovanja izobraževalnih institucij z javnostjo in gospodarstvom, s tem da naše partnerstvo zastavljamo nekoliko drugače: strokovno institucijo s področja ribištva povežemo z lokalnim prebivalstvom, s čimer lahko pričakujemo sinergične učinke ter implementacijo strokovnih in tržnih vsebin ribištva in akvakulture na lokaciji, ki jo podpira zainteresirana javnost – Krajevna skupnost Kal-Koritnica.
 • Pritegnitev mladih in spodbujanje inovacij v vseh fazah dobavne verige na področju ribištva in akvakulture. Tu se predvideva razvoj trajnostnega turističnega vodništva, vodnikov za športni ribolov, ekoloških in etnoloških vsebin Bovške.
 • Podpiranje diverzifikacije znotraj in izven gospodarskega ribištva: operacija se navezuje na diverzifikacijo izven gospodarskega ribištva, s kreiranjem podpornih funkcij, ki so namenjene informiranju, promociji ter razvoju spremljajočih dejavnosti, produktov in storitev za ohranjanje in nadaljnji razvoj ribištva na Bovškem.
 • Zagotavljanje vseživljenjskega učenja.
 • Spodbujanje socialne blaginje in varstva kulturne dediščine.

REZULTATI

 • Urejen prostor za interpretacijo ribiških vsebin 1x
 • Izvedena zunanja ureditev objekta 1x
 • Usposobitev interpretatorja za vodenje po ribiških vsebinah 2x
 • Izvedba delavnic za osveščanje prebivalstva glede ribiških vsebin 2x
 • Dopolnilno označevanje oglednih točk na poti do Breke – 3 točke

Spletne povezave Evropske komisije in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo:

 • spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR tukaj
 • spletna stran Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo – ESPR tukaj

Višina sredstev: 302.345,74 €

Začetek projekta: 1. novembra 2018

Zaključek projekta: 15. avgusta 2019

Status: V teku

Ime operacije: RIBIŠKA HIŠA
Akronim: BREKA1
Prijavitelj: Občina Bovec
Projektni partnerji: Krajevna skupnost Kal-Koritnica
Začetek in zaključek operacije 1.11.2018 – 15.08.2019 
Vrednost operacije 302.345,74 €
Upravičeni stroški operacije 249.265,20 €
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 200.000,00 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-3/2018/11 dne 08. 11. 2018.

VSEBINA
Vas Kal-Koritnica razpolaga z opuščenim potresno poškodovanim javnim objektom v lasti Občine Bovec – mlekarnico, v kateri so kmetje pred leti imeli zbiralnico mleka za nadaljnjo oddajo. Kmetijska dejavnost se je ohranila s tremi večjimi kmeti, ki vsi razpolagajo z lastno predelavo mleka v sirarske izdelke. Skupaj razpolagajo s 25 kravami, 250 ovcami in 50 kozami, kar je za vas s 150 prebivalci lep kazalnik. Objekt kljub potresni poškodovanosti za svoje najnujnejše potrebe še vedno uporablja Krajevna skupnost Kal-Koritnica. Predviden je za rušenje, s tem pa bi lokalna skupnost ostala brez prostora za svojo dejavnost, kar bi negativno vplivalo na vaško jedro ter povezanost sicer še vedno močno povezane lokalne skupnosti, v kolikor objekta ne bi mogli nadomestiti.
V pritličju objekta se uredi interpretacijsko središče za reko Sočo in Soško postrv – ribiški muzej, s predstavitvijo ribičije, ekosistema na reki Soči, flore in favne s poudarkom na avtohtonih ribjih vrsta na Bovškem, saj od tod izvira znamenita soška postrv, zgornji tok pa sodi v njen najžlahtnejši bivanjski prostor. V zgornji etaži pa bo večnamenski prostor, namenjen druženju, usposabljanju in izobraževanju ter izvajanju delavnic za celosten razvoj vasi Kal-Koritnice, s poudarkom na spodbujanju trajnostnega razvoja ribičije v smislu podpore aktivnostim ribiškega muzeja. S tem se bo ustvaril nov trajnostno usmerjen turistični produkt. Tu se bodo usposabljali mladi za turistično vodništvo in za športno ribiško vodništvo. Občina Bovec je projektiranje objekta naročila v 2017 ter v istem letu tudi pridobila gradbeno dovoljenje. Sledil je načrt opreme.
Prijava obsega izgradnjo objekta Ribiške hiše do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt, z zaključenim večnamenskim prostorom za potrebe krajevne skupnosti in razvojem produkta ribičije, vključno z izobraževalnimi programi, s pripadajočo kuhinjico in sanitarnimi prostori.
Ob pridobitvi uporabnega dovoljenja bo Občina Bovec s potencialnimi projektnimi partnerji ponovno kandidirala na javni poziv LAS z namenom ureditve pritličja objekta z muzejskim delom, vsemi njegovimi vsebinami, delno zaposlitvijo v njem, ureditvijo okolice objekta ter ureditvijo tematske poti Ribiška hiša – Breka, ki je med najlepšimi tolmuni na reki Soči, v katerem se zadržujejo ribe, viden je z brvi, ki je čudovito opazovališče. Od Ribiške hiše do Breke vodita dve pešpoti, ki se ju lahko uredi v krožno tematsko pot, ki bi muzejski ogled nadaljevala z ogledom rib v naravi (cca 2,5 km krožne poti).

AKTIVNOSTI
Izgradnja objekta Ribiške hiše po popisih s cenami za 1. fazo
Izdelava filmčkov ter pomoč pri izdelavi filmčkov na terenu
Izdelava upravljavskega načrta za Ribiško hišo

CILJI OPERACIJE
vzpostavitev inovativnih partnerstev: pri vzpostavitvi partnerstva sledimo trendu povezovanja izobraževalnih institucij z javnostjo in gospodarstvom, s tem, da naše partnerstvo zastavljamo nekoliko drugače: strokovno institucijo s področja ribištva povežemo z lokalnim prebivalstvom, s čimer lahko pričakujemo sinergične učinke ter implementacijo strokovnih in tržnih vsebin ribištva in akvakulture na lokaciji, ki jo podpira zainteresirana javnost – Krajevna skupnost Kal-Koritnica;
pritegnitev mladih in spodbujanje inovacij v vseh fazah dobavne verige na področju ribištva in akvakulture. Tu se predvideva razvoj trajnostnega turističnega vodništva, vodnikov za športni ribolov, ekoloških in etnoloških vsebin Bovške;
podpiranje diverzifikacije znotraj in izven gospodarskega ribištva: operacija se navezuje na diverzifikacijo izven gospodarskega ribištva, s kreiranjem podpornih funkcij, ki so namenjene informiranju, promociji ter razvoju spremljajočih dejavnosti, produktov in storitev za ohranjanje in nadaljnji razvoj ribištva na Bovškem;
zagotavljanje vseživljenjskega učenja;

PRIČAKOVANI REZULTI
ustvarjen nov turistični objekt (Ribiška hiša),
urejen prostor za izobraževanja, delavnice in druženje vaščanov v zgornji etaži skupaj s pripadajočimi sanitarijami in kuhinjico.

 

–       Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR

–       Spletna stran ESPR