Status:

Ime operacije: IZ DROBNICE
Vodilni partner: LAS DOLINA SOČE, Trg Tigrovcev 1, 5220 Tolmin
Društvo rejcev drobnice bovške
Društvo upokojencev Bovec
Občina Bovec
Tine Cuder – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Dominik Černuta – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Sodelujoči LAS:

LAS LOŠKEGA POGORJA, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
Društvo rejcev drobnice Škofja Loka
Janez Bogataj – Kmetija Škundar – ekološka kmetija
Bojan Primožič – Kmetija Pr Andrejc

LAS ZGORNJE SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji
Klemen Matk – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Klemen Petek – ekološka kmetija

LAS DOLENJSKE IN BELE KRAJINE, Ljubljanska 26, 8000 Novo mesto
Ciril Totter – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Izidor Grabrijan – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

LAG Regionalkooperation Unterkärnten iz Avstrije

Trajanje projekta: september 2022 – oktrober 2024
Upravičena rednost operacije 456.285,28€
Upravičeni stroški operacije 24.630,15 €
 
Odobrena sredsteva 387.842,50€
Projekt sodelovanja je bil odobren na 6. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33154-13/2021/13 dne 14. 6. 2022.

VSEBINA OPERACIJE:

Aktivnosti operacije so namenjene razvoju drobnice na vseh nivojih: osnovne kmetijske dejavnosti, dopolnilne dejavnosti in na področju trženja, vse na temeljih trajnostnega razvoja, v tesni povezavi z ekološko pridelavo in predelavo ter s spodbujanjem kratkih dobavnih verig. Trajnostni razvoj podeželja je tesno povezan z ekološko proizvodnjo. V tej operaciji spodbujamo razvoj, trženje in povezovanje obstoječih ekoloških pridelovalcev in predelovalcev pridelkov in izdelkov iz drobnice.

Spoznanja in pridobljena znanja v operaciji bomo izmenjali med partnerji preko aktivnosti in primerov prenosov znanj (učne ekskurzije in skupno sodelovanje na javnih dogodkih). Za potrebe izmenjave znanja, implementacije le tega, je v operacijo sodelovanja vključena tudi biološka kmetija iz Avstrije znotraj tujega partnerja. Z operacijo dajemo tudi velik poudarek k ciljem strategije “Od vil do vilic”. Predvsem dajemo poudarek na “vilah” s spodbujanjem reje drobnice in ustvarjanju pogojev za predelavo izdelkov iz drobnice. V operacijo se aktivno vključuje 6 ekoloških kmetij in kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi. Te kmetije bodo izvajale modernizacijo.

 

CILJI OPERACIJE:

Ustvarjanje podlag, ki optimizirajo tri korake: od primarne reje, do predelave in trženja izdelkov drobnice. Za doseganje ciljev je potrebno spodbujati razvoj aktivnosti, ki jih deležniki ciljnih skupin ne izvajajo bodisi ker ne vidijo potenciala, bodisi da je zagon določene aktivnosti za posameznika praktično nedosegljiv. Cilj operacije je razviti nove produkte in storitve, ki so povezane z rejo drobnice te bomo poskušali doseči z aktivnostmi: investicije, izmenjava znanj in izkušenj ter implementacije novih praks.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

 

A1      Vodenje in koordinacija operacije

Vodenje operacije in koordinacija med partnerji (LAS-i), upravičenci in zunanjimi izvajalci bodo potekali skozi celotno obdobje izvajanja operacije. Poleg redne komunikacije med partnerji in upravičenci (preko e-pošte, telefona, zoom aplikacije) se bodo le ti tekom izvajanja operacije redno sestajali na delovnih sestankih. Vsak partner bo skrbel za redno komunikacijo s svojimi upravičenci, LAS Dolina Soče pa bo zadolžena za koordinacijo med vsemi partnerji, sklicevala in vodila bo delovne sestanke ter izvajala druge koordinacijske aktivnosti.

 

A2      Izmenjava izkušenj in prenos znanja

 • Ogledi dobrih praks med LASi s področja reje in predelave drobnice in izdelava dokumenta Prenos znanj in dobrih praks razvitih v okviru projekta Iz drobnice na območju LAS partnerjev v operaciji.
 • Predstavitev proizvodov iz drobnice na javnih prireditvah.
 • Strategija razvoja drobničarstva škofjeloškega območja z akcijskim načrtom.
 • Prenos znanj z ogledi dobrih praks, območje Posočje, območje Solčavsko, območje Bele Krajine.
 • Udeležba kmetov na predstavitvenih prireditev drobnice.
 • Organizacija in izvedba Festival Bicka.
 • Organizacija regijskega posveta – posvet s predstavitvijo novih izdelkov in blagovno znamko.
 • Organizacija regijskega posveta – tema pozitivni vplivi reje drobnice na ohranjanje krajine, preprečevanja zaraščanja območja. Drobnica kot orodje za ohranjanje kulturne krajine, posvet z ogledom dobrih praks.

 

A3      Izobraževanja in razvoj produktov

 • Drobnica in dvig prepoznavnosti: ozaveščevalne in predstavitvene aktivnosti za izdelke drobnice za potrošnike in strokovno javnost (javne prireditve …).
 • Razvoj in dodelava celostne podobe za zaščitene izdelke drobnice (bovški sir, ekološki izdelki, ipd.), ozaveščanje potrošnikov.
 • Drobnica in gastronomija: predstavitveni video s predstavitvijo izdelkov in možnosti za uporabo v kulinariki, izvajanje gastronomskih dogodkov za strokovno in širšo javnost, izvajanje promocijskih dogodkov na javnih prireditvah (predstavitev eko drobničarskih kmetij ter pridelkov in izdelkov).
 • Drobnica in novi produkti: razvoj novih produktov (sladoled iz kozjega mleka, eko konditorski izdelki iz sirotke …).
 • Za razvoj drobnice: ogled dobrih praks na območjih med partnerji in izven (reja drobnice, trženje v kratkih verigah.
 • Izvajanje izobraževanj na temo reje drobnice, pašništva in travništva.
 • Izvajanje izobraževanj na temo mesne in mlečne predelave drobnice in dop. dej. na kmetiji.
 • Izvajanje izobraževanj za ranljive skupine: etno drobnice: prikazi obdelave volne – pletenje, filcanje.
 • Kulinarične delavnice priprave jedi iz drobnice, za gostince, za potrošnike.

V projekt vključeni kmetiji bosta odprli svoja vrata za vrtce in osnovne šole, ki se želijo prek vida, sluha, dotika, okusa, vonja in sodelovanja spoznati z ovcami in kozami, kako jih pasti, nahraniti, negovati, pomolsti. Dva razvita programa »na pašniku z drobnico« bosta cilji skupini na primeren način predstavila pomen drobnice tako z gospodarskega, okoljskega in prehranskega vidika. Z malico mlečnih izdelkov iz drobnice bomo prispevali k spoznavanju pestrosti prehranskih izdelkov iz drobnice ter tako približali prehranske izdelke iz drobnice tudi mlajšim.

Društvo upokojencev Bovec, ki bo sodelovalo pri raziskavi uporabe izdelkov iz drobnice na Bovškem med starejšimi. To je območje, kjer se redi največ drobnice v Sloveniji. Sodelovali pri usposabljanju starejših občanov iz pripravi jedi iz drobnice. Z aktivnostmi bodo poskušali vplivati na prehranjevalne navade, ki bodo rezultirale na večji uporabi izdelkov iz drobnice.

 

A4      Naložbe v razvoj drobnice

Omogočanje pogojev za znižanje stroškov in dvig kakovosti primarne proizvodnje in predelava v izdelke iz drobnice. Prispevanje k horizontalnim ciljem v sklopu inovativnih investicij in aktivnosti za ohranjanje in spodbujanje zelenih delovnih mest in dvig dodane vrednosti:

 

LAS Doline Soče

 • Pilotna nabava mobilne hladilnice za prevoz živil višjega tveganja (meso drobnice, sir, itd.)
 • Urejanje pogojev za primarno proizvodnjo reje drobnice (urejanje površin in dostopov do površin v zaraščanju, ki omogočajo kakovostnejšo rejo drobnice (npr. urejanje dokumentacije za dostopno gozdno cesto na ovčjo planino Golobar)
 • Muzej sirarna Ravni laz – elektrifikacija objekta
 • Sirarski kotel 300l

LAS loškega pogorja

 • Mobilna sušilna naprava za sušenje bal
 • Kosilnica
 • Zgrabljalnik, mulčer, kolesa za kosilnico za strma pobočja, transportni plato

LAS Dolenjska in Bela krajina

 • Pomivalni stroj za mlekarno
 • Zorilna komora
 • Zorilna omara za jogurte
 • Sirarski kotel 120l
 • Posnemalnik za mleko, 10l
 • Avtomobil s hladilno komoro za prevoz živil višjega tveganja
 • Pinja za maslo
 • Polica za zorilno omaro

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

 • Linija za sladoled
 • Prodajni avtomata za prodajo sladoleda
 • Avtomat za mlečne produkte
 • Jasli za seno na kolesih
 • Kvadratne jasli s streho za ovce

 

A5      Informativne in motivacijske aktivnosti

 • Sodelovanje pri snemanju in izdelava 3 kratkih filmov na temo drobničarstva ter izdelava zloženke (Škofjeloško)
 • Predelava kozjega mleka – film (Solčavsko)
 • Priprava brošure – prehranski izdelki iz drobnice (Bela krajina)
 • Pet spotov priprave jedi Iz drobnice (Posočje)

 

A6      Promocija operacije in projektnih aktivnosti

 • Fotografije in odkup fotografij
 • Oblikovanje motiva za promocijski material
 • Promocijski material – (lončki z logotipom, lesena igra jo-jo z dotiskom)
 • Promocija projekta na spletnih straneh, FB, članki v lokalnih medijih
 • Nakupovalne torbe, 400 kos

Operacija strmi k razvoju novih produktov in uvedbi novih pristopov za ohranjanje, varovanje in primerno rabo naravnih virov. Vključene kmetije in drugi v operacijo vključeni deležniki, se bodo posodobili z novo opremo in stroji, s katerimi bodo znižali stroški pridelave za osnovno krmo drobnice, posledično se bo izboljšal krmni obrok ter dvignila kvaliteta izdelkom iz drobnice (meso, mleko, …). Razvili se bodo novi kvalitetni izdelki iz drobnice, kot na primer sladoled iz kozjega mleka. Skozi investicije se bodo vzpostavljala zelena delovna mesta, izdelkom iz drobnice bomo povečali njihovo dodano vrednost, še posebej preko novih tržnih niš.

 

SKUPNI REZULTATI OPERACIJE:

 • modernizacija kmetij in kmetij z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji (drobnica),
 • uvajanje novih produktov (iz ovčje sirotke, sladoled iz kozjega mleka, …),
 • nove možnosti trženja mesa drobnice (nabava hladilnih sistemov za transport mesa),
 • modernizacija predelave mleka v mlečne izdelke (iz drobnice),
 • ozaveščanja in izobraževanja ranljivih skupin o drobnici (mladi in upokojenci),
 • izmenjava izkušenj med v operacijo vključenimi partnerji (stroka) ter prenos znanja,
 • preprečevanje zaraščenosti na težjih dostopnih kmetijskih površinah,
 • skupen dokument Prenos znanj in dobrih praks razvitih v okviru projekta,
 • izdelani bodo promocijski spoti s predstavitvijo uporabe drobnice (načini uporabe v kuhinji in konfekcija jagenjčka),
 • promocijske aktivnosti (predstavitve rezultatov v lokalnih mediji na območju sodelujočih partnerjev).

 

KORISTI ZA OBMOČJE:

Reja drobnice je zelo pomembna gospodarska panoga predvsem na kmetijskih območjih s težjimi pogoji kmetovanja. Dejstvo je, da je osnovna reja mesnega tipa drobnice žal panoga z zelo nizko dodano vrednostjo. Ekonomska upravičenost se začne pri velikih čredah. Zato je potrebno izvajati aktivnosti, ki bodo dvignile dodano vrednost same proizvodnje kot predelave.

Investicij na ekoloških kmetijah in javno dobre investicije (doprinos k zagotavljanju trajnostnih zelenih delovnih mest), se bodo izvedle z namenom spodbujanja razvoja produktov iz drobnice. Tem investicijam bodo sledile mehke vsebine, ki bodo preko raziskav, izobraževanj in promocijskih aktivnosti poskrbele za dvig prepoznavnosti produktov iz drobnice. Ker bo vsako območje razvijalo specifične in različne produkte se bomo na javnih prireditvah partnerjev srečali in predstavili izvedene aktivnosti predvsem preko raziskav na področju gastronomije, saj je ključ za dvig dodane vrednosti ravno v inovativnosti prehrane.

SPLETNE POVEZAVE EVROPSKE KOMISIJE IN PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA:

 • Spletna stran PRP 2014–2020: PRP
 • Spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP

Višina sredstev: 27.497,87 €

Začetek projekta: 2. oktobra 2017

Zaključek projekta: 30. novembra 2018

Status: Zaključeno

Ime operacije: RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV MUZEJA STRGULČEVA HIŠA
Akronim: MUZEJ STERGULCEVA HIŠA
Prijavitelj: Občina Bovec
Projektni partnerji:Kulturno društvo Golobar Bovec

Društvo od ovce do izdelka

Začetek in zaključek operacije 2. 10. 2017–30. 11. 2018
Vrednost operacije 27.497,87 €
Upravičeni stroški operacije 24.630,15 €
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 20.935,63 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-50/2017/7 dne 2. 10. 2017.

Vsebina operacije:

Z operacijo želimo dvigniti prepoznavnost kulturne dediščine na Bovškem in pridobiti dodaten turističen produkt za obiskovalce doline ter osnovati pomemben subjekt za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu dediščine. Bovec je danes prepoznan predvsem po športnem in pohodniškem turizmu. Ima bogato zgodovino, katera je premalo ponujena v okviru turističnega produkta. Muzejska zbirka v Sterguljčevi hiši je zelo dobra izhodiščna točka za razvoj kulturno – turistične panoge. Z nadgradnjo zbirke, vzpostavitvijo kulturne info točke in s spodbujanjem lokalnega prebivalstva za aktivno sodelovanje pri vsebinski zasnovi muzeja se želi postaviti temelje za razvoj kulturno – turističnega produkta.

Aktivnosti operacije:

Ureditev muzejske zbirke

 • Izdelava arheoloških replik
 • Priprava promocijskega materiala (panoji, zgibanka Arheologija na Bovškem, tablice z imenom, podnapisi)
 • Odkup predmetov (obleka – kreacija Boruta Šulina, bronasti kipec boginje Minerve, miza, predalnik z marmorno ploščo in ogledalom ter konjiček, last družine Stergulc)
 • Nakup projektorja
 • Obrtniška dela pri urejanju zbirke

Animacija za oživitev muzeja

 • Vzpostavitev info točke za razvoj turističnega vodništva v Muzeju Sterguljčeva hiša (zaposlitev muzejskega informatorja)
 • Izvedba kulturne prireditve in pogostitev z lokalno hrano ob uradnem odprtju dopolnjene zbirke
 • Izvedba delavnic in predavanja (tematske in izobraževalne delavnice za pripravo vsebin za dopolnitev ter nadgradnjo zbirke)

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/


Poročilo Oblikovanje tem za interpretacijo v Stergulčevi hiši z dne, 24.4.2018

Oblikovanje tem za interpretacijo v Stergulčevi hiši – povzetek 3. srečanja

Poročilo o predavanjih in delavnici interpretacije v Bovcu 16.3.2018

Vabilo na 3. delavnico:  Oblikovanje tem za interpretacijo v Stergulčevi hiši

Sredstva interpretacije dediščine pri razvoju produktov Stergulčeva hiša – povzetek 2. srečanja

Vabilo na 2. delavnico: Sredstva interpretacije

Vabilo na 1. delavnico: Razvoj novih produktov muzeja Stergulčeva hiša

POROČILO O INTERPRETACIJE DEDIŠČINE PRI RAZVOJU PRODUKTOV STERGULČEVA HIŠA Z DNE, 27. 1. 2018

Vloga interpretacije dediščine pri razvoju produktov Stergulčeva hiša – povzetek 1. srečanja

Višina sredstev: 190.027,27 €

Začetek projekta: 1. aprila 2018

Zaključek projekta: 31. decembra 2019

Status: V teku

Ime operacije: REVITALIZACIJA PROSTORA IN UMA
Akronim: REVITUM
Prijavitelj: LAS Dolina Soče
Projektni partnerji: Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske, Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja, Mirko Vertelj, Franc Ličer, Posoški razvojni center
Začetek in zaključek operacije 1.4.2018–31.12.2019
Vrednost operacije 190.027,27 €
Upravičeni stroški operacije 223.561,48 €
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 190.027,27 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-121/2017/4 z dne 29. 3. 2018.

 Vsebina operacije:

Gre za pripravo učinkovitega sistema za revitalizacijo kmetijskih površin, odstranjevanje tujerodnih vrst in spodbujanje naseljevanja ljudi v odročne vasi. Izdelana bo karta območja z vrisanimi površinami, ki so z vidika ohranjanja kulturne krajine ključnega pomena in bo osnova za sistematično revitalizacijo. Vsebovala bo tudi popise kmetij iz demografsko ogroženih vasi, kjer ni naslednikov. Pri izdelavi bodo sodelovali predstavniki krajevnih skupnosti (KS) in javnih strokovnih služb. Izvedene bodo pilotne revitalizacije, študija izvedljivosti nasada oljk, strokovna izobraževanja za širšo javnost in kmetovalce. Namen projekta je, naučiti se obvladovanja okolja na gospodaren način in pri tem upoštevati trajnostna, ekološka načela in zgodovino območja.

Aktivnosti operacije:

 • Izdelava katastra kmetijskih površin po občina
  • Določitev površin, ki jih je potrebno zavarovati pred procesom zaraščanja, po KS območja LAS
  • Popis območji invazivnih rastlin in opuščenih kmetij po KS
  • Določanje kriterijev za najeme kmetijskih površin
  • izdelava brošure s predstavitvijo podatkov o revitalizaciji območja
 • Pilotni del – revitalizacija
  • Raziskava za gojitve na mikro lokaciji na območju Nadiže
  • Na območju občine Bovec: ureditev in ograditev pašnika na območju vasi Soča
  • Na območju občine Kanal ob Soči: ureditev občinskih parcel na območju Kal nad Kanalom in Deskel
  • Na območju občine Kobarid: ureditev in ograditev pašnika na območju Kuka
  • Na območju občine Tolmin: ureditev in ograditev pašnika na območju Gorenje Trebuše
  • Preureditev objekta Drežnica v prostor za predelavo in prodajo mesa
  • Ureditev Večnamenske poti Žaga
  • Konservatorska-restavratorska dela mlekarnice Ravni laz
  • Nakup mini kombajna in pihalnik za žita ter prikolice za prevoz
 • Organizacija in izvedba izobraževanj na območju LAS
 • Oblikovanje in tisk publikacij
  • Katalog izobraževanja
  • E- knjige Tolminsko sirarstvo tisočletna kultura
  • Sournki (brošura in pravljica)

Cilji  in rezultati operacije so:

 • pilotno revitaliziranje vsaj 5 ha kmetijskih površin,
 • ustvarjanje pogojev za uvajanje poljščin v kolobar,
 • ustvarjanje pogojev za predelavo živil živalskega izvora za dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • izobraževanje s področja kmetijskih tehnologij in živilstva,
 • izobraževanja s področja trajnostne rabe kmetijskih zemljišč,
 • ozaveščanje lastnikov zemljišč o pomenu preprečevanja zaraščanja.
 • ohranjanje kmetijskih površin, ki so jih naši predniki obdelovali,
 • ustvarjeni pogoji za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji predelava mesa,
 • ustvarjeni pogoji za razvoj športno – turističnega razvoja konjeništva na Bovškem,
 • povezovanje kmetijstva, turizma z pripravo dokumentacije za obnovo vaške mlekarnice za turistične namene,
 • uvedba nove dobavne verige (Suhomesni izdelki iz mesa drobnice),
 • trajnostni razvoj območja z urejeno krajino, ekološko usmerjenim in turizmu prijaznim kmetijstvom.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
 • Spletna stran Programa razvoja podeželja:tukaj

Višina sredstev: 60.364,71

Začetek projekta: 1. januarja 2018

Zaključek projekta: 30. novembra 2018

Status: Zaključeno

Ime operacije: UMEŠČANJE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE DOLINA SOČE V KMETIJSKE IN ROKODELSKE IZDELKE NA OBMOČJU LAS DOLINA SOČE
Akronim: BZ Dolina Soče
Prijavitelj: Občina Kobarid
Projektni partnerji: Javni zavod za turizem Dolina Soče

Občina Bovec

Občina Kanal ob Soči

Občina Tolmin

Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske

Začetek in zaključek operacije 1. 1. 2018 – 30. 11. 2018
Vrednost operacije 60.364,71
Upravičeni stroški operacije 50.393,81
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 42.834,73
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-52/2017/7 dne 22. 12. 2017.

Vsebina operacije:

Projekt BZ Dolina Soče je namenjen povezovanju ponudnikov podeželja v Dolini Soče ter dvigu prepoznavnosti območja z vidika ponudbe, ki je plod uporabe lokalnih virov.

V zadnjih letih se je na območju LAS Dolina Soče izoblikovala kolektivna blagovna znamka Dolina Soče, ki se uporablja v turistične namene. Namen projekta je uvajanje krovne blagovne znamke Dolina Soče tudi v produkte podeželja: v kmetijstvo, gozdarstvo, rokodelstvo ipd. Sistematsko delo na razvoju in trženju produktov podeželja je prednostna naloga tega projekta. Ponudniki podeželja (kmetje, rokodelci, živilci in drugi ponudniki) se bodo povezali in združili pod imenom Dolina Soče.

Izdelal se bo pravilnik za uporabo blagovne znamke Dolina Soče. Ponudniki bodo lahko znamko uporabljali za pridelke in izdelke, ki so pretežno iz lokalnih surovin. Spodbujali bomo tudi proizvodnjo lokalnih virov po smernicah trajnostnega razvoja. V projekt bomo aktivno vključili vse pridelovalce in proizvajalce ter skupaj pripravili katalog ponudnikov, kjer bomo predstavili pridelke izdelke in ponudbo podeželja Doline Soče. Skupna celostna podoba in informacije o produktih združenih na enem mestu bodo dodana vrednost tega projekta. S tem bomo uvedi novo proizvodno verigo »veriga produktov podeželja v Dolini Soče«.

Oblikovali bomo celostno podobo, ki bo predstavljala ponudbo podeželja Doline Soče. Nabavili začetne zaloge skupne embalaže, ki jo bodo kasneje lahko uporabniki nabavljali. Za namen dviga prepoznavnosti se bo uredila tudi premična tržnica za lokalne ponudnike na turistično pomembni točki – na parkirišču v Zaročišču. 

Aktivnosti operacije:

Delo na projektnih aktivnostih operacije

 • koordinacija projekta, usklajevanje vsebin, priprava pravilnika BZ, priprava tekstov, animacije za vključevanje ponudnikov v BZ in druge aktivnosti za izvedbo projekta,
 • vključitev ekoloških kmetov v sistem krovne BZ Dolina Soče.

Oblikovanje promocijskega materiala BZ Dolina Soče

 • izdelava celostne grafične podobe BZ Dolina Soče,
 • fotografiranje, obdelava in priprava promocijskega gradiva.

Izdelava promocijskega materiala BZ Dolina Soče (nabava embalaže, ki bo vsebovala logotip BZ Dolina Soče)

 • razstavni panoji,
 • knjižica Ponudnikov in vizitk,
 • kartonaste gajbice za sadje,
 • vrečke HDPE in LDPE,
 • rjave vrečke in rjave čajne vrečke z okencem,
 • lesene gajbice za sadje in zelenjavo 10 kg, 15 kg,
 • unikat deske za rezanje z napisom,
 • pokrovčki za med,
 • predpasniki, namizni prti in torbe.

Ureditev prodajne točke

 • ureditev brežine za potrebe tržnice Zaročišče,
 • stojnice za tržnico Zaročišče.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
 • Spletna stran Programa razvoja podeželja: tukaj