Višina sredstev: 27.497,87 €

Začetek projekta: 2. oktobra 2017

Zaključek projekta: 30. novembra 2018

Status: Zaključeno

Ime operacije: RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV MUZEJA STRGULČEVA HIŠA
Akronim: MUZEJ STERGULCEVA HIŠA
Prijavitelj: Občina Bovec
Projektni partnerji:Kulturno društvo Golobar Bovec

Društvo od ovce do izdelka

Začetek in zaključek operacije 2. 10. 2017–30. 11. 2018
Vrednost operacije 27.497,87 €
Upravičeni stroški operacije 24.630,15 €
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 20.935,63 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-50/2017/7 dne 2. 10. 2017.

Vsebina operacije:

Z operacijo želimo dvigniti prepoznavnost kulturne dediščine na Bovškem in pridobiti dodaten turističen produkt za obiskovalce doline ter osnovati pomemben subjekt za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu dediščine. Bovec je danes prepoznan predvsem po športnem in pohodniškem turizmu. Ima bogato zgodovino, katera je premalo ponujena v okviru turističnega produkta. Muzejska zbirka v Sterguljčevi hiši je zelo dobra izhodiščna točka za razvoj kulturno – turistične panoge. Z nadgradnjo zbirke, vzpostavitvijo kulturne info točke in s spodbujanjem lokalnega prebivalstva za aktivno sodelovanje pri vsebinski zasnovi muzeja se želi postaviti temelje za razvoj kulturno – turističnega produkta.

Aktivnosti operacije:

Ureditev muzejske zbirke

 • Izdelava arheoloških replik
 • Priprava promocijskega materiala (panoji, zgibanka Arheologija na Bovškem, tablice z imenom, podnapisi)
 • Odkup predmetov (obleka – kreacija Boruta Šulina, bronasti kipec boginje Minerve, miza, predalnik z marmorno ploščo in ogledalom ter konjiček, last družine Stergulc)
 • Nakup projektorja
 • Obrtniška dela pri urejanju zbirke

Animacija za oživitev muzeja

 • Vzpostavitev info točke za razvoj turističnega vodništva v Muzeju Sterguljčeva hiša (zaposlitev muzejskega informatorja)
 • Izvedba kulturne prireditve in pogostitev z lokalno hrano ob uradnem odprtju dopolnjene zbirke
 • Izvedba delavnic in predavanja (tematske in izobraževalne delavnice za pripravo vsebin za dopolnitev ter nadgradnjo zbirke)

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/


Poročilo Oblikovanje tem za interpretacijo v Stergulčevi hiši z dne, 24.4.2018

Oblikovanje tem za interpretacijo v Stergulčevi hiši – povzetek 3. srečanja

Poročilo o predavanjih in delavnici interpretacije v Bovcu 16.3.2018

Vabilo na 3. delavnico:  Oblikovanje tem za interpretacijo v Stergulčevi hiši

Sredstva interpretacije dediščine pri razvoju produktov Stergulčeva hiša – povzetek 2. srečanja

Vabilo na 2. delavnico: Sredstva interpretacije

Vabilo na 1. delavnico: Razvoj novih produktov muzeja Stergulčeva hiša

POROČILO O INTERPRETACIJE DEDIŠČINE PRI RAZVOJU PRODUKTOV STERGULČEVA HIŠA Z DNE, 27. 1. 2018

Vloga interpretacije dediščine pri razvoju produktov Stergulčeva hiša – povzetek 1. srečanja

Višina sredstev: 190.027,27 €

Začetek projekta: 1. aprila 2018

Zaključek projekta: 31. decembra 2019

Status: V teku

Ime operacije: REVITALIZACIJA PROSTORA IN UMA
Akronim: REVITUM
Prijavitelj: LAS Dolina Soče
Projektni partnerji: Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske, Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja, Mirko Vertelj, Franc Ličer, Posoški razvojni center
Začetek in zaključek operacije 1.4.2018–31.12.2019
Vrednost operacije 190.027,27 €
Upravičeni stroški operacije 223.561,48 €
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 190.027,27 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-121/2017/4 z dne 29. 3. 2018.

 Vsebina operacije:

Gre za pripravo učinkovitega sistema za revitalizacijo kmetijskih površin, odstranjevanje tujerodnih vrst in spodbujanje naseljevanja ljudi v odročne vasi. Izdelana bo karta območja z vrisanimi površinami, ki so z vidika ohranjanja kulturne krajine ključnega pomena in bo osnova za sistematično revitalizacijo. Vsebovala bo tudi popise kmetij iz demografsko ogroženih vasi, kjer ni naslednikov. Pri izdelavi bodo sodelovali predstavniki krajevnih skupnosti (KS) in javnih strokovnih služb. Izvedene bodo pilotne revitalizacije, študija izvedljivosti nasada oljk, strokovna izobraževanja za širšo javnost in kmetovalce. Namen projekta je, naučiti se obvladovanja okolja na gospodaren način in pri tem upoštevati trajnostna, ekološka načela in zgodovino območja.

Aktivnosti operacije:

 • Izdelava katastra kmetijskih površin po občina
  • Določitev površin, ki jih je potrebno zavarovati pred procesom zaraščanja, po KS območja LAS
  • Popis območji invazivnih rastlin in opuščenih kmetij po KS
  • Določanje kriterijev za najeme kmetijskih površin
  • izdelava brošure s predstavitvijo podatkov o revitalizaciji območja
 • Pilotni del – revitalizacija
  • Raziskava za gojitve na mikro lokaciji na območju Nadiže
  • Na območju občine Bovec: ureditev in ograditev pašnika na območju vasi Soča
  • Na območju občine Kanal ob Soči: ureditev občinskih parcel na območju Kal nad Kanalom in Deskel
  • Na območju občine Kobarid: ureditev in ograditev pašnika na območju Kuka
  • Na območju občine Tolmin: ureditev in ograditev pašnika na območju Gorenje Trebuše
  • Preureditev objekta Drežnica v prostor za predelavo in prodajo mesa
  • Ureditev Večnamenske poti Žaga
  • Konservatorska-restavratorska dela mlekarnice Ravni laz
  • Nakup mini kombajna in pihalnik za žita ter prikolice za prevoz
 • Organizacija in izvedba izobraževanj na območju LAS
 • Oblikovanje in tisk publikacij
  • Katalog izobraževanja
  • E- knjige Tolminsko sirarstvo tisočletna kultura
  • Sournki (brošura in pravljica)

Cilji  in rezultati operacije so:

 • pilotno revitaliziranje vsaj 5 ha kmetijskih površin,
 • ustvarjanje pogojev za uvajanje poljščin v kolobar,
 • ustvarjanje pogojev za predelavo živil živalskega izvora za dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • izobraževanje s področja kmetijskih tehnologij in živilstva,
 • izobraževanja s področja trajnostne rabe kmetijskih zemljišč,
 • ozaveščanje lastnikov zemljišč o pomenu preprečevanja zaraščanja.
 • ohranjanje kmetijskih površin, ki so jih naši predniki obdelovali,
 • ustvarjeni pogoji za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji predelava mesa,
 • ustvarjeni pogoji za razvoj športno – turističnega razvoja konjeništva na Bovškem,
 • povezovanje kmetijstva, turizma z pripravo dokumentacije za obnovo vaške mlekarnice za turistične namene,
 • uvedba nove dobavne verige (Suhomesni izdelki iz mesa drobnice),
 • trajnostni razvoj območja z urejeno krajino, ekološko usmerjenim in turizmu prijaznim kmetijstvom.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
 • Spletna stran Programa razvoja podeželja:tukaj

Višina sredstev: 60.364,71

Začetek projekta: 1. januarja 2018

Zaključek projekta: 30. novembra 2018

Status: Zaključeno

Ime operacije: UMEŠČANJE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE DOLINA SOČE V KMETIJSKE IN ROKODELSKE IZDELKE NA OBMOČJU LAS DOLINA SOČE
Akronim: BZ Dolina Soče
Prijavitelj: Občina Kobarid
Projektni partnerji: Javni zavod za turizem Dolina Soče

Občina Bovec

Občina Kanal ob Soči

Občina Tolmin

Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske

Začetek in zaključek operacije 1. 1. 2018 – 30. 11. 2018
Vrednost operacije 60.364,71
Upravičeni stroški operacije 50.393,81
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 42.834,73
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-52/2017/7 dne 22. 12. 2017.

Vsebina operacije:

Projekt BZ Dolina Soče je namenjen povezovanju ponudnikov podeželja v Dolini Soče ter dvigu prepoznavnosti območja z vidika ponudbe, ki je plod uporabe lokalnih virov.

V zadnjih letih se je na območju LAS Dolina Soče izoblikovala kolektivna blagovna znamka Dolina Soče, ki se uporablja v turistične namene. Namen projekta je uvajanje krovne blagovne znamke Dolina Soče tudi v produkte podeželja: v kmetijstvo, gozdarstvo, rokodelstvo ipd. Sistematsko delo na razvoju in trženju produktov podeželja je prednostna naloga tega projekta. Ponudniki podeželja (kmetje, rokodelci, živilci in drugi ponudniki) se bodo povezali in združili pod imenom Dolina Soče.

Izdelal se bo pravilnik za uporabo blagovne znamke Dolina Soče. Ponudniki bodo lahko znamko uporabljali za pridelke in izdelke, ki so pretežno iz lokalnih surovin. Spodbujali bomo tudi proizvodnjo lokalnih virov po smernicah trajnostnega razvoja. V projekt bomo aktivno vključili vse pridelovalce in proizvajalce ter skupaj pripravili katalog ponudnikov, kjer bomo predstavili pridelke izdelke in ponudbo podeželja Doline Soče. Skupna celostna podoba in informacije o produktih združenih na enem mestu bodo dodana vrednost tega projekta. S tem bomo uvedi novo proizvodno verigo »veriga produktov podeželja v Dolini Soče«.

Oblikovali bomo celostno podobo, ki bo predstavljala ponudbo podeželja Doline Soče. Nabavili začetne zaloge skupne embalaže, ki jo bodo kasneje lahko uporabniki nabavljali. Za namen dviga prepoznavnosti se bo uredila tudi premična tržnica za lokalne ponudnike na turistično pomembni točki – na parkirišču v Zaročišču. 

Aktivnosti operacije:

Delo na projektnih aktivnostih operacije

 • koordinacija projekta, usklajevanje vsebin, priprava pravilnika BZ, priprava tekstov, animacije za vključevanje ponudnikov v BZ in druge aktivnosti za izvedbo projekta,
 • vključitev ekoloških kmetov v sistem krovne BZ Dolina Soče.

Oblikovanje promocijskega materiala BZ Dolina Soče

 • izdelava celostne grafične podobe BZ Dolina Soče,
 • fotografiranje, obdelava in priprava promocijskega gradiva.

Izdelava promocijskega materiala BZ Dolina Soče (nabava embalaže, ki bo vsebovala logotip BZ Dolina Soče)

 • razstavni panoji,
 • knjižica Ponudnikov in vizitk,
 • kartonaste gajbice za sadje,
 • vrečke HDPE in LDPE,
 • rjave vrečke in rjave čajne vrečke z okencem,
 • lesene gajbice za sadje in zelenjavo 10 kg, 15 kg,
 • unikat deske za rezanje z napisom,
 • pokrovčki za med,
 • predpasniki, namizni prti in torbe.

Ureditev prodajne točke

 • ureditev brežine za potrebe tržnice Zaročišče,
 • stojnice za tržnico Zaročišče.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

 • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj
 • Spletna stran Programa razvoja podeželja: tukaj