Bovec, 2.2.2023

Občina Kobarid kot sedežna občina organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, s statusom delodajalca objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

OBČINSKI REDAR III (C065005) v službi medobčinske uprave Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.

Prijavni obrazec – vloga za zaposlitev

Rok za vložitev prijave do vključno 23.2.2023.

Bovec, 23. 1. 2023

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Občina Bovec objavlja prosto delovno mesto

SVETOVALEC za okolje in prostor (C027005)

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec za okolje in prostor« na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec in sicer v roku 15 dni po objavi pri Zavodu za zaposlovanje RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.info@bovec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.