Bovec, 25. 5. 2023

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Občina Bovec objavlja prosto delovno mesto

VIŠJI SVETOVALEC za javna naročila in vodenje projektov  (C027010)

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec za javna naročila in vodenje projektov« na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec in sicer v roku 8 dni po objavi pri Zavodu za zaposlovanje RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.info@bovec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Bovec, 22.5.2023

Občina Bovec na podlagi 7. člena Statuta Občine  Bovec (Uradni list RS št.72/6, 89/10 in 75/17) in Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2023 ( Uradni list RS št.34/23), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI BOVEC V LETU 2023.

Rok za prijavo je 12.6.2023.

Bovec, 30. 3. 2023

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC za okolje in prostor (C027010)

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za okolje in prostor« na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec in sicer v roku 8 dni po objavi pri Zavodu za zaposlovanje RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.info@bovec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za vložitev prijave 8 dni po objavi  na zavodu zazaposolovanje RS.