Bovec, 28. 12. 2017

Na podlagi tretjega odstavka 57. Člena Zakona o javnih uslužbencih  (URL  RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (URL RS št. 21/13 s spremembami) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec objavlja prosto delovno mesto za nedoločen čas, in sicer

ČISTILKA II (J032001)

Razpis je zaključen.