Bovec, 29. 8. 2022

Na podlagi 58. čelena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZINTPK-C, 203/20 – ZIUOPOPDVE, 202/21- odl. US on 3/22 – ZDeb) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5320 Bovec, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC za splošne zadeve (C027005)

kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo “javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec za splošne zadeve” na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec….

Dodatne informacije Katarina Barbara Ostan Koren 053842911 ali 051361108.

Bovec, 16.6.2022

Občina Bovec na podlagi 7. člena Statuta Občine  Bovec (Uradni list RS št.72/6, 89/10 in 75/17) in Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2022 ( Uradni list RS št.11/22 in 38/22), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI BOVEC V LETU 2022.

Rok za prijavo je 11.7.2022.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti kulturnega programa JSKD – Območne izpostave Tolmin in financiranje delovanja kulturnih društev občine Bovec v letu 2022, številka pogodbe 410-8/2022-1, z dne 14. 2. 2022, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD)

objavlja

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Bovec v letu 2022 (v nadaljevanju: razpis oznaka Bovec-PrR-2022)

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22) Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, kot sedežna občina organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, s statusom delodajalca objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR (C067002) v Medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom,

INŠPEKTOR (C067002) v Medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim delom

Vloga za zaposlitev

Bovec, 5.05.2022

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 10. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Bovec (Ur.l.RS, št. 27/17) in določb Letnega programa športa v občini Bovec za leto 2022 (sprejet na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Bovec dne, 7.4.2022) Občina Bovec objavlja

javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bovec za leto 2022.

  1. Razpisni obrazci
  2. Pravilnik za vrednotenje LPŠ 2022
  3. Osnutek pogodbe
  4. Označitev kuverte

Rok za prijavo je do vključno 27.5.2022.