Bovec, 29. 09. 2020

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3, 65/08, 69/08 in 40/12-ZUJF), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Bovec št. 007-05/2018-2 s spremembami, OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, objavlja javno objavo za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta za nedoločen čas:

GRADBENI NADZORNIK VII/2-II (J017024)

Rok za prijavo je potekel.

Bovec, 19. 06. 2020

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, kot sedežna občina organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, s statusom delodajalca

objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC ZA INŠPEKCIJSKE ZADEVE (C027010) v Medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.

PRIJAVNI OBRAZEC

Javni natečaj je potekel.

Bovec, 08. 06. 2020

Občina Bovec na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Bovec (Uradno glasilo št. 1/05) ter Letnega programa kulture v Občini Bovec za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Bovec na svoji 11. redni seji dne 15.5.2020, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov kulture v Občini Bovec za leto 2020.

Razpisna dokumentacija

Rok za prijavo je potekel.

Bovec, 08.06.2020

Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 10. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Bovec (Ur. l. RS, št. 27/17) in določb Letnega programa športa v občini Bovec za leto 2020 (sprejet na 11. redni seji Občinskega Občine Bovec dne, 14.5.2020 – v nadaljevanju LPŠ 2020) Občina Bovec objavlja

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bovec za leto 2020.

– Pogodba
– Obrazci
– Označitev kuverte

Rok za prijavo je potekel.