Bovec, 3.3.2023

Na podlagi 33. in 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, objavlja javno objavo za zasedbo enega strokovno-tehničnega delovnega mesta:

FINANČNIK VII/2 (II) za računovodstvo in finance (J017018)

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava za delovno mesto FINANČNIK VII/2 za računovodstvo in finance« na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec in sicer v roku 8 dni po objavi pri Zavodu za zaposlovanje RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.info@bovec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za prijavo je potekel.

Bovec, 22.2.2023

S prenehanjem mandata pretekli sestavi in s konstituiranjem nove sestave Občinskega sveta Občine Bovec dne 8. decembra 2022 je mandat potekel tudi članom v Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu ter Varnostnem sosvetu.

Poziv – za predstavnike Občine Bovec v Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu ter Varnostnem sosvetu

Obrazec – Varnostni sosvet, Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu

Čas za oddajo predlogov je potekel. 

Bovec, 22.2.2023

CSD Severna Primorska je v novi pravni obliki začel delovati 1. 10. 2018, skladno s tem pa se je formiral tudi nov organ, imenovan Svet lokalne skupnosti CSD Severna Primorska. Občina Bovec ima kot predstavnica lokalne skupnosti z območja delovanja CSD Severna Primorska, skladno s 15. členom Sklepa o ustanovitvi CSD Severna Primorska (Uradni list RS, št. 30/18), v Svetu lokalnih skupnosti enega predstavnika.

Poziv – Svet lokalnih skupnosti CSD

Obrazec – Svet lokalnih skupnosti CSD

Čas za oddajo predlogov je potekel.

Bovec, 20. 2. 2023

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC za okolje in prostor (C027010)

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za okolje in prostor« na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec in sicer v roku 8 dni po objavi pri Zavodu za zaposlovanje RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.info@bovec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za vložitev prijave je potekel.

Bovec, 2.2.2023

Občina Kobarid kot sedežna občina organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava Občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, s statusom delodajalca objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

OBČINSKI REDAR III (C065005) v službi medobčinske uprave Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.

Prijavni obrazec – vloga za zaposlitev

Rok za vložitev prijave je potekel.