Bovec, 6.6.2023

Občina Bovec objavlja:

OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec (v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Dosje javnega naročila 003538/2023

Predmet:

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA ŠPORTNO DVORANO Z UPOŠTEVANJEM OKOLJSKEGA VIDIKA

Številka objave je JN003538/2023-B01.

Rok za prijavo 18.8.2023.

Celotna dokumentacija je na povezavi na portalu: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=481761

Bovec, 7.4.2023

Občina Bovec objavlja:

OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec (v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Oznaka:  4303-02/2023

Predmet: OBNOVA JAVNE POTI JP 518322 SOČA – LOG (POD BREGOM) 1. DEL

Številka objave je JN002066/2023-W01

Naročilo se izvaja v skladu z načrtom minimalne projektne dokumentacije št. 173-2022/0, ki ga je v septembru 2022 (popravki marec 2023) izdelala GPIS Mojca Černe s.p. iz Šempasa.

Dela se morajo izvesti do 20.6.2023. V kolikor del ne bo mogoče v celoti zaključiti do 20.6.2023, se ta lahko nadaljujejo in dokončajo v septembru 2023. Pričetek del se uskladi z investitorjem oz. v skladu s sklenjeno pogodbo. Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Bovec za leto 2023 na proračunski postavki 04543.

Upoštevati bo potrebno vsa izdana soglasja in terminske omejitve del.

Podrobnejša vsebina naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.

Investicija bo sofinancirana iz sredstev za odpravo posledic zaradi poplav od 15. do 18. septembra 2022 in iz sredstev 11. člena Zakona o TNP v letu 2023.

Rok za prijavo 21.4.2023 do 10.00.

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=476404

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

DODATEK DOKUMENTACIJE (13.04.2023)