Bovec, 24.12.2021

Občina Bovec objavlja

Javno naročilo DRŽAVNO KOLESARSKO OMREŽJE GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE – Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec – 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku Bovec – Čezsoča

Občina Bovec vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Javno naročilo je objavljeno pod številko objave JN008703/2021-B01.

Rok za oddajo ponudbe je 27. januar 2022 do 11:00 ure.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz projektne dokumentacije in Specifikacije predračuna za kolesarsko Bovec-Čezsoča.

Rok izvedbe del je 30. oktober 2022.

Ponudba mora biti izdelana po načelu »dejanske količine in fiksne enotne cene«.

Ogled lokacije na terenu samem je organiziran: 11. 1. 2022 ob 10:00; prijava  po e-pošti na: obcina.gradnje@bovec.si; najkasneje do 7. 1. 2022 do 12:00; naročnik bo posredoval navodila o zbornem mestu in poteku oglede vsem zainteresiranim prijavljenim.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 17. januar 2022 do 12:00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Vsa komunikacija v zveza z javnim naročilo poteka preko portala https://ejn.gov.si.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

1_Navodila za pripravo ponudbe Ureditev državne kolesarske povezave Bovec-Čezsoča

4_Samostojna ponudba PDF
4_Samostojna ponudba WORD

5_Skupina izvajalcev PDF
5_Skupina izvajalcev WORD

6_Podatki o podizvajalcih PDF
6_Podatki o podizvajalcih WORD

7_Izjava ponudnika PDF
7_Izjava ponudnika WORD

8_Predračun kolesarska Bovec PDF
8_Predračun kolesarska Bovec XLSX

9_Specifikacija predračuna kolesarska Bovec PDF
9_Specifikacija predračuna kolesarska Bovec XLSX

10_Vodja gradnje PDF
10_Vodja gradnje WORD

11_Vodja del PDF
11_Vodja del WORD

12_Vodja elektro montažnih del PDF
12_Vodja elektro montažnih del PDF

13_Reference ponudnika PDF
13_Reference ponudnika WORD

14_Vzorec gradbene pogodbe PDF
14_Vzorec gradbene pogodbe WORD

15_Izjava Uredba o zelenem Javnem naročilu PDF
15_Izjava Uredba o zelenem Javnem naročilu WORD

16_Menična izjava za zavarovanje za resnost PDF
16_Menična izjava za zavarovanje za resnost WORD

17 _ Vzorec zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti PDF
17 _Vzorec zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti WORD

18 _Vzorec za odpravo napak v garancijskem roku PDF
18 _Vzorec za odpravo napak v garancijskem roku WORD

19 _Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence PDF
19_Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence PDF

ESPD obrazec

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

2.0_VODILNI NACRT

2.1_NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

2.2_NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

2.3.I_NACRT ELEKTROTEHNIKE_CR

2.3.II_NACRT ELEKTROTEHNIKE_EE

2.3.III_NACRT ELEKTROTEHNIKE_TK

2.4. GG POROČILO

2.5. PREDRAČUNSKI ELABORAT

 

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE (04.01.2022)

Navodila za pripravo ponudbe-POPRAVEK RD
Navodila za pripravo ponudbe ČISTOPIS 
8_Predračun kolesarska Bovec 
16_Menična izjava za zavarovanje resnost ponudbe

 

POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE (11.01.2022)

Navodila za pripravo ponudbe-POPRAVEK RD 2
Kulturnovarstveno soglasje_DRR Bovec_Čezsoča
Kulturnovarstveni pogoji_DRR_Bovec_Čezsoča