Bovec, 2.avgust 2013

Vabimo vas k oddaji ponudbe za gradnjo doma za ZAŠČITO in REŠEVANJE na letališču Bovec.

Gradivo:

Povabilo k oddaji ponudbe
03 obrazec D4 Navodila ponudnikom_CAN.pdf
04 obrazec D4 Osnutek pogodbe_CAN.docx
05 obrazec D4 Posebni pogoji pogodbe_CAN.pdf
06 obrazec D4 Splosni pogoji pogodbe_CAN.pdf
08 obrazec D4 Tehnicna ponudba vprasalnik_CAN.docx
09 obrazec D4 Splošni podatki o ponudnikuc 4_1_CAN.docx
10 obrazec D4 Tehnicna ponudba Organigram 4_2_CAN.docx
11 obrazec D4 Tehnicna ponudba pooblastilo4_3_CAN.docx
12 obrazec D4 Tehnicna ponudba finan_no poro_ilo 4_4_CAN.docx
13 obrazec D4 Tehnicna ponudba obrazec 4_6.docx
15_b obrazec D4 Financna ponudba cena na enoto_CAN.docx
17 obrazec D4 Administrativni pregled ponud.docx
18 obrazec D4 Ocenjevalni obrazec.docx
19 obrazec D4 Obrazec ponudbe.docx
20 obrazec D4 Garancija ponudnika za veljavnost ponudbe.docx
22 obrazec D4 Garancija za dobro izvedbo_CAN
23 obrazec D4 Garancija za zadrzani znesek_CAN
4.56b-del pogodbe-obrazec za finačno identifikacijo.xls
PZI POPIS DEL. Dom zascite in varovanje
Povabilo k oddaji ponudbe0001.pdf
Priloga A – posebni pogoji narocnika_CAN.pdf
a3 IZJAVA O OBJEKTIVNOSTI IN ZAUPNOSTI .docx

Dom zaščite in varovanja SHEME OKEN IN VRAT

Odgovori na vprašanja

JAVNI RAZPIS JE ZAKLJUČEN.