Višina sredstev: 302.345,74 €

Začetek projekta: 1. novembra 2018

Zaključek projekta: 15. avgusta 2019

Status: V teku

Ime operacije: RIBIŠKA HIŠA
Akronim: BREKA1
Prijavitelj: Občina Bovec
Projektni partnerji: Krajevna skupnost Kal-Koritnica
Začetek in zaključek operacije 1.11.2018 – 15.08.2019 
Vrednost operacije 302.345,74 €
Upravičeni stroški operacije 249.265,20 €
Zaprošen % sofinanciranja 85 %
Odobrena vrednost sredstev 200.000,00 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-3/2018/11 dne 08. 11. 2018.

VSEBINA
Vas Kal-Koritnica razpolaga z opuščenim potresno poškodovanim javnim objektom v lasti Občine Bovec – mlekarnico, v kateri so kmetje pred leti imeli zbiralnico mleka za nadaljnjo oddajo. Kmetijska dejavnost se je ohranila s tremi večjimi kmeti, ki vsi razpolagajo z lastno predelavo mleka v sirarske izdelke. Skupaj razpolagajo s 25 kravami, 250 ovcami in 50 kozami, kar je za vas s 150 prebivalci lep kazalnik. Objekt kljub potresni poškodovanosti za svoje najnujnejše potrebe še vedno uporablja Krajevna skupnost Kal-Koritnica. Predviden je za rušenje, s tem pa bi lokalna skupnost ostala brez prostora za svojo dejavnost, kar bi negativno vplivalo na vaško jedro ter povezanost sicer še vedno močno povezane lokalne skupnosti, v kolikor objekta ne bi mogli nadomestiti.
V pritličju objekta se uredi interpretacijsko središče za reko Sočo in Soško postrv – ribiški muzej, s predstavitvijo ribičije, ekosistema na reki Soči, flore in favne s poudarkom na avtohtonih ribjih vrsta na Bovškem, saj od tod izvira znamenita soška postrv, zgornji tok pa sodi v njen najžlahtnejši bivanjski prostor. V zgornji etaži pa bo večnamenski prostor, namenjen druženju, usposabljanju in izobraževanju ter izvajanju delavnic za celosten razvoj vasi Kal-Koritnice, s poudarkom na spodbujanju trajnostnega razvoja ribičije v smislu podpore aktivnostim ribiškega muzeja. S tem se bo ustvaril nov trajnostno usmerjen turistični produkt. Tu se bodo usposabljali mladi za turistično vodništvo in za športno ribiško vodništvo. Občina Bovec je projektiranje objekta naročila v 2017 ter v istem letu tudi pridobila gradbeno dovoljenje. Sledil je načrt opreme.
Prijava obsega izgradnjo objekta Ribiške hiše do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt, z zaključenim večnamenskim prostorom za potrebe krajevne skupnosti in razvojem produkta ribičije, vključno z izobraževalnimi programi, s pripadajočo kuhinjico in sanitarnimi prostori.
Ob pridobitvi uporabnega dovoljenja bo Občina Bovec s potencialnimi projektnimi partnerji ponovno kandidirala na javni poziv LAS z namenom ureditve pritličja objekta z muzejskim delom, vsemi njegovimi vsebinami, delno zaposlitvijo v njem, ureditvijo okolice objekta ter ureditvijo tematske poti Ribiška hiša – Breka, ki je med najlepšimi tolmuni na reki Soči, v katerem se zadržujejo ribe, viden je z brvi, ki je čudovito opazovališče. Od Ribiške hiše do Breke vodita dve pešpoti, ki se ju lahko uredi v krožno tematsko pot, ki bi muzejski ogled nadaljevala z ogledom rib v naravi (cca 2,5 km krožne poti).

AKTIVNOSTI
Izgradnja objekta Ribiške hiše po popisih s cenami za 1. fazo
Izdelava filmčkov ter pomoč pri izdelavi filmčkov na terenu
Izdelava upravljavskega načrta za Ribiško hišo

CILJI OPERACIJE
vzpostavitev inovativnih partnerstev: pri vzpostavitvi partnerstva sledimo trendu povezovanja izobraževalnih institucij z javnostjo in gospodarstvom, s tem, da naše partnerstvo zastavljamo nekoliko drugače: strokovno institucijo s področja ribištva povežemo z lokalnim prebivalstvom, s čimer lahko pričakujemo sinergične učinke ter implementacijo strokovnih in tržnih vsebin ribištva in akvakulture na lokaciji, ki jo podpira zainteresirana javnost – Krajevna skupnost Kal-Koritnica;
pritegnitev mladih in spodbujanje inovacij v vseh fazah dobavne verige na področju ribištva in akvakulture. Tu se predvideva razvoj trajnostnega turističnega vodništva, vodnikov za športni ribolov, ekoloških in etnoloških vsebin Bovške;
podpiranje diverzifikacije znotraj in izven gospodarskega ribištva: operacija se navezuje na diverzifikacijo izven gospodarskega ribištva, s kreiranjem podpornih funkcij, ki so namenjene informiranju, promociji ter razvoju spremljajočih dejavnosti, produktov in storitev za ohranjanje in nadaljnji razvoj ribištva na Bovškem;
zagotavljanje vseživljenjskega učenja;

PRIČAKOVANI REZULTI
ustvarjen nov turistični objekt (Ribiška hiša),
urejen prostor za izobraževanja, delavnice in druženje vaščanov v zgornji etaži skupaj s pripadajočimi sanitarijami in kuhinjico.

 

–       Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR

–       Spletna stran ESPR