Bovec, 3. 11.2020

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Bovec (Ur. l. RS št. 72/06, 98/10, 75/17) in skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi z 16., 17. in 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bovec za leto 2019 (5. redna seja Občinskega sveta Občine Bovec 28.03.2019), Občina Bovec objavlja:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE parcele št. 8025/189 k.o. 2207 Bovec

Rok za oddajo ponudb je 24. 11. 2020 do 12h.