Bovec, 15.10.2018

Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,5230 Bovec, na podlagi določila 77. člena v zvezi z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1; Uradni list RS, št. 11/2018) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja naslednje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO LESA NA PANJU

Ponudba, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Ponudba mora biti označena na naslovni strani z »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA PRODAJO LESA – UČEJA«. Ponudba se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov: Občina Bovec,Trg golobarskih žrtev 8,5230 Bovec.

Rok za oddajo ponudb je vključno do dne 07.11.2018 do 12. ure. Za pravočasno se šteje ponudba, ki bo najkasneje do navedenega dne in ure prispela na naslov Občine Bovec. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka.

Sečnja in spravilo vsega drevja v gozdu morata biti izvedena najkasneje do dne 15.5.2019.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ODLOČBA o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih  varstvenih del v gozdu

UČJA – cenilni zapisnik

UČJA – orto foto posnetek