V prilogi pošiljamo gradivo za 5. korespondenčno sejo in sicer se četrti rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2016 pripravi predvsem zaradi: spremembe načrta razvojnih programov 2016-2019:
– zaradi povečanja sredstev za investicijo sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin glede na končno znano vrednost in strukturo virov financinanja.

Na odhodkovni strani se na kontih skupine 42 – investicijski odhodki na PP Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin povečajo sredstva za 1.5OO,OOO,OO €, prav tako pa se na prihodkovni strani na kontih skupine 74 – transferni prihodki povečajo za 1.500.000.00 €, kar predstavlja financiranje s strani MGRT-ja.
Ostale proračunske postavke ostajajo enake, prerazporeditve so le med konti pri posameznih postavkah.

Korespondenčno sejo bo opravila Vesna Cuder v torek, 20.12.2016 od 8. do 12. ure, lahko pa svoj odgovor sporočite tudi po elektronski pošti na naslov: obcina.tajnistvo@bovec.si

Vprašanje se glasi:
ALI SE STRINJATE S 4. REBALANSOM PRORAČUNA OBČINE BOVEC ZA LETO 2016 TAKO KOT JE PREDLOŽENO V GRADIVU.

Župan občine Bovec:
Valten Mlekuž, l.r.

1. točka:

– Obrazložitev rebalansa proračuna občine Bovec za leto 2016
– Rebalans 2016-4-Posebni del
– Rebalans 2016-4-Splošni del
– Rebalans proračuna 2016-4-NRP
– Rebalans-2016-4-Odlok
– Predlog kadrovskega načrta Občinske uprave Občine Bovec za leto 2016