VABILO

Vabim Vas na 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 6.7.2017, ob 18:00 v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 19. redne seje in Poročilo 6. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec
 2. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči”- 2. branje
 3. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju občine Bovec v letu 2016
 4. Končno poročilo o opravljenem nadzoru smotrnosti in zakonitosti porabe proračunskih sredstev javnega zavoda LTO Bovec
 5. Predstavitev in potrditev Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Bovec
 6. Obravnava investicijske dokumentacije za DOLB Bovec (DIIP in IP) s predlogom umestitve v NRP Občine Bovec za 2017-2020 (predlog rebalansa proračuna za 2017)
 7. Rebalans proračuna Občine Bovec
 8. Predlog Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energije na območju občine Bovec- 1. branje
 9. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.
 10. Informacije o aktualnih zadevah
 11. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav.

župan Občine Bovec
Valter Mlekuž, l.r.

Vabljeni:
– PP Bovec -Damijan Žagar (ad 3)
– 2 predstavnika NO
– Nejc Kumar (ad 5)
– Golea – Rajko Leban, Proinženiring d.o.o. – Igor Vuga, Aleš Šaver   (ad 6,8,9)

GRADIVO

1.točka:
– Zapisnik 19. redne seje 25.5.2017.
– Poročilo 6. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2.točka:
– Predlog odloka o spremembah odloka medobčinska uprava 2. branje
– Odlok medobčinska uprava neuradno prečiščeno besedilo s predlogom sprememb
– Obrazložitev predloga Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, v drugi obravnavi.

3. točka:
– Informacija PP Bovec o varnostnih razmerah na območju občine Bovec v letu 2016

4. točka:
– Poročilo o opravljenem nadzoru smotrnosti in zakonitosti porabe proračunskih sredstev javnega zavoda LTO Bovec

5. točka:
– Predstavitev in potrditev Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Bovec
– Kratke informacije s področja občinskega prostorskega načrtovanja

6. točka:
– Obravnava investicijske dokumentacije za DOLB Bovec – POROČILO
– Obravnava investicijske dokumentacije za DOLB Bovec – SPLOŠNO

8. točka:
– Predlog Odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energije na območju občine Bovec- 1. branje

9. točka:
– Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.