VABILO

Vabim Vas na 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 25.5.2017, ob 18:00 v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
 2. Rebalans proračuna Občine Bovec 2017 in Dopolnitev Letnega načrta o pridobivanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Bovec v letu 2017
 3. Odlok o izvajanju GJS upravljanja gozdov v lasti Občine Bovec- 1. branje
 4. Dopolnitev Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Sončni Kanin
 5. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče
 6. Strategija razvoja turizma za obdobje 2017-2025
 7. Imenovanje predstavnikov v svet Zavoda za turizem Dolina Soče
 8. Sprememba cen oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki (celotni elaborati za posamezno GJS so posredovani samo v elektronski obliki)
 9. Poročilo o gospodarjenju z gozdovi v lasti Občine Bovec v letu 2016 in sečni predlog za leto 2017
 10. Potrditev cenika maloprodaje lesa na panju za občane Občine Bovec za leto 2017
 11. Potrditev Programa vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2017
 12. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bovec
 13. Letni program športa za leto 2017
 14. Načrtovanje dela vrtca in sistemizacija delovnih mest
 15. Cena programa vrtca za leto 2017/18
 16. Občinska priznanja za leto 2017
 17. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli 4180/68 k.o. (2211) Čezsoča
 18. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli 4180/69 k.o. (2211) Čezsoča
 19. Letališče Bovec, poročilo in načrt razvoja letališča
 20. Informacije o aktualnih zadevah
 21. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

 

Lep pozdrav.

župan Občine Bovec
Valter Mlekuž, l.r.

Vabljeni:
Vesna Paljk
Janko Humar
Berti Rutar
Dragan Marković

 

GRADIVO

1.točka:
– Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2.točka:
– Odlok o rebalansu Občine Bovec za leto 2017
– Rebalans 2017 – posebni del
– Rebalans 2017 – splošni del
– Rebalans – obrazložitve
– Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec – dopolnitve
– Načrt razvojnih programov – NRP 2017 – 2020
– Načrt oddanja občinskega premoženja v najem

3. točka:
– Odlok o koncesiji za izvajanje del v gozdovih v lasti Občine Bovec – prvo branje

4. točka:
– Predlog za doregistracijo Javnega zavoda Sončni Kanin
– Cenik Kanin

5. točka:
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče

6. točka:
– Predlog Odbora za gospodarstvo in GJS  k predstavljeni Strategiji razvoja turizma za obdobje 2017-2025
– Povzetek strategije Bovec 2025
– Strategija Bovec 2025

7. točka:
– Predlogi za imenovanje predstavnikov v svet Zavoda za turizem Dolina Soče

8. točka:
– Elaborat o oblikovanu cen izvajanja storitev javne službe čiščena komunalnih odpadnih voda na območu Občine Bovec
Elaborat o oblikovanu cen izvajanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin
Elaborat o oblikovanu cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območu Občine Bovec
– Elaborat o oblikovanu cen izvajanja storitev javne službe odvajanju komunalnih voda na območu Občine Bovec
– Komunala predlogi sklepov

9.,10.,11. točka:
– Poročilo o gospodarjenju z gozdovi v lasti Občine Bovec v letu 2016
– Odlok o koncesiji za izvajanje del v gozdovih v lasti Občine Bovec – prvo branje

12. točka:
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bovec
– Obrazložite pravilnika

13. točka:
– Letni program športa v občini Bovec za leto 2017

14. točka:
– Načrtovanje dela vrtca ter predlog sistematizacije delovnih mest

15. točka:
– Cene vrtca

16. točka:
– Predlogi za priznanja
– Zapisnik Komisije za priznanja

17. točka:
– Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli številka 4180/68 k.o. (2211) Čezsoča

18. točka:
– Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli številka 4180/69 k.o. (2211) Čezsoča 

19: točka:
Načrt razvoja letališča v naslednjih 5 letih
Poročilo o aktivnostih in investicijah do 30.4.2017