VABILO

Vabim vas na 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 6.4.2017, ob 18:00 v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
 2. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2016
 3. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2017
 4. Sklep o soglasju k zadolževanju PRC
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec
 6. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK v letu 2016 in plan aktivnosti za leto 2017
 7. PRC- poročilo za leto 2016 in Letni delovni načrt za leto 2017
 8. Letno poročilo LTO Bovec za leto 2016 in Program dela LTO Bovec za leto 2017
 9. Letni program kulture v občini Bovec za leto 2017
 10. Poročilo Nadzornega odbora Občine Bovec za leto 2016 in Letni plan nadzora za leto 2017
 11. Vloga za podaljšanje pogodbe o najemu in upravljanju Avtodomskega postajališča Dvor Bovec do 30. 9.2017
 12. Pregled koriščenja subvencij po namenih in koristnikih ter razdelilnik po ukrepih – subvencije za področje malega gospodarstva in turizma ter turistična društva (po pravilu de minimis)
 13. Pregled koriščenja subvencij po namenih in koristnikih ter razdelilnik po ukrepih – subvencije za področje kmetijstva (po pravilu skupinskih izjem)
 14. Informacije o aktualnih zadevah
 15. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav.

župan Občine Bovec

Valter Mlekuž, l.r.

 

Vabljeni:
– Pirih Almira k točki 6
– Humar Janko k točki 7
– Kodeli Vučič Nevenka k točki 2 in k točki 9

 

GRADIVO

1.točka:
– Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2.točka:
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2016
– Zaključni račun 2016 – posebni del

– Zaključni račun 2016 – splošni del
– Zaključni račun za 2016- obrazložitve
– Zaključni račun za leto 2016 – Načrt razvojnih programov – NRP 2016 – 2019
– Letno poročilo AJPES

3. točka:
– Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2017

6. točka:
– Obrazec letnega poročila
– Sklep p potrditvi letnega poročila LEK

7. točka:
– Dopis Posoški razvojni center
– Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center
– PRC – Letni delavni načrt 2017
– PRC – Poročilo za leto 2016
– Sklep zavoda PRC

8. točka:
– LTO Bovec – Program dela 2017
– LTO Bovec – poslovno poročilo 2016

9. točka:
– Letni program kulture v občini Bovec za leto 2017

10. točka:
– Poročilo Nadzornega odbora Občine Bovec za leto 2016 in Letni plan nadzora za leto 2017

11. točka:
– Avtodomsko postajališče – Predlog za podaljšanje pogodbe o najemu
– Obrazložitev predloga

12., 13. točka:
– Pregled koriščenja subvencij po namenih in koristnikih ter razdelilnik po ukrepih – subvencije za področje malega gospodarstva in turizma ter turistična društva (po pravilu de minimis)
– Pregled koriščenja subvencij po namenih in koristnikih ter razdelilnik po ukrepih – subvencije za področje kmetijstva (po pravilu skupinskih izjem)