VABILO

Vabim Vas na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v sredo, 21. decembra 2016, ob 18.00 v veliki dvorani Stergulčeve hiše.

Občine Bovec, Kobarid in Tolmin se bodo morale odločiti, na kakšen način bodo skrbele za obdelavo in odlaganje odpadkov, poleg tega morajo vse tri občine opraviti še drugo obravnavo predloga Odloka o ustanovitvi zavoda za turizem Dolina Soče ter prvo obravnavo predloga Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.

Župani občin Bovec, Kobarid in Tolmin so se iz razloga, ker gre za zadeve, ki jih morajo obravnavati občinski sveti vseh treh občin, dogovorili, da skličejo “skupno” sejo vseh treh občinskih svetov v Bovcu. O posamezni točki dnevnega reda na skupni seji razpravljajo člani vseh treh občinskih svetov, o sklepih pri posamezni točki dnevnega reda odloča vsak občinski svet posebej.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Razprava in sklepanje o podelitvi gospodarskih javnih služb obdelava in odlaganje odpadkov v koncesijsko izvajanje.
3. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina Soče, v drugi obravnavi.
4. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave >Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči<.


GRADIVO:

2. točka:
– Zapisnik 8. redne seje odbora za gospodarstvo in GJS
– Sklep – odlaganje in obdelava odpadkov
– Pravni in ekonomski vidiki podelitve koncesij gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja odpadkov – ELABORAT

3. točka:
– Predlog odloka o ustanovitvi  zavoda za turizem 2. obravnava z obrazložitvijo
– Osnutek finančnega plana 2017 Zavoda za turizem Dolina Soče

4. točka:
– PREDOLG odloka spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
– Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« neuradno prečiščeno besedilo s predlogom sprememb
– Predlog odloka o spremembah odloka medobčinska uprava – obrazložitev (2)

Prosim, da se seje udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05 3841902.

Župan Občine Bovec
Valter Mlekuž