VABILO

Vabim vas na 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v petek, 27.10.2016, ob 18.00 v mali dvorani Stergulčeve hiše

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA

1. Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
2. Polletno poročilo 2016
3, Rebalans proračuna Občine Bovec 2016
4. Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Bovec
5. Izdaja soglasja /a imenovanje direktorice Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin
6. Razdelilnik po ukrepih za dodatna sredstva proračuna Občine Bovec PP4941
(Finančne intervencije za malo gospodarstvo in turizem)
7. Informacije o aktualnih zadevah
B. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav.

župan Občine Bovec
Valter Mlekuž:

 

Vabljena:
– Jožica Štendler (k točki 5)

 

GRADIVO

1.točka:
– Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2.točka:
– Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2016

3. točka:
Rebalans 2016 – posebni del
Rebalans 2016 – splošni del
– Rebalans 2016 – NRP
– Rebalans 2016 – Obrazložitev
– Rebalans 2016 – Odlok
Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev

4. točka:
– Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženje
– Načrt oddajanje in prodaje 2016

5. točka:
– Izdaja soglasja za imenovanje direktorice Knjižnjice Cirila Kosmača Tolmin

6. točka:
– Razdelilnik po ukrepih za dodatna sredstva proračuna Občine Bovec
– Korespodenčna seja odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe