Javno naznanilo o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Bovec (SD OPN 3). (5.11.2021)

Osnutek sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Bovec (SD OPN 3). (5.11.2021)

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Bovec (SD OPN 3). (5.11.2021)


 

OBVESTILO O POTEKU PRIPRAV NA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN BOVEC  (15.6.2021)

 


 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prvih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta letališča Bovec (25.9.2018)

Poziv za zbiranje pobud za pripravo SD OPN Občine Bovec (16.7.2018)

Obrazec – vloga za spremembo OPN

 


 

Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Letališče (SD OPPN 1 Letališče)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Letališče SD OPPN1 – skrajšani postopek Uradni list RS št. 35 /2018, 25. 5. 2018


 

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec SD OPN2 Uradni list RS št. 35 /2018, 25. 5. 2018

 


1. Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN Bovec  Uradni list RS št. 43/2014

2. Odlok o občinskem prostorskem načrtu OPN Bovec   Uradni list RS št. 119/2008

3. Obvezna razlaga druge alinee 25. in 27. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec  Uradni list št. 57/2009

4. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Letališče Bovec OPPN Uradni list RS št.11/2011

5. Načrt razsvetljave

6.  OPN Bovec – grafični del

LEGENDA
RABA
VARSTVO
OPN
GJI – PRIKAZ
GJI

Grafični prikaz občinskega prostorskega  je dosegljiv tudi na spletnem portalu Prostorskega informacijskega sistema občin.