Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinskih pristojnosti ter druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z zakoni in podzakonskimi akti, s Statutom Občine Bovec, Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec in drugimi občinskimi akti.

Občinsko upravo sestavljajo službe, ki so namenjene opravljanju upravnih nalog na posameznih področjih iz pristojnosti občine.

Javni uslužbenci občinske uprave Občine Bovec opravljajo naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi, statutom občine in Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Bovec, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih direktorja občinske uprave.

Občinska uprava deluje na naslovu Trg golobarskih žrtev 8, v Bovcu.

 

Poslovni čas občinske uprave Občine Bovec:

Ponedeljek – četrtek, 08:00 – 16:00,
Petek 08:00 – 14:30

 

Uradne ure občinske uprave Občine Bovec:

Ponedeljek: 08:00 – 12:00
Sreda: 08:00 – 12:00 in 13:00 – 16:00
Petek: 08:00 – 12:00