SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽAGA, volilna knota 2 – naselje Log Čezsoški.

 

SKLEP O RAZPISU NAKNADNIH VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ŽAGA, ZA VOLILNO ENOTO 2 – LOG ČEZSOŠKI

Povezava do objave Sklepa o razpisu volitev v svet KS Žaga v Uradnem listu RS, št. 46/2023

VOLILNI ODBORI

POZIV za imenovaje v volilne odobre – Poziv političnim strankam, drugim organizacijam občanov v občini ter občanom, da najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev (dne 26. 4. 2023), to je do dne 6. 5. 2023 dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov za nadomestne volitve enega člana Krajevne skupnosti Žaga, volilna enota 2 – naselje Log Čezsoški.

Soglasje kandidata za člana volilnega odbora

POTREBNI OBRAZCI ZA KANDIDATURO V SVET KS ŽAGA,  za volilno enoto 2 – LOG ČEZSOŠKI

Kandidatura za naknadne volitve člana sveta Krajevne skupnosti Žaga, volilna enota 2 – predstavnik naselja Log Čezsoški

Soglasje kandidata za naknadne volitve za kandidaturo

OBRAZEC LV 12 – Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za nadomestne volitve

OBRAZEC LV 10 – Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člana KS

GLASOVANJE NA DOMU IN PO POŠTI

Za naknadne volitve v svet KS Žaga, ki bodo 11. 6. 2023 lahko volivci uveljavljajo pravico do glasovanja na domu in po pošti.

Glasovanje po pošti

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 31. 5. 2023, poslati Občinski volilni komisiji Občine Bovec zahtevek za ta način glasovanja.

Skladno z določili 75. člena ZLV v zvezi z 81. členom ZVDZ po pošti glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje deset dni pred dnem glasovanja oziroma najpozneje 31. 5. 2023. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo občinski volilni komisiji v prej omenjenem roku in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Glasovanje na domu

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najkasneje tri dni pred dnem glasovanja oziroma najkasneje 7. 6. 2023 poslati Občinski volilni komisiji Občine Bovec zahtevek za ta način glasovanja.

Na podlagi 81. člena ZLV lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja in obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo.

OBRAZEC doma – lokalne volitve
OBRAZEC  – po pošti
OBVESTILO – invalida o enkratnem glasovanju po pošti

PREDČASNO GLASOVANJE

Predčasno glasovanje na nadomestnih volitvah za člana sveta KS Žaga, volilna enota 2 za naselje Log Čezsoški bo potekalo v sredo, dne 7. 6. 2023 na volišču št. 2: VOLIŠČE ZA PREDČASNO GLASOVANJE, in sicer na sedežu Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

NADOMESTNE VOLITVE V SVET KS ŽAGA, naselje LOG ČEZSOŠKI – SPLOŠNE INFORMACIJE

ROKOVNIK  za izvedbo volilnih opravil 

Sklep o določitvi volišč

Sklep o predčasnem glasovanju