Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, s sedežem v Kobaridu, je bila z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« ustanovljena sredi leta 2006. Odlok, ki so ga ločeno obravnavali in sprejeli občinski sveti vseh treh občin ustanoviteljic, predstavlja dodaten element sodelovanja teh treh občin. Z ustanovitvijo skupne občinske uprave so tri posoške občine tudi formalno vzpostavile sodelovanje na področjih, kjer je to smiselno in predvsem racionalno.

S ciljem znižanja stroškov in racionalizacije poslovanja je bila v sklopu medobčinske uprave, za opravljanje upravnih in strokovnih nalog občinskih uprav občin ustanoviteljic, kot notranja organizacijska enota ustanovljena Medobčinska inšpekcija. Ta za občine ustanoviteljice opravlja naloge občinske inšpekcije, službe nadzora občinskih cest in občinskega redarstva ter druge naloge v skladu s predpisi posameznih občin. Zaradi narave nalog, ki jih za občine izvaja Medobčinska inšpekcija, je ta tudi prekrškovni organ občin ustanoviteljic, njene pooblaščene osebe pa vodijo prekrškovni postopek in o prekrških, ki so kot taki definirani z zakoni in občinskimi odloki, odločajo glede na krajevno pristojnost posamezne občine. Prav to pa je glavni razlog za to, da si pri našem delu želimo tudi vašega aktivnega sodelovanja. Na osnovi vaših utemeljenih pripomb, mnenj in predlogov bomo delo, ki ga opravljamo, lahko izvajali bolje in bolj učinkovito, hkrati pa ga tudi približali vam, občanom pa tudi vsem občasnim ali naključnim obiskovalcem zgornjega Posočja.

Suzana Konec
Vodja Medobčinske uprave

ZAPOSLENI V MEDOBČINSKI UPRAVI OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOČI:

e-mail medobčinske uprave: medobcinska.uprava@kobarid.si
fax medobčinske uprave: 
05 933 45 44

 

Vodja medobčinske uprave, Suzana Konec
vodi, upravlja in organizira delo
tel: 05 933 45 45
mobitel: 041 728 615
e-mail: suzana.konec@kobarid.si

Višja svetovalka za inšpekcijske zadeve, Katja Fratina Hvalec
tel: 05 933 45 41
mobitel: 030 705 877
e-mail: katja.fratina-hvalec@kobarid.si

Svetovalka za prekrškovni postopek, Mia Kravanja
vodenje prekrškovnega postopka, pomoč pri organizaciji dela Medobčinske uprave
tel: 05 933 45 40
mobitel: 031 735 554
e-mail: mia.kravanja@kobarid.si

Redar, Damijan Uršič
zaposlen v medobčinski upravi z sedežem v občini Bovec
tel: 05 933 45 42
mobitel: 041 693 074
e-mail: damijan.ursic@kobarid.si

Redar, Janko Volarič
zaposlen v medobčinski upravi z sedežem v občini Kobarid
tel: 05 933 45 43
mobitel:041 728 613
e-mail: janko.volaric@kobarid.si

Redar, Dušan Bezjak
zaposlen v medobčinski upravi z sedežem v občini Tolmin
tel: 05 933 45 42
mobitel: 041 791 842
e-mail: dusan.bezjak@kobarid.si

Redarka, Karmen Golob
zaposlen v medobčinski upravi z sedežem v občini Kanal ob Soči
tel: 05 933 45 43
mobitel: 031 327 673
e-mail: karmen.golob@kobarid.si