Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, s sedežem v Kobaridu, je bila z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« ustanovljena sredi leta 2006. Odlok, ki so ga ločeno obravnavali in sprejeli občinski sveti vseh treh občin ustanoviteljic, predstavlja dodaten element sodelovanja teh treh občin. Z ustanovitvijo skupne občinske uprave so tri posoške občine tudi formalno vzpostavile sodelovanje na področjih, kjer je to smiselno in predvsem racionalno.

S ciljem znižanja stroškov in racionalizacije poslovanja je bila v sklopu medobčinske uprave, za opravljanje upravnih in strokovnih nalog občinskih uprav občin ustanoviteljic, kot notranja organizacijska enota ustanovljena Medobčinska inšpekcija. Ta za občine ustanoviteljice opravlja naloge občinske inšpekcije, službe nadzora občinskih cest in občinskega redarstva ter druge naloge v skladu s predpisi posameznih občin. Zaradi narave nalog, ki jih za občine izvaja Medobčinska inšpekcija, je ta tudi prekrškovni organ občin ustanoviteljic, njene pooblaščene osebe pa vodijo prekrškovni postopek in o prekrških, ki so kot taki definirani z zakoni in občinskimi odloki, odločajo glede na krajevno pristojnost posamezne občine. Prav to pa je glavni razlog za to, da si pri našem delu želimo tudi vašega aktivnega sodelovanja. Na osnovi vaših utemeljenih pripomb, mnenj in predlogov bomo delo, ki ga opravljamo, lahko izvajali bolje in bolj učinkovito, hkrati pa ga tudi približali vam, občanom pa tudi vsem občasnim ali naključnim obiskovalcem zgornjega Posočja.

Suzana Konec
Vodja Medobčinske uprave

ZAPOSLENI V MEDOBČINSKI UPRAVI OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOČI:

e-mail medobčinske uprave: medobcinska.uprava@kobarid.si
fax medobčinske uprave: 
05 933 45 44

 

Vodja medobčinske uprave, Suzana Konec
vodi, upravlja in organizira delo
tel: 05 933 45 45
e-mail: suzana.konec@kobarid.si

Višja svetovalka za inšpekcijske zadeve, Maja Ipavec Humar – NA PORODNIŠKEM DOPUSTU
tel: 05 933 45 41
e-mail:maja.ipavec-humar@kobarid.si

Inšpektorica, Katja Smrekar
tel: 05 933 45 41
e-mail: katja.smrekar@kobarid.si

Svetovalka za prekrškovni postopek, Mia Kravanja
vodenje prekrškovnega postopka, pomoč pri organizaciji dela Medobčinske uprave
tel: 05 933 45 40
e-mail: mia.kravanja@kobarid.si

Redar, Damijan Uršič
mobitel: 041 693 074
e-mail: damijan.ursic@kobarid.si

Redar, Janko Volarič
mobitel:041 728 613
e-mail: janko.volaric@kobarid.si

Redar, Vojko Fon
mobitel: 031 327 673
e-mail: vojko.fon@kobarid.si

Redar, Marko Ivanc
mobitel: 030 706 187
e-mail: marko.ivanc@kobarid.si

Redar, Goran Benić
mobitel: 030 608 481
e-mail: goran.benic@kobarid.si