LOKALNE VOLITVE 2018

Pri lokalnih volitvah ima vsak volilno pravico samo v svoji občini, gre za vezanost volilne pravice na prebivalce lokalne skupnosti. Volilno pravico na lokalnih volitvah imajo tudi državljani drugih držav članic EU z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma potrdilom o prijavi prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Matej Tonin 13. julija 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018.

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

SKLEP O DATUMU PREDČASNEGA GLASOVANJA

Morebitni drugi krog volitev razpiše Državna volilna komisija in se opravi 14 dni po prvem krogu volitev (t.j. v nedeljo, 2. 12. 2018).

Redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete, razpiše jih župan.

Župan Občine Bovec, Valter Mlekuž je dne 02.08.2018 razpisal

REDNE VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE BOVEC (Ur.l.RS št. 54/2018 z dne 10.08.2018).

Občinska volilna komisija je bila imenovana s sklepom Občinskega sveta Občine Bovec, z dne 16.08.2018.

Občinsko volilno komisijo Občine Bovec sestavljajo:

  1. Vanja Klavora – PREDSEDNICA
  2. Vesna Cuder – NAMESTNICA PREDSEDNICE
  3. Katarina Barbara Ostan – TAJNIK (obcina.tajnik@bovec.si, 051 361 108)
  4. Miran Šušteršič – NAMESTNIK TAJNIKA (obcina.okoljep@bovec.si, 051 361 013)
  5. Vincenc Kravanja – ČLAN,
  6. Breda Vencelj – NAMESTNICA ČLANA,
  7. Ester Stergulc – ČLANICA,
  8. Nada Mrakič – NAMESTNICA ČLANICE,
  9. Ksenija Krivec Komac – ČLANICA.
  10. Iris Stres – NAMESTNICA ČLANICE.

 

 

1. Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov za kandidiranje za župana in občinski svet Občine Bovec

2. Poziv političnim strankam, drugim organizacijam občanov v občini ter občanom, da najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev (dne 03.09.2018), to je do dne 13.09.2018 dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in člane volilnih odborov.

3. Obvestilo o organizatorju volilne kampanje

 

4. Pogoji za pridobite pravice uporabe plakatnih mest za volilno kampanijo za lokalne volitve 2018
– Sklep o spremembi pogojev za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za volilno kampanijo za lokalne volitve 2018

5. Podatki o kandidatih – stopnja in naziv izobrazbe

Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list je pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata potrebno uporabiti klasifikacijo, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu  https://www.nok.si/. Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta.

Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj.

Informacijo o obveznem izvodu plakatov in drugih drobnih tiskov v zvezi z lokalnimi volitvami 2018.

 

KANDIDIRANJE

Liste kandidatov za člane občinskega sveta določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi listo kandidatov po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju liste kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Listo kandidatov lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število volivcev je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. (68.člen ZLV).

Kandidata za župana občine določijo politične stranke in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidata določi stranka s tajnim glasovanjem.

Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. (106.člen ZLV)

PREDSTAVNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.-47. člen ZLV)

Predstavniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu občinske volilne komisije. Predsednika volilnega organa lahko opozorijo na nepravilnosti.

Predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov določi predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji.

Predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat.

ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.-47. člen ZLV)

Zaupniki kandidatov in list kandidatov so lahko navzoči pri delu volilnih odborov. Predsednika volilnega odbora lahko opozorijo na nepravilnosti.

Imena zaupnika kandidata oziroma liste kandidatov sporoči predstavnik kandidata oziroma liste kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.

Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat ter je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini.

 VOLILNA KAMPANJA

Volilno kampanjo za lokalne volitve ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK)(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13). Za volilno kampanjo se štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, zlasti pa propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi (predvolilni shodi) z volilno kampanjo. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Volilno kampanjo lahko organizira sam kandidat ali kandidatka, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.

PREDČASNO GLASOVANJE

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja.