Bovec, 24.2.2023

Lastnike gozdov na območju OE Tolmin obveščamo o veliki verjetnosti prenamnožitve podlubnikov v letošnjem letu, predvsem na smreki in jelki na območju Trnovskega gozda, Trenta, Banjšice z Lokovci, Šentviške planote in  Dole nad Idrijo.

Že v letu 2022 je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) zaznal povečan obseg sečenj zaradi jelovih in smrekovih podlubnikov. Vzrok temu so najverjetneje izrazito neugodne vremenske razmere v letu 2022 (suša in visoke temperature v času vegetacijske dobe).

Zato pozivamo vse lastnike gozdov, da najkasneje do sredine marca  vsaj enkrat pregledajo svoje parcele, v katerih imajo smreko ali jelko. Če opazijo karkoli sumljivega (predvsem sušeča se drevesa, odpadanje skorje), naj o tem takoj obvestijo pristojno Krajevno enoto ZGS, kjer jim bodo dali nadaljnja navodila. Hkrati pozivamo vse lastnike, ki imajo posekane iglavce iz zimske sečnje še v gozdu, da les čimprej odpeljejo iz gozda.

ZGS je dolžan za vsa drevesa, ki so napadena s podlubniki, izdati odločbo za nujni posek (C odločbo), na kateri sta navedena  količina napadenega drevja in rok, do katerega mora biti to posekano in odpeljano iz gozda. Odločba je izvršljiva, kar pomeni, da v kolikor lastnik ne opravi oziroma ne zagotovi z odločbo predpisanih del v predvidenem roku, to zagotovi ZGS  na lastnikove stroške.

Lastnik gozda lahko začne z izvedbo sečnje lubadark že pred izdajo odločbe, vendar mora o tem predhodno obvestiti ZGS (revirnega gozdarja). Zelo pomembno je, da se ukrepi za zatiranje podlubnikov izvedejo že pred prvim rojenjem podlubnikov (prva polovica aprila). Najpomembnejši ukrep je pravočasna sečnja lubadark in odvoz posekanega lesa iz gozda v lupljenje ali predelavo. Zato ponovno opozarjamo lastnike gozdov, da upoštevajo predpisane roke na odločbah, ki jih prejmejo od ZGS.

ZGS izvaja še druge preprečevalno-zatiralne ukrepe: postavitev lovnih nastav in kontrolno lovnih pasti, vendar so ti ukrepi le dopolnilo k pravočasno izvedenim sanitarnim sečnjam s strani lastnikov gozdov.

Kontaktna oseba: Zoran Zavrtanik, tel. 041 657 069

RAZGLAS
o najdenem vozilu

Lastnika zapuščenega vozila (znamka in tip): MITSUBISHI CARIZMA
Barva: MODRA
Reg. št.: BREZ REGISTRSKIH TABLIC
Identifikacijska št. vozila-VIN (šasija): XMCSNDA1AWF000109

ki se je nahajalo v naselju Žaga, zraven objekta s hišno številko 74, na parceli 778/1, katastrska občina 2212 Žaga in je bilo na podlagi Odredbe o odstranitvi zapuščenega vozila št.: 354-003/2022-5, izdane 13.12.2022 odpeljano dne 21.12.2022 ob 13.15 uri v hrambo v varovani prostor od pooblaščenega izvajalca odvoza zapuščenih vozil Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89f, 5220 Tolmin izbranega izvajalca odvoza zapuščenih vozil Ortis d.o.o., Zatolmin 1d, 5220 Tolmin na lokaciji Na logu 7, Tolmin,

POZIVAM

da pri izvajalcu za odstranitev in hrambo zapuščenih vozil (Ortis d.o.o., Na logu 7, Tolmin) prevzame zgoraj navedeno vozilo v času hrambe vozila (najkasneje do 21.03.2023). Po izteku navedenega datuma bo vozilo prodano ali uničeno. Stroške odstranitve in hrambe zapuščenega vozila se obračuna po veljavnem ceniku.

Celoten razglas.