1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naslov: Trg golobarskih žrtev 8
Pošta: 5230 Bovec
Telefon: 05 / 38 41 900
Fax: 05 / 38 41 915
e-mail: obcina.direktor@bovec.si
Župan: VALTER MLEKUŽ, župan Občine Bovec
Odgovorna uradna oseba: VALTER MLEKUŽ, župan Občine Bovec
Podatki o izdajatelju: Občina Bovec
Datum prve objave kataloga: 21.2.2011
Datum zadnje spremembe: 8.1.2021
Dostopnost kataloga: Na spletni strani https://obcina.bovec.si/

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA OBČINA BOVEC

 

2a. Podatki o organizaciji občine Bovec
Delovno področje občine Delovno področje občinske uprave Občine Bovec je določeno in opisano v Katalogu pristojnosti občin, ki omogoča pregled pristojnosti in nalog občine po posameznih predpisih Državnega zbora, Vlade Republike Slovenije in ministrstev. Pristojnosti organov občin so podane posebej za občinski svet, župana, občinsko upravo in druge organe oziroma telesa v občini.

PRISTOJNOSTI OBČIN

Kratek opis delovnega področja: Občinska uprava zagotavlja:

 • strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
 • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
 • polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in
 • učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

 • splošnih zadev,
 • normativno pravnih in upravnih zadev,
 • gospodarskih dejavnosti, turizma in kmetijstva,
 • gospodarskih javnih sluţb in infrastrukture,
 • varstva okolja in urejanja prostora,
 • družbenih dejavnosti,
 • javnih financ
 • inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
Zaposleni v občinski upravi Občine Bovec: Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot V občinski upravi so za posamezna področja in delovne naloge organizirani s službami:

Služba za splošne in premoženjske pravne zadeve
Urad župana z glavno pisarno
Služba za družbene dejavnosti
Služba za gospodarstvo
Služba za okolje in prostor
Služba za proračun in finance
Služba za upravljanje občinskih objektov, organizacija prireditev

 

 

2.b) Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Romina Bradaškja
telefon: 05 / 38 41 900
e-mail: obcina.info@bovec.si
Marjeta Kavčič
telefon: 05 / 38 41 908
e-mail: obcina.gospodarstvo@bovec.si
Armin Kanalec
telefon: 05 / 38 41 914
e-mail: pravna.sluzba@bovec.si

 

2.c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja lokalne skupnosti
Državni predpisi:

 

2.d) Seznam predpisov
Predpisi Občine Bovec:

 

2.e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Občinski prostorski načrt (OPN)

 

2.f) Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: 01) Državna ureditev Republike Slovenije

02) Upravno pravo

03) Civilno pravo

04) Gospodarskopravna ureditev

05) Javne finance

06) Gospodarske dejavnosti

07) Negospodarske dejavnosti

08) Delovno pravo, zdravstveno in socialno varstvo

 

2.g) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Evidence:

1.

Ime evidence:

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Normativna podlaga:

Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.

2.

Ime evidence:

Evidence občinskega redarstva

Normativna podlaga:

Zakona o občinskem redarstvu /ZOred/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči v času uradnih ur.

3.

Ime evidence:

Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari

Normativna podlaga:

Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.

4.

Ime evidence:

Register stanovanj v lasti občine

Normativna podlaga:

Stanovanjskega zakona /SZ-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.

5.

Ime evidence:

Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore

Normativna podlaga:

Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.

6.

Ime evidence:

Evidenca o izdanih odločbah o prekrških

Normativna podlaga:

Zakona o prekrških /ZP-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči v času uradnih ur.

7.

Ime evidence:

Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine

Normativna podlaga:

Zakona o javnih financah /ZJF/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.

8.

Ime evidence:

Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji

Normativna podlaga:

Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.

9.

Ime evidence:

Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina

Normativna podlaga:

Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin /ZSDPO/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.

10.

Ime evidence:

Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine

Normativna podlaga:

Zakona o javnih cestah /ZJC/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.

11.

Ime evidence:

Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev

Normativna podlaga:

Zakona o vrtcih /ZVrt/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur..

12.

Ime evidence:

Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini
Evidenca najemnikov grobov
Kataster komunalnih naprav na pokopališču

Normativna podlaga:

Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.

13.

Ime evidence:

Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Normativna podlaga:

Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur.

 

2.h) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Prostorski informacijski sistem občin PISO
(http://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx )

 

2.i) Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju občine: Spletna stran Občine Bovec
Proračun Občine Bovec: Proračun Občine Bovec
Javni razpisi, natečaji, pozivi, javna naročila https://www.obcina.bovec.si/razpisi-natecaji-pozivi

https://obcina.bovec.si/seznam-javnih-narocil/objavljeno/

 

 

2.h) Informacije o dodeljenih sredstvih
Državna pomoč https://obcina.bovec.si/drzavna-pomoc/

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Poslovni čas občinske uprave Občine Bovec: ponedeljek – četrtek, 08:00 – 16:00,

petek 08:00 – 14:30

Uradne ure občinske uprave Občine Bovec PON: 08:00- 12:00
SRE: 08:00- 12:00 IN 13:00- 16:00
PET: 08:00- 12:00

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 • informacije o turistični taksi

 

5. STROŠKOVNIK IN CENIK
Občina Bovec nima stroškovnika za posredovanje informacij javnega značaja, zato je vpogled v te informacije brezplačen.

 

6. LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZDIJZ

 

Odgovorna oseba: VALTER MLEKUŽ, župan Občine Bovec