Vabim Vas na 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 13.6.2019, ob 18. uri v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

Glede na pomembnost in obsežnost točk dnevnega reda predlagam, da se seja izvede v dveh delih. O datumu nadaljevanja seje se bo dogovorilo na sami seji.

DNEVNI RED

1. Zapisnik 5. redne seje in 2. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Bovec
2. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o. – 2. branje
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda PRC- 1. branje in Letni delovni načrt javnega zavoda PRC za leto 2019
4. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Bovec – skrajšani postopek
5. Rebalans proračuna občine Bovec za leto 2019
6. Poslovno poročilo 2018 (samo po elektronski pošti) in Program dela 2019 Javnega zavoda Turizem Dolina Soče
7. JULIJSKE ALPE-Klemen Langus
8. Sanacijski program Javnega zavoda Sončni Kanin (TOČKA JE ZAPRTA ZA JAVNOST)
9. JZ Sončni Kanin: Cenik poletna sezona 2019/20
10. Letni program kulture za leto 2019
11. Letni program športa za leto 2019
12. Sistemizacija delovnih mest v vrtcu ter cena vrtca
13. Priznanja Občine Bovec za leto 2019
14. Razdelilnik po ukrepih za malo gospodarstvo
15. Nadzorni odbor: Poročilo za leto 2018 in Letni program nadzora za leto 2019
16. Letališče Bovec: Letno poročilo 2018
17. Vzdrževanje gozdnih cest
18. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju Občine Bovec v letu 2018
19. Poročilo Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu
20. Predlog cene toplotne energije za DOLB Bovec
21. Sklep o ukinitvi javnega dobra parcele št. 965 k.o. (2207) Bovec
22. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro
23. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem
24. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav.

Valter Mlekuž, župan Občine Bovec

Vabljeni:

– Almira Pirih (3)
– Klemen Langus (7)
– Rok Ovsenik (8, 9)
– Iztok Kenda (12)
– Vojko Kovačič (15)
– Damjan Cehnar (16)
– Dragan Markovič (17)
– Damjan Žagar (18)
– Matjaž Černuta (19)
– Hrovat Silvo (20)

 

GRADIVO:

1. točka:
– Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Poročilo 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o. – 2. branje

3. točka:
– Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda PRC
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda PRC- 1. branje
– Letni delavni načrt Javnega zavoda PRC
– Sklep  – Sprejem Letnega delovnega načrta Javnega zavoda PRC za leto 2019
– Poročilo Javnega zavada za leto 2018
– Pregled projektov v izvajanju v letu 2018
– Sklep – Sprejem Poročila Javnega zavoda PRC za leto 2018
– Sklep Občinskega sveta Občine Kobarid

4. točka:
– Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Bovec – skrajšani postopek

5. točka:
– Obrazložitev Rebalansa proračuna občine Bovec za leto 2019
– Odlok o Rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2019
– Rebalans Proračuna Splošni del
– Rebalans Proračuna Posebni del
– Rebalans Proračuna 2019 – NRP 2019-2022
– Predlog popravka kadrovskega načrta občinske uprave Občine Bovec za leto 2019

6. točka:
– Poročilo za leto 2018
– Program dela Javnega zavoda Turizem Dolina Soče za leto 2019

– Informacija o spremembah načrtovanih finančnih izhodišč in prilagoditvah plana 2019

7. točka:
– Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2018

8. točka:
– Sanacijski program Javnega zavoda Sončni Kanin (TOČKA JE ZAPRTA ZA JAVNOST)

9. točka:
– Kanin – cenik poletje

10. točka:
– Zapisnik odbora za negospodarstvo
– Letni program kulture za leto 2019

11. točka:
– Letni program športa za leto 2019

12. točka:
– Cena programa vrtca za šolsko leto 2018/2019
– Sistemizacija delovnih mest v vrtcu ter cena vrtca

13. točka:
– Zapisnik komisije za priznanja
– Predlogi za priznanja Občine Bovec za leto 2019

14. točka:
– Razdelilnik po ukrepih za malo gospodarstvo

15. točka:
– Poročilo nadzornega odbora za leto 2019
– Letni program nadzornega odbora za  leto 2019

– Sklep o izvedbi nadzora DOLB

16. točka:
– Letni program Aviofun za leto 2018

17. točka:
– Vzdrževanja gozdnih cest 2017

18. točka:
– Informacija o varnostnih razmerah

19. točka:
 – Zapisnik Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu

20. točka:
– Predlog cene toplotne energije za DOLB Bovec

21. točka:
– Sklep ukinitev javnega dobra parcele št. 965

22. točka:
– Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

23. točka:
– Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem