Vabim Vas na 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 28.03.2019 ob 18. uri  v  mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
 2. Predstavitev investicije “Hotel Kanin”
 3. Predstavitev in potrditev kandidata za direktorja Javnega zavoda Sončni Kanin
 4. Odlok o preimenovanju Javnega zavoda Sončni Kanin d.o.o. – 1. branje
 5. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Letališče (SD OPPN1 Letališče) – 2. branje
 6. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bovec – skrajšani postopek
 7. Odlok o ustanovitvi in organiziranju komunale Tolmin, javnega podjetja d.o.o. – 1. branje
 8. Sprememba cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja s kumunalnimi odpadki
 9. Letno poročio o izvedenih ukrepih akcijskega načrta LEK
 10. Zaključni račun proračuna Občine bovec za leto 2018
 11. Proračun Občine Bovec za leto 2019 – 2. branje
 12. Soglasje k določitvi Kz za turizem Dolina Soče za upravljalca parkirišča Virje
 13. Plakatna mesta
 14. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav
župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

 

GRADIVO:

1. točka:
– Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta

3. točka:
– Zapisnik 18. redne seje Javnega Zavoda Sončni Kanin

4. točka:
– Odlok o preimenovanju Javnega zavoda Sončni Kanin d.o.o. – 1. branje

5. točka:
– Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Letališče (SD OPPN1 Letališče) – 2. branje

6. točka:
– Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v občini Bovec – skrajšani postopek

7. točka:
– Odlok o ustanovitvi in organiziranju komunale Tolmin, javnega podjetja d.o.o. – 1. branje
– Obrazložitev

8. točka:
– Sprememba cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja s kumunalnimi odpadki
– Predlog cene za čiščenje odpadnih voda
– Predlog cene za odvajanja komunalne in padavinske odpadne
– Predlog  cene vodarine in omrežnine
– Predlog  cene z ravnanjem s komunalnimi odpadki
– Predlog cene za subvencijo za odpadke
– Predlog cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
– Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Bovec
– Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin
– Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Bovec 
– Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Bovec 

9. točka:
– Letno poročio o izvedenih ukrepih akcijskega načrta LEK

10. točka:
– Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2018

11. točka:
– Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2019
– Proračun Občine Bovec za leto 2019 – 2. branje – POSEBNI DEL
– Proračun Občine Bovec za leto 2019 – 2. branje – SPLOŠNI DEL
– Proračun Občine Bovec za leto 2019 – 2. branje – NRP
– Proračun Občine Bovec za leto 2019 – 2. branje – NRP ZAKLJUČNI RAČUN
– Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2018
– Podatki iz letnega poročila za obdobje 1.1.2018 – 31.12.2018
– Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bovec
– Proračun za leto 2019 – spremembe po prvem branju

12. točka:
– Soglasje k določitvi Javnega zavoda Turizem Dolina Soče za upravljalca parkirišča Virje

13. točka:
– Plakatna mesta za Evropske volitve 2019