Vabim Vas na 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 21.02.2019 ob 18. uri  v  mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DNEVNI RED:

  1. Zapisnik 3. redne in 1. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Bovec
  2. Seznanitev z imenovanjem podžupanov
  3. Proračun Občine Bovec za leto 2019 – 1. branje
  4. Imenovanje predstavnikov občine Bovec v javne zavode, javne sklade in javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Bovec
  5. Sklep o posredovanju podatkov Komisiji za pregled poslovanja Javnega zavoda Sončni Kanin
  6. Izdaja soglasja k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Sončni Kanin
  7. Sklep za odpis osnovnih sredstev za leto 2018
  8. Poslovnik o delu Komisije za pregled poslovanja Javnega zavoda Sončni Kanin
  9. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav
župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

 

GRADIVO:

1. točka:
– Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta
– Poročilo 1. korespondenčne seje Občinskega sveta občine Bovec
– Zapisnik 2. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. točka:
– Proračun 2019 – ODLOK – predlog
– Proračun 2019 – NRP – predlog
– Proračun 2019 – Posebni del – predlog
– Proračun 2019 – Splošni del – predlog
– Proračun 2019 – obrazložitve
– Predlog kadrovskega načrta 2019

4. točka:
– Predlog sklepa za predstavnike v javnih zavodih

5. točka:
– Sklep o posredovanju podatkov Komisiji za pregled poslovanja Javnega zavoda Sončni Kanin

6. točka:
– Pravilnik o notranji organizaciji in sistemaciji delovnih mest
– Katalog delovnih mest
– Obvestilo k izdaji soglasja k pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v javnem zavodu Sončni Kanin – pojasnlo za gradivo
– Izdaja soglasja v pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v javnem zavodu Sončni Kanin

7. točka:
– Sklep za odpis OS

8. točka:
– Poslovnik o delu Komisije za pregled poslovanja Javnega zavoda Sončni Kanin