VABILO

Vabim Vas na 30. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 25.10. 2018 ob 1800  v mali dvorani Kulturnega doma Bovec

DNEVNI RED:

  1. Zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec in Poročila 12. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec
  2. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec- skrajšani postopek
  4. Načrt investicijskega vlaganja v letališče Bovec v letu 2019
  5. Celostna prometna strategija
  6. Soglasje k Statutu JP DOLB Bovec d.o.o.
  7. Soglasje k določitvi višine sejnin za delo predsednika in članov Nadzornega sveta JP DOLB Bovec d.o.o.
  8. Sprememba že oblikovane OVK Bovec
  9. Informacije o aktualnih zadevah
  10. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Župan občina Bovec
Valter Mlekuž

Vabljeni:
– Damjan Cehnar
– Rajko Leban
– Silvo Hrovat
– Uroš Pust in Polona Filipič

GRADIVO:
1. točka:
– Zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Poročilo 12. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018 – NRP
– Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018 – Obrazložitev
– Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018 – Odlok
– Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018 – Posebni del
– Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018 – Splošni del
– Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bovec

3. točka:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec

4. točka:
– Načrt investicijskega vlaganja v letališče Bovec v letu 2019

5. točka:
– Celostna prometna strategija
– Celostna prometna strategija – 2. del

6. točka:
– Soglasje k Statutu JP DOLB Bovec d.o.o.
– Soglasje k Statutu JP DOLB Bovec d.o.o. – 2. del

7. točka:
– Soglasje k določitvi višine sejnin za delo predsednika in članov Nadzornega sveta JP DOLB Bovec d.o.o.