VABILO

Vabim Vas na 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 30. 8. 2018, ob 18:00  v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec in Poročila 9., 10. in 11. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec
 2. Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2018
 3. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018
 4. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah številka 4180/77 in 4180/78, obe k.o.  (2211) Čezsoča
 5. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli številka 446/2 k.o. (2207) Bovec
 6. Določitev plakatnih mest za volilno kampanjo za lokalne volitve 2018
 7. Merila za določitev višine nadomestil za člane volilnih organov Občine Bovec
 8. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bovec v letu 2018
 9. Pooblastilo županu za sklenitev aneksa k pogodbi za v.d.-jevstvo Silvu Hrovatu
 10. Informacije o aktualnih zadevah
 11. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

 

 

GRADIVO:
1. točka:
– Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Poročilo 9. korespodenčne seje
– Poročilo 10. korespodenčne seje
– Poročilo 11. korespodenčne seje
– Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja
– Obrazložitev rebalansa proračuna Občine Bovec 2018

2. točka:
– Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2018

3. točka:
– Rebalans 2018/2 – splošni del
– Rebalans 2018/2 – posebni del
– Rebalans NRP 2018/2

4. točka:
– Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah številka 4180/77 in 4180/78, obe k.o.  (2211) Čezsoča

5. točka:
– Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli številka 446/2 k.o. (2207) Bovec

6. točka:
– Določitev plakatnih mest za volilno kampanjo za lokalne volitve 2018

7. točka:
– Predlog sklepa za sprejem Meril za določitev višine nadomestil za člane volilnih organovObčine Bovec

8. točka:
– Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bovec v letu 2018

9. točka:
– Pooblastilo županu za sklenitev aneksa k pogodbi za v.d.-jevstvo Silvu Hrovatu