VABILO

Vabim Vas na 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 21. 6. 2018, ob 18:30  v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
 2. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018
 3. Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin – 2. branje
 4. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Bovec – 2. branje
 5. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec -2. branje
 6. Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bovec – skrajšani postopek
 7. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Bovec
 8. Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.
 9. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju Občine Bovec v letu 2017
 10. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli številka 4180/74/2 k.o. (2211) Čezsoča
 11. Imenovanje Volilne komisije Občine Bovec
 12. 12. Informacija o novih investicijah na območju občine Bovec- 123 hiška d.o.o.
 13. Informacije o aktualnih zadevah
 14. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

 

 

GRADIVO:
1. točka:
– Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Načrt NRP 2018-2021
– Rebalans – posebni del
– Rebalans – splošni del
– Odlok o rebalansu
– Obrazložitve

3. točka:

4. točka:
– Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Bovec

5. točka:
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec

6. točka:
– Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bovec

7. točka:
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Bovec

8. točka:
Akt o dopolnitvi Akta o ustanovitvi javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.

9. točka:
Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju Občine Bovec v letu 2017

10. točka:
– Sklep o ukinitvi javnega dobra