VABILO

Vabim Vas na 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 24. 5. 2018, ob 18:00  v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 26. in nadaljevanja 26. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
 2. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec -1. branje
 3. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Bovec – 1. branje
 4. Odlok o občinskih taksah -2. branje
 5. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. -2. branje (enako besedilo kot v 1. branju)
 6. Sprememba cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki
 7. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja občine Bovec v najem: Dopolnitev cenika
 8. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Bovec
 9. Načrtovanje dela vrtca ter predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2018/19
 10. Cena programov vrtca za šolsko leto 2018/19
 11. Občinska priznanja za leto 2018
 12. Sklep glede odobritve gradnje stavb za namen okrepčevalnice in bivanja v vasi Jablanca
 13. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra na parceli številka 1240/2 k.o. (2210) Soča leva
 14. Potrditev direktorja Javnega zavoda za turizem Dolina Soče
 15. Letno poročilo Javnega zavoda Sončni Kanin
 16. Letno poročilo podjetja Aviofun
 17. Predstavitev možnih investicij v Bovcu
 18. Seznanitev s sprejetim Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Letališče SD OPPN1
 19. Informacije o aktualnih zadevah
 20. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

 

župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

 

GRADIVO:
1. točka:
Zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
Zapisnik nadaljevanja 26. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bovec
 Obrazložitev odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

3. točka:
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Bovec

4. točka:
Odlok o občinskih taksah 

5. točka:
Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.

6. točka:
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Bovec
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Bovec
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Bovec
– Sprememba cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki
– Sklep o ceni storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
 Sklep o ceni storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
Sklep o doličitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
Sklep o ceni storitve javne službe oskrbe s pitno vodo
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov

7. točka:
Dopolnitev cenika

8. točka:
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Bovec

9. točka:
Načrtovanje dela vrtca ter predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2018/19

10. točka:
Cena programov vrtca šolsko leto 2018/19

11. točka:
Zapisnik 4. redna seje Komisije za priznanja in odlikovanja
Predlogi za priznanja 1
Predlogi za priznanja 2

12. točka:
Izsek iz zapisnika 22. redne seje Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami

13. točka:
Sklep o ukinitvi javnega dobra

14. točka:
Predlog sklepa za potrditev direktorja zavoda Turizem Dolina Soče

15. točka:
Letno poročilo javnega zavoda Sončni Kanin

16. točka:
Letno poročilo podjetja Aviofun

17. točka:

18. točka:
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Letališče SD OPPN1