VABILO 

Vabim Vas na 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 12. 4. 2018 ob 1700  v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DNEVNI RED:

 1. Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
 2. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2017
 3. Sklep župana glede razpolaganja s stvarnim premoženjem in dopolnitev Letnega načrta za razpolaganje s stvarnim premoženjem
 4. Predstavitev promocije Julijskih Alp
 5. Predstavitev sprememb OPN
 6. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o.
 7. Odlok o spremembi Odloka o proračunu za 2018
 8. Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega podjetja DOLB Bovec d.o.o. in izdaji poroštva za kredit
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici-2. branje
 10. Odlok o občinskih taksah
 11. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja občine Bovec v najem: Dopolnitev cenika
 12. Program vzdrževanja gozdnih cest v letu 2018
 13. Poročilo o gospodarjenju z gozdovi
 14. Letno poročilo o izvedenih ukrepih akcijskega načrta LEK
 15. Poročilo NO za leto 2017 in Letni program nadzora za leto 2018
 16. Letni program športa za leto 2018
 17. Letni program kulture za leto 2018
 18. Poročilo PRC za leto 2017 in Letni delovni načrt PRC za leto 2018
 19. Informacija Javnega zavoda za turizem Dolina Soče: Poslovno poročilo 2017 in Program dela 2018
 20. Predlog za potrditev Statuta, sistemizacije in kadrovskega načrta Javnega zavoda Sončni Kanin
 21. Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica
 22. Sklep glede Kampa Polovnik
 23. Sklep glede odobritve gradnje stavb za namen okrepčevalnice in bivanja v vasi Jablanca
 24. Informacije o aktualnih zadevah
 25. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

 

župan Občine Bovec:

Valter Mlekuž

 

Poročevalci:

– g. Langus (točka 4)                                           – Almira Pirih (točka 18)

– Leon Kobetič (točka 5)                                     – Janko Humar (točka 19)

– Leban Rajko (točki 14)                                     – Marjan Skornišek (točka 21)

– Marković Dragan (točka 12)

 

 

GRADIVO:
1. točka:
– Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2017
Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2017 – obrazložitve
– Zaključni račun 2017 NRP
Zaključni račun 2017 – bilance
Zaključni račun 2017 – splošni del
Zaključni račun 2017 – posebni del

3. točka:
Sklep o dopolnitvi razpolaganja z Občinskim premoženjem za leto 2018

4. točka:

5. točka:

6. točka:

7. točka:
– Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu za 2018

8. točka:
– Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega podjetja DOLB Bovec d.o.o. in izdaji poroštva za kredit

9. točka:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Kortinici

10. točka:
– Odlok o občinskih taksah

11. točka:
– Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja občine Bovec v najem
 – Cenik oddaje v najem zemljišča in gospodarskih objektov

12. točka:
– Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2018

13. točka:
 – Poročilo o gospodarjenu z gozdovi v letu 2017

14. točka:
Letno poročilo o izvedenih ukrepih akcijskega načrta LEK
– Obrazec letnega poročila

15. točka:
– Poročilo nadzornega odbora za 2017

16. točka:
– Letni program športa za leto 2018 (obrazložitve)
– Letni program športa

17. točka:
– Letni program kulture za leto 2018

18. točka:
– Dopis PRC
– PRC – letni delovni načrt 2018
– PRC – poročilo za leto 2017
– Tabelarni pregled projektov v izvajanju v letu 2017
– PRC Sklep o sprejetju letnega poročila za leto 2017

19. točka:
– Javnegi zavodi za turizem Dolina Soče: Poslovno poročilo 2017
– Javnegi zavodi za turizem Dolina Soče: Program dela 2018

20. točka:
– Predlog za potrditev Statuta, sistemizacije in kadrovskega načrta Javnega zavoda Sončni Kanin
– Predlog kadrovskega načrta

21. točka:
Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica

22. točka:
– Sklep glede Kampa Polovnik

23. točka:
– Vloga za odobritev gradnje stavbe za namen okrepčevalnice in bivanja v vasi Jablanca