Po objavi županovega odziva na zavrnitev Proračuna Občine Bovec za leto 2023 na tej spletni strani so se na socialnih omrežjih pojavili poizkusi zanikanj njegovih trditev.

Zato objavljamo nekaj odgovorov, ki jih je Občina Bovec prejela od odgovornih služb Ministrstva za naravne vire in prostor in JZ TNP in odločno potrjujejo županov zapis ter zahtevane roke.

  1. POZIV ZA DOPOLNITVE PRIJAVE PROJEKTOV ZA ANPLS 2023

Prejeto s strani JZ TNP, dne 13. 3. 2023

Spoštovani,

prosimo, da vašo prijavo projektov za letošnji ANPLS 2023 dopolnite z naslednjimi obrazložitvami, dokumenti:

– za vse projekte posredujte sklepe o potrditvi DIIP, za projekte kjer DIIP ni potreben – »mehke vsebine«, pa morajo imeti projekti poleg navedenega naziva in opisa projekta – točno katere vsebine se bodo financirale (že v prijavi), navedeno tudi trajanje (po letih) in vrednost (po letih). Za vse projekte navedite ali jih knjigovodsko vodite pod investicijske ali neinvesticijske projekte.

– za projekt št. 12. (Razgledna točka Velika korita) v prijavi projekta dodatna obrazložitev projekta oz. dopolnitev predloga

– za projekt št. 20. (cesta in parkirišče Trenta -Zadnjica) v prijavi projekta natančneje obrazložiti in utemeljiti projekt

– projekt št. 26. (Tovorna žičnica Kriški podi) ni skladen z 8. točko prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (žičnica za oskrbo planinske koče – Pogačnikovega doma – ne predstavlja javne službe)

– za projekt št. 27. (Solidarnostna sredstva TNP) v prijavi opisani razlog ni skladen s 17. točko 10. člena ZTNP-1.  Za projekt pripravite natančnejše razloge in obrazložitev v povezavi z 4, odstavkom 11. člena ZTNP-1.

Dopolnitve prijav pričakujemo najkasneje do 27. 3. 2023.

Renata Cerkovnik

Oddelek za trajnostni razvoj

JAVNI ZAVOD TRIGLAVSKI NARODNI PARK
Ljubljanska cesta 27
4260 Bled

  1. ZADNJI ROK ZA DOPOLNITEV PROJEKTOV ANPLS 2023 in ODGOVOR NA ZAHTEVO LISTE ZA POSOČJE – BOVEC

Prejeto s strani resorne Službe Vlade RS, dne 16. marca 2023

ZAHTEVA LISTE ZA POSOČJE-BOVEC:

Spoštovani!

Kot smo se dogovorili, Vam pošiljam še preostala dva predloga za umestitev v proračun.

  1. Pitna voda: 80.000,00 € Z IZRECNO zahtevo, da sofinanciranje velja za projekt izvedene v zadnjih petih letih.
  2. Turistična taksa: Zahtevamo dokaze, da se je 25% takse vrnilo v okolje, kjer je bila pobrana in da je le ta razporejena v skladu z zakonom

Hvala in lep pozdrav!

Za LISTO ZA POSOČJE BOVEC

Mitja Kravanja

ODGOVOR:

Predlog projektov, ki se jih uvrsti v Akcijski načrt za leto 2023,  je možno dopolniti najkasneje do 27. 3. 2023. Dopolnjen predlog projektov je treba poslati na JZ TNP.

Glede na vašo navedbo, da gre pri novem projektu med drugim tudi za sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture, menimo, da gre v tem delu za investicijski projekt. Ob dopolnitvi projektov je zato treba jasno navesti, katere vsebine bi se iz tega projekta sofinancirale, da ne bo dvoma ali gre morda za investicijski projekt.

Pojasnjujemo tudi, da na podlagi Akcijskega načrta za leto 2023 ni možno financirati projektov, ki so se izvajali pred letom 2023.

Lepo pozdravljeni,

Jelena Hladnik

  1. ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR NA ZAHTEVE LISTE ZA POSOČJE-BOVEC O NEPOSREDNEM FINANCIRANJU PREBIVALCEV S STALNIM BIVALIŠČEM V TNP V VIŠINI 1.300,00€

 

Prejeto s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, dne 2. marca 2023

Pozdravljeni,

v nadaljevanju podajamo kratek odgovor, glede vprašanj, ki se odpirajo v zvezi s četrtim odstavkom 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17 in 82/20, v nadaljevanju: ZTNP) in projekti, ki so lahko financirani na podlagi te pravne podlage in v povezavi z Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št.116/21).

V zvezi z možnostjo, da se uvede tako imenovani »univerzalni temeljni prihodek« v Triglavskem narodnem parku« ugotavljamo, da tako imenovane pavšale prebivalcem narodnega parka ni možno podeljevati in tudi ni možno, da obveznost dodeljevanja sredstev prevzame krajevna skupnost. Univerzalni temeljni prihodek je plačilo, ki ga prejme vsak državljan in ga zagotavlja država. Imenuje se tudi dohodek državljana, zajamčeni minimalni dohodek ali osnovni dohodek. Namen plačila je zagotoviti dovolj sredstev za kritje osnovnih življenjskih stroškov in finančno varnost, kar pa se ne more šteti med načine zagotavljanja ciljev varstva okolja in spodbujanja trajnostnega razvoja, prilagojenega ciljem narodnega parka, kot to določa 10. in 11. člen ZTNP.

Možno pa je, da se občina odloči, da sredstva iz četrtega odstavka 11. člena ZTNP nameni tudi fizičnim osebam, vendar pa je treba pri tem zagotoviti transparentnost dodeljevanja in porabe sredstev in doseganje njihove namenskost, ki mora biti v skladu z nameni in cilji narodnega parka, zagotovljeno mora biti doseganje širšega javnega interesa ter da se sredstva namenjajo za vsebine 2., 7., 8., 9. in 17. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP, kot to določa četrti odstavek 11. člena ZTNP.

Občina tako lahko med projekte, ki jih predlaga za uvrstitev v akcijski načrt, uvrsti tudi projekt/ukrep dodelitve sredstev fizičnim osebam preko javnega razpisa in opredeli višino sredstev, ki jih bo za ta razpis navedla. Predpogoj pa je, da je ta projekt/ukrep uvrščen v občinski proračun ter da so merila za ta projekt/ukrep dovolj natančno razdelana, da se pri njihovi uvrstitvi v AN lahko presodili skladnost namenske porabe z ZTNP.

Javni razpis za dodelitev sredstev fizičnim osebam pa mora natančno opredeliti vsebine za katere lahko fizična oseba pridobi sredstva ter pogoje in obveze pod katerimi lahko pridobi sredstva. Med obvezami mora biti nujno tudi poročilo o izvedenih ukrepih, katerega občina potem priloži k zahtevku za povračilo sredstev.

Lep pozdrav,

Jelena Hladnik

Pripravil: MILAN ŠTULC