Svetniki so najprej potrdili dnevni red 22. Redne seje OS Občine Bove in zapisnike 21. redne seje, 16. korespondenčne seje in 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec.

 1. Rebalans proračuna občine Bovec za leto 2022

Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2022 je pripravljen zaradi višjih predvidenih prihodov od do zdaj načrtovanih. Konec maja je bila namreč podpisana poravnava med Občino Bovec in Ministrstvom za okolje in prostor, s katero se slednje zaveže plačati Občini Bovec 510.992 € na podlagi četrtega ostavka 11. člena v zvezi z 10. členom Zakona o Triglavskem narodnem parku za izvedene investicije, projekte in dejavnosti, ki jih je Občina Bovec izvedla v letih pred letom 2020, ko je prvič pridobila sredstva iz naslova omenjenega zakona. Znatno se glede na realizacijo zvišujejo tudi nekateri drugi prihodki (iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, prihodki od komunalnih storitev). Zaradi višjih predvidenih prihodkov se zvišujejo tudi nekateri odhodki.

Proračun se ne zapira več z dolgoročnim zadolževanjem, ki je bilo do zdaj predvideno v proračunu v višini 240.000 €.

Z rebalansom so torej skupaj predvideni prihodki 12.438.045,84€, skupaj predvideni odhodki pa 15.055.178,47€. Tekoči odhodki se zvišujejo zlasti zaradi višjih predvidenih stroškov vzdrževanja infrastrukture in občinskih objektov. Predvideni so tudi višji odhodki pri prireditvah, zlasti na trgu, ki so bile pozimi zaradi omejitev druženja načrtovane še nekoliko zadržano.

Tekoči transferi se zvišujejo predvsem zaradi:

– višjih predvidenih transferov gasilskim društvom in gasilski zvezi Bovec zaradi višjih stroškov

– višjih predvidenih transferov javnemu podjetju Sončni Kanin za 190.000 €, ker je družba prejela odločbo FURS za dodatno obdavčitev za pretekla leta, ki se lahko izplačajo, potem ko občinski svet potrdi pravno utemeljen sklep pripravljen s strani družbe Sončni Kanin d.o.o. in najprej, ko bo rebalans proračuna začel veljati.

Investicijski odhodki se nekoliko zvišujejo zlasti zaradi uskladitev na tekoče cene in nekaterih dodanih manjših investicij. Delno prihaja do prerazporeditev vrednosti investicij znotraj kvote, ki se financira na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku s strani države kot tudi med drugimi investicijami v občini. V NRP je dodana investicija za nakup gasilskega vozila HTRV.

OS Občine Bovec je rebalans Občine Bovec za leto 2022 potrdil soglasno.

Sprejet je bil tudi soglasen sklep, da se znesek v višini 190.000 €.pokrije, ko se preuči način plačila Javnemu podjetju Sončni Kanin

 1. Potrditev cenika Smučarskih vozovnic za smučišče Kanin

OS Občine Bovec je cenik smučarskih vozovnic za smučišče Kanin potrdil soglasno

 1. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta

Poročilo je podal Rajko Leban, direktor GOLEA d.o.o.. Občinski svet Občine Bovec je na svoji seji dne 18. 11. 2011 sprejel Lokalni energetski koncept ter za energetskega managerja imenoval Goriško lokalno energetsko agencijo GOLEA. Slednja je s sklepom zadolžena za izdelavo letnih poročil in načrtov izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Bovec, ter za organiziranje izvajanja aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta občine Bovec. Poročilo je pripravljeno v skladu z zahtevami Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/2016). Po omenjenem pravilniku mora biti poročilo potrjeno s strani Občinskega sveta in poslano pristojnemu ministrstvu. Hkrati s poročilom izvedenih aktivnosti v letu 2021 se sprejme tudi plan za izvajanje aktivnosti v letu 2022.

OS je soglasno sprejel sklep, da se potrdi Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih.

 1. Poročilo in letni delovni načrt javnega zavoda PRC za leto 2022

Poročilo in leti delovni načrt je predstavil direktor PRC Simon Škvor.

OS Občine Bovec se je seznanil z letnim delovnim načrtom javnega zavoda PRC za leto 20222

 1. Načrtovanje dela vrtca ter predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2022/23

Poročilo in predlog je podala ravnateljica Denise Šuler. V šolsko leto 2022/23 je vpisanih 63 otrok. V Bovcu bo 5 vzgojiteljic in 4,5 pomočnice, na Žagi 1 vzgojiteljica in pol pomočnice.

V razpravi je bilo poudarjeno tudi dejstvo, da je odpiralni čas vrtca v primerjavi z vrtci v sosednjih občinah prekratek, zato bi bilo smiselno oziroma potrebno odpiralni čas podaljšati čez vse leto, saj številni starši ne delajo več od 7.00 do 15.00. To bi bil prvi korak k prijaznemu okolju do mladih družin.

Svetniki so v razpravi podprli preučitev potreb po podaljšanju odpiralnega časa vrtca.

OS Občine Bovec je soglasno potrdil sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto 2022/23

 1. Cena programov vrtca za šolsko leto 2022/23

Predlog je podala ravnateljica Denise Šuler

Predlog sklepa za cene od 1. 9. 2022 je za celodnevni program 433,53€ za jasli 529,02€. Seveda je ta cena subvencionirana s strani Občine Bovec.

OS Občine Bovec je soglasno potrdil cenik programov vrtca za šolsko leto 2022/23

 1. Razdelilnik po ukrepih malo gospodarstvo-dopolnitev

Občinski svet Občine Bovec potrjuje popravek razdelilnika po ukrepih za dodeljevanje intervencij za malo gospodarstvo in turizem za leto 2022 v skupni razpisni vrednosti 25.000 EUR, kot predlagano v gradivu.

 1. Poročilo o gospodarjenju z gozdovi v lasti občine Bovec v letu 2021

Poročilo je podal Andrej Fon, svetovalec za gozdove pri Občini Bovec. V letu 2021 se je v večini izvajala sanitarna sečnja po vetrolomu iz leta 2020. Sečnja po vetrolomu se nadaljuje tudi v letu 2022, saj vsa delovišča niso bila zaključena. Vsi pogodbeni izvajalci so vsa dela opravljali konkretno in v predpisanih rokih. Vsa dokumentacija (odločbe o odobritvi poseka izbranih dreves, razpisna dokumentacija, prijave izvajalcev, prevzemnice odpeljanega lesa, prevzemni zapisniki, dokumentacija za maloprodajo in dokumentacija za vzdrževanje gozdnih cest) se hrani v prostorih Občine Bovec.

Gospodarjenje z gozdovi v lasti in solasti Občine Bovec je tako v letu 2021 prineslo v proračun 212.513,20 €. Ker pa se vsa delovišča niso zaključila v letu 2021, ampak dela še vedno potekajo, je nekaj dohodka prišlo tudi v proračun za leto 2022.

OS Občine Bovec se je seznanil s poročilom o gospodarjenju z gozdovi v lasti občine Bovec v letu 2021

 1. Program vzdrževanja gozdnih cest v letu 2022

OS Občine Bovec se je seznanil s programom vzdrževanja gozdnih cest v letu 2022.

 1. Spremembe cenika maloprodaje lesu na panju

Odbor je skupaj z dodatnimi predlogi soglasno potrdil omenjeni predlog in predlaga Občinskemu svetu Občine Bovec, da ga sprejme v predlagani obliki.

OS Občine Bovec je spremembe cenika soglasno potrdil.

 1. Predlogi za podelitev občinskih priznanj za leto 2022

Komisija za priznanja in odlikovanja Občine Bovec predlaga Občinskemu svetu Občine Bovec sprejetje sklepa, da prejmejo:

Plaketo Občine Bovec: Barbara Ivančič Kutin

Priznanje Občine Bovec: Nikola Džalo, Martin Berginc in Adem Omerovič.

Denarno nagrado: PGD Log pod Mangartom

Za naziv častnega občana ni prispel noben predlog.

OS Občine Bovec je predloge soglasno potrdil.

 1. Imenovanje občinske volilne komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala prispele predloge in predlaga Občinskemu svetu Občine Bovec potrditev predlogov, in sicer:

Ester Stergulc, Vincenc Kravanja, Vojko Kovačič, Nada Mrakič, Žarko Berginc, Marko Mlekuž. Za predsednico je predlagana sedanja predsednica, sodnica Vanja Klavora, za namestnika predsednice pa je predlagan Tit Kokošin Kenda.

OS Občine Bovec je predlog soglasno potrdil.

 1. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Bovec na območju Občine Bovec v letu 2021

Poročilo je podal komandir PP Bovec Damjan Žagar.

OS Občine Bovec se je seznanil s poročilom.

 1. Potrditev članov Nadzornega sveta javnega podjetja DOLB

Občinski svet Občine Bovec imenuje člane nadzornega sveta Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o. za obdobje štirih let od imenovanja, v sestavi:

 1. Rajko Leban, predsednik nadzornega sveta,
 2. Matjaž Bremec, član nadzornega sveta in
 3. Dragan Marković, član nadzornega sveta

Rajku Lebanu in Matjažu Bremcu se po zasedenih funkcijah članstvo v nadzornem svetu Javnega podjetja za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec d.o.o., prizna tudi za vmesno obdobje od izteka prvega štiriletnega mandata 19.10.2021 do ponovnega imenovanja.

OS Občine Bovec je predloge soglasno potrdil.

 1. Letni plan in načrt razvoja letališča za naslednjih 5 let

Na podlagi določb iz 32. člena Pogodbe o najemu in upravljanju ter obratovanju letališča
Bovec je upravljavec dolžan podati načrt razvoja letališča za naslednjih 5 let do leta 2027 in letni plan za leto 2022.

OS Občine Bovec se je seznanil z načrtom razvoja letališča za naslednjih 5 let do leta 2027 in letnim planom za leto 2022.

 1. Spremembe in dopolnitve parkirnega režima v občini Bovec

OS Občine Bovec je izrazil dvome v smiselnosti uvedbe parkirnine za vozila nad pet sedežev in avtodome na parkirišču Žaršče v času od 00.00 do 24.00, zato je bil predlog umaknjen.

V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec se črta 2. točka I. člena ter z njo povezana 3. točka in zadnji odstavek V. člena; 3. in 4. točka I. člena pa postaneta novi 2. in 3. točka I. člena. S sprejemom spremembe sklepa se ustrezno uskladi predpis z dejanskim stanjem. V teku je namreč sodni postopek določitve funkcionalnega zemljišča k večstanovanjski stavbi na naslovu Ledina 4 in 5.

OS je sklep soglasno podprl.

V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20, 108/21 in 52/22) se II. člen spremeni na način, da se črtajo prva, tretja in četrta alineja ter doda novo besedilo, ki se odslej glasi:

 • cona I: parkirišče »Na rejdi«, na delu zemljišča s par. št. 1718/5 k.o. Bovec
 • cona III: parkirišče pri cerkvi (9 parkirnih mest),
 • cona IV: parkirišče pri mrliški vežici Bovec (17 parkirnih mest).«

V Sklepu o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 7/20, 77/20, 92/20, 108/21 in 52/22) se III. člen spremeni tako, da se odslej glasi:

»V območju cone I in II se med 8.00 in 18.00 uro vse dni v tednu vozila lahko parkira največ za eno uro. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda in po preteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.

V območju cone III in IV se v obdobju od 01. aprila do 30. septembra med 0.00 in 24.00 uro vozila lahko parkira največ za dve uri. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti  čas prihoda in po preteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.«

OS je sklep potrdil

Prekliče se Sklep o začasni veljavnosti letne dovolilnice za območje plačljivega parkirišča Žaršče tudi za parkirišče pred Kulturnim domom, trgovino Mercator in vrtcem do preklica (Uradni list RS, št. 52/22) št. 007-03/2019-11 z dne 8. 4. 2022.«

OS je sklep potrdil

(podrobno v gradivu)

 1. Vzpostavitev javnega dobra

OS Občine Bovec je soglasno potrdil vzpostavitev javnega dobra.

Gradivo k vsem točkam je objavljeno na: https://obcina.bovec.si/22-seja-obcinske-sveta-obcine-bovec-09-06-2022/

Pripravil in foto: MILAN ŠTULC