Dela na cesti od križišča za Lepeno do odcepa na Pristavo so skoraj zaključena. Fino asfaltiranje odseka je bilo zaključeno 5. 4. 2022, sledi še postavitev zaščitnih ograj. Občine Bovec je za investicijo namenila nekaj več kot  815.000,00 evrov (brez DDV). Sredstva je Občina Bovec pridobila iz 11. člena Zakona o TNP.

Dela je izvajal na razpisu izbran izvajalec Kolektor CPG d.o.o., nadzor pa STIG 8 projektiranje in nadzor, Igor Stergar s.p.. Nad cesto je bilo najprej treba odstraniti drevesa skupaj s panji, izvesti izkope zaradi širitve in ureditve odvodnjavanja, podporne zidove pa so izvedli z zaključno kamnito zložbo. Kot so zapisali v arhitekturni rešitvi, se kamnite zložbe lepo vklapljajo v okolje, saj ohranjajo videz krajevno značilnih suhozidnih zložb in so površinsko izvedene iz obdelanih kamnov, vgrajenih brez vidnega betona na površini in z globokimi fugami. Po utrditvi so vozišče preplastili najprej z grobo, nato pa še fino asfaltno prevleko.

Projekt je bil zastavljen in izveden v skladu s priporočili in zahtevami Triglavskega narodnega parka, okoljevarstvenih organizacij, Zavoda RS za varstvo narave, Direkcije Republike Slovenije za vode in na podlagi geološkega poročila o plazovitosti in erozijski ogroženosti terena na lokaciji širjenja ceste. Projektu je po pridobljenih soglasjih prej imenovanih soglasodajalcev končno soglasje izdal ARSO, ki širitev dovoljuje zgolj v brežino, ne pa tudi na strani toka reke Soče, in sicer s končno enotno širino vozišča 3,5 m. Ob seznanitvi s takimi pogoji so bili prisotni tudi predstavniki Krajevne skupnosti Soča-Trenta in so se njimi v celoti strinjali.

Zato Občina Bovec kot investitor v celoti zavrača nekatere povsem nestrokovne in zavajajoče očitke, objavljene predvsem na socialnih omrežjih, da je investicija izvedena neprimerno. Prav zaradi upoštevanja vseh zahtev za gradnjo in dovoljenih posegov v naravno okolje znotraj občutljivega območja Triglavskega narodnega parka je bila seveda investicija tudi bistveno dražja.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC