Danes sta župan Občine Bovec Valter Mlekuž v imenu investitorja Občine Bovec in direktor družbe Lokainženiring, podjetje za svetovalni inženiring, d. o. o., Srečo Barbič, podpisala pogodbo za opravila strokovnega nadzora nad izvajanjem GOI del in opreme pri novogradnji Športne dvorane Bovec.

Pogodbeni stranki v uvodu soglasno ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek javnega naročila v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju, da se pogodba sklepa z izvajalcem, ki je bil izbran kot ekonomsko najugodnejši ponudnik na osnovi odločitve o oddaji javnega naročila št. 4302-05/2021-19 z dne 4. 11. 2021 in se s to pogodbo pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih glede predmeta pogodbe.

Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa se obvezuje, da bo v skladu s to pogodbo izvedel  strokovni nadzor nad izvajanjem GOI del in opreme pri novogradnji športne dvorane.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC