Na cesti Soča-Vrsnik-Vas na skali izvajalec del KOLEKTOR CPG d.o.o., ki je bil izbran na javnem razpisu, izkorišča ugodne vremenske razmere in izvaja projekt, ki zajema obnovo vozišča gozdne ceste  Vas na Skali v skupni dolžini okoli 2200m.

Predvideni ukrepi za sanacijo vozišča predstavljajo v bistvu izdelavo nove voziščne konstrukcije (hladna reciklaža), ureditev robnih elementov vozišča, ureditev priključkov, izogibališč in odvodnjavanja. Investitor je Občina Bovec, ki za investicijo namenja skoraj pol milijona evrov, sredstva pa je pridobila po 11. členu Zakona o TNP. Do dokončanja asfaltiranja bodo popolne zapore med 8.00 in 16.00, zaradi načina izvajanja del z velikim strojem za recikliranje, ki skupaj s cisterno za vodo zasedeta celotno širino cestišča, pa vmesne prekinitve popolnih zapor niso mogoče. Razen seveda za nujne intervencije.

Izvajalec del bo v prvi fazi s posebnim reciklažnim strojem najprej utrdil podlago z betonsko prevleko, nato pa to preplastil z asfaltno prevleko. Gre za moderni pristop utrditve voznih površin.

Obstoječe asfaltno vozišče gozdne ceste je bilo na obravnavanem območju v slabem stanju. Na mnogih delih vozišča so bile prisotne številne mrežaste razpoke, zelo pogoste vzdolžne ter manj pogoste prečne razpoke. Prisotne so bile večje neravne asfaltne površine, mesta različnih posedkov oz. deformacij s kolesnicami, na posameznih lokacijah pa je bilo vozišče tudi že močno poškodovano in skoraj brez asfalta ter polno udarnih jam. Pravzaprav je bila celotna asfaltna prevleka po večini že dotrajana.

Širina obstoječega vozišča je povprečno 3,5m s posameznimi razširitvami tudi do 4m oz. 4,5m. Cesta poteka po večini v mešanem profilu. Prisotne so strme brežine, po večini vizualno stabilne, več kamnitih in betonskih podpornih in opornih konstrukcij, ki so na nekaterih delih v zelo slabem stanju. Po večini so bile potrebne obnove, nekatere pa je bilo potrebno zamenjati z novimi. Po levem robu, kjer se brežina mestoma strmo spušča v dolino, pa tudi na območjih podpornih konstrukcij ob prepustih, niso bile postavljene cestne varnostne ograje, ki bi ščitile pred padcem v globino. Obstoječe bankine so bile zelo neurejene, mestoma so zelo ozke in rahlo porušene. Po desnem robu ceste se je na nekaterih odsekih brežina zajedala v samo vozišče. Ker cesta poteka po zelo strmem terenu in je ponekod tudi precej ozka, so prisotna makadamska izogibališča, ki pa so po večini v zelo slabem stanju. Zaradi neprimernega odvodnjavanja, delno je urejenega le preko asfaltnih in tudi betonskih muld, je voda razdirala in odnašala material. Povečini pa se je voda prosto prelivala po vozišču in uničevala in razdirala bankine. Obstoječi vtočni jaški so bili  poškodovani, brez pokrovov, veliko jih je bilo tudi zasutih.

Zato se investicija izvaja na prvem odseku od km 0,000 do km 2,040 z izvedbo nadgradnje s tamponskim drobljencem TD 32 v debelini 10cm, izvedbo hladne reciklaže z uporabo hidravličnega veziva (cementa) na licu mesta obstoječih asfaltnih in nevezane nosilne plasti v debelini 30cm ter vgradnjo obrabno nosilne plasti bituminizirane zmesi v debelini 7cm. Na območju močno poškodovanega vozišča so po potrebi izvedli najprej izkop neustreznega materiala do globine okoli 80cm ter nato vgradili kamnite grede v debelini 45cm, tamponski drobljenec debelini 20cm do vrha obstoječega vozišča, nato pa so še čez celo širino vozišča dosuli že prej omenjeno 10cm plast tamponskega drobljenca.  Sledi izvedba hladne in situ reciklaže v debelini 30cm. Obrabno nosilna plast asfalta pa je na celotnem odseku enaka.

Na drugem odseku od km 2,510 do km 2,605 in tretjem odseku od km 2,653 do km 2,695 pa je na obeh odsekih in po celotni dolžini na levi zunanji strani vozišča prisoten močnejši posedek, zato so tam izvedli lokalne sanacije.

Pripravil in foto: MILAN ŠTULC