18. seja OS Občine Bovec je zaradi zagotavljanja varnosti v skladu s priporočili NIJZ potekala v veliki dvorani Ite Rine Kulturnega doma Bovec. Svetniki so potrdili predlagani dnevni red in v prvi točki zapisnike 17. redne ter 13 in 14. korespondenčne seje OS.

  1. Rebalans proračuna občine Bovec za leto 2021 

Priprava četrtega rebalansa proračuna Občine Bovec za leto 2021 je potrebna, ker se vrednosti investicij spreminjajo glede na časovno možnost izvedbe. Tako prihaja do prerazporeditev vrednosti investicij znotraj kvote, ki se financira na podlagi 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP) s strani države kot tudi med drugimi investicijami v občini. Prerazporejajo in dopolnjujejo se tudi viri financiranja investicij. 

Skupni prihodki (9.469.976,11) so predvideni nekoliko nižji, predvsem zato, ker se bodo nekatere investicije zamaknile v prihodnje leto in posledično tudi prihodki za sofinanciranje teh investicij (projekt Walk of Peace, Ribiška hiša…). Se pa zvišajo davčni prihodki, zlasti zaradi višjega pričakovanega prihodka od turistične takse, saj se realizacija že v mesecu septembru približuje prej planirani.

Odhodki (10.114.142,54) se znižujejo zaradi nižjih investicijskih odhodkov, ker se nekatere investicije zamikajo v naslednje leto. Se pa zvišujejo tekoči odhodki, predvsem električna energija, komunikacijske storitve, poštnina, stroški tekočega vzdrževanja ter študentskega dela in stroški podjemnih pogodb.

Investicijski odhodki se znižajo, ker se bodo, kot je že omenjeno, nekateri investicijski projekti (Kluže, Ribiška hiša, sanacija podora na Srpenici…) zamaknili v naslednje leto.

OS Občine Bovec je Rebalans proračuna občine Bovec za leto 2021 potrdil.

Potrdili so tudi sklep, da bo Občina izvedla investicijo gradnje Športne dvorane Bovec brez DDV.

  1. Poročilo Sončni Kanin d.o.o.; Skladno z odlokom Občine Bovec o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v gospodarsko družbo,  ki ga je sprejel občinski svet na seji, dne 2.7. 2020, je Okrožno sodišče v Novi Gorici, Sodni register, s sklepom štev. Srg 2021/13181 z dne 20. 4. 2021 vpisalo preoblikovanje Javnega zavoda Sončni Kanin v gospodarsko družbo SONČNI KANIN, Družba za turizem in storitve d.o.o., Dvor 43, Bovec oz. skrajšani naziv: SONČNI KANIN d.o.o. Sklep o preoblikovanju je postal pravnomočen z dnem 28.4.2021. Gospodarska družba SONČNI KANIN d.o.o. je skladno s sprejetim odlokom pravni naslednik Javnega zavoda Sončni Kanin, zato so se premoženje, obveznosti, terjatve ter zaposleni, prenesli na gospodarsko družbo. V poročilu je direktorica Manuela Božič Badalič predstavila aktivnosti, ki jih je gospodarska družba SONČNI KANIN skladno s sprejetim odlokom in glede na veljavno zakonodajo, izvedla s sklepom o preoblikovanju, ter poslovanje v času od oktobra 2020 do konec avgusta 2021. Poudarjeno je bilo tudi, da je bila pri poslovanju oziroma pokrivanju izpada dohodka bistvenega pomena pomoč države. Predstavila je tudi aktivnosti znotraj rednega vzdrževanja in popravil žičniških naprav. Novembra bodo žičniške naprave z vsemi dovoljenji pripravljene na zimsko sezono 2021/22.

OS se je s poročilom seznanil, v tej točki pa je potrdil tudi cenik smučarskih kart za smučišče Kanin v sezoni 2021/22.

  1. Predstavitev osnutka Koncesijsko najemne pogodbe med Občino Bovec in Sončnem Kaninu d.o.o.;

Občinski svet se je seznanil z vsebino osnutka koncesijske pogodbe.

  1. Potrditev priloge 1 k Odloku o preoblikovanju javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o.;

Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o. v svojem 12. členu govori o stvarnem vložku, ki ga Občina Bovec prenaša na družbo (d.o.o.) kot osnovni kapital. Podrobnejši opis premoženja, ki je predmet stvarnega vložka, vključno z računovodskimi izkazi, je Priloga temu odloku. Ker Priloga k Odloku o preoblikovanju še ni bila potrjena in objavljena, jo je treba formalno potrditi in objaviti kot prilogo temu odloku v Uradnem listu.

SKLEP: Občinski svet potrjuje Prilogo k Odloku o preoblikovanju javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o..  

  1. Potrditev priloge 1 in priloge 2 k Odloku o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin
  1. Odlok o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico (Url 97/2020) v svojem 9. členu govori o predmetu koncesije, pri čemer navaja, kaj vse je predmet koncesije:

Predmet koncesije je upravljanje žičniških naprav za prevoz oseb na smučišču Kanin in obsega obratovanje, zagotavljanje varnosti, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter razpolaganje z žičniškimi napravami krožno kabinsko žičnico Kanin, odsek A – B, B – C in C – D, 3-sedežnico Skripi, sedežnico Prevala in 2-sedežnico Graben na Kaninu, in vse objekte in naprave, ki so v lasti koncedenta in so nujno potrebni za delovanje žičniških naprav ali namenjeni javni rabi žičniških naprav, kot so objekti, prostori in naprave za blagajne, skladišča in shrambe, restavracijo in ostali prostori in naprave, ki sestavljajo celovito infrastrukturo na smučišču Kanin ter so natančneje razvidni iz priloge 1 tega odloka ter promocija in trženje smučišča Kanin. Predmet koncesije je tudi prevoz potnikov s krožno kabinsko žičnico, ki je kot javni prevoz določen kot izbirna gospodarska javna služba, pri čemer navaja, da Priloga 1 tega odloka podrobneje evidentira infrastrukturo na smučišču Kanin, ki je predmet koncesije. Pripravljena priloga 1 je ustrezna dopolnitev tega odloka in jo je treba potrditi na Občinskem svetu ter objaviti v Uradnem listu kot njegovo prvo prilogo.

SKLEP: Občinski svet potrjuje Prilogo 1 k Odloku o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico, ki se nanaša na predmet koncesije.

  1. Odlok o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico (Url 97/2020) v svojem 10. členu govori o območju izvajanja koncesije, ki obsega površino zemljišč, navedenih v prilogi 2 tega odloka. Priloga 2 je pripravljena v grafični obliki in je ustrezna dopolnitev tega odloka. Treba jo je potrditi na Občinskem svetu ter objaviti v Uradnem listu kot njegovo drugo prilogo.

SKLEP: Občinski svet potrjuje Prilogo 2 k Odloku o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico, ki se nanaša na območje koncesije.

  1. Poročilo Javnega zavoda za turizem Dolina Soče

Celostno poslovno poročilo Javnega zavoda za turizem Dolina Soče za obdobje januar-julij 2021 je podal direktor Viljem Kvalić, za zaključek pa je Kvalić predstavil še plan do konca leta 2021, kamor spada tudi preselitev TIC Bovec na novo lokacijo in odprtje slovenskega jamarskega muzeja v centru Bovca ter nekaj načrtovanih projektov v prihodnjem letu. OS Občine Bovec se je tako seznanil s poročilom.

  1. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal v letu 2020;

Poročilo je podala vodja Medobčinske uprave Suzana Konec. S tem se je OS Občine Bovec seznanil s poročilom o delu MU.

  1. Informacije o poteku investicij v teku;

Svetnike je z investicijami v teku seznanil župan Občine Bovec Valter Mlekuž, posamezne pa tudi sodelavca Jernej Leban in Marjeta Kavčič. Sicer pa so vse investicije v teku opisane tudi na spletni strani Občine Bovec.

Gradivo k vsem točkam je DOSTOPNO TUKAJ

pripravil in foto: MILAN ŠTULC