Pri Velikih koritih poteka investicija Občine Bovec, rekonstrukcija lokalne ceste Soča – Lepena, ki ob razširitvi ceste zajema tudi ureditev parkirišč in zaščitnih ograj. Investitor je Občina Bovec, dela izvaja na razpisu izbran izvajalec Kolektor CPG d.o.o., nadzor pa STIG 8 projektiranje in nadzor, Igor Stergar s.p..

Proračunska sredstva, ki jih Občina Bovec namenja za investicijo, so bila pridobljena iz 11. Člena Zakona o TNP, skupna vrednost investicije z vključenim DDV pa je skoraj milijon evrov. Gre za dvoletni projekt. V letošnjem letu bo izvajalec izvedel dela v vrednosti cca 314.000,00 €, preostanek pa v letu 2022.

V poletnih mesecih je cesta zaradi turizma zelo obremenjena. Večji del trase poteka nad strugo reke Soče, deloma celo nad njenimi naravnimi koriti, vendar zaradi pomanjkanja prostora doslej ni bilo mogoče postaviti varnostne ograje. Problem predstavlja tudi pomanjkanje parkirnih mest, kar se  je doslej odražalo v  oviranem  prometu zaradi nepravilno parkiranih vozil. Obnova/rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste Soča – Lepena v dolžini 830 m je bila zato nujna in obsega izvedbo  preplastitve  celotnega  cestišča  s  predhodnim  rezkanjem  obstoječega  asfalta, ureditev  parkirnih  površin  ob  vozišču  skupaj  z  odvodnjavanjem  z  izvedbo  novih  muld/koritnic  in sanacijo/rekonstrukcijo prepustov, montažo lesenih varovalnih ograj na posameznih odsekih, izvedbo kamnitih zložb ter utrditve bankin. Rekonstrukcija je potrebna zaradi povečanja varnosti, dotrajanosti voziščne konstrukcije in ureditve parkirnih mest. Širina rekonstruirane ceste se ne bo spremenila, vendar bo zagotovljena po celotni trasi.

Nad cesto je bilo najprej treba odstraniti drevesa skupaj s panji ter izvesti izkope zaradi širjenja trase ceste in ureditve odvodnjavanja. Širitev leve strani ceste se zato v večji meri izvaja s kamnito zložbo, kar je trenutno v izvedbi. Kamnite zložbe se ohranjajo videz krajevno značilnih suhozidnih zložb. Izvedene bodo iz delno obdelanih kamnov, vgrajenih brez vidnega betona na površini, z globokimi fugami in na način, da bodo čim bolj podobne videzu lokalnih zložb.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC