Četrta izredna seja je potekala v celoti preko ZOOM-a, namen sklica pa je bil obravnava in sprejem drugega Rebalansa proračuna Občine Bovec za leto 2021. Razloge za sklic izredne seje je podal župan Občine Bovec Valter Mlekuž in svetnike seznanil tudi z dosedanjimi pogovori glede načrtovane gradnje in kasnejšega upravljanja Doma starejših občanov Jezerca Bovec (DSO Jezerca Bovec).

Glavni razlog za pripravo drugega rebalansa proračuna Občine Bovec za leto 2021 je, da je Občina pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo DSO Jezerca Bovec in je bilo na sestanku z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, dne 22.4.2021, določeno, da država pristopi k omenjeni investiciji tako, da zagotovi sredstva v višini 70.000,00 € na posteljo. Izvedbo investicije mora Občina izpeljati sama. Zaradi kratkega roka dokončanja investicije, najkasneje v začetku leta 2023, je treba takoj pristopiti k aktivnostim za začetek gradnje. Izdelati je treba projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) ter načrt opreme, za kar je treba izvesti naročilo male vrednosti. Na podlagi te dokumentacije bo lahko izbran izvajalec del.

Za navedeno projektno dokumentacijo se na proračunski postavki Dom starejših občanov Jezerca Bovec zagotovi dodatnih 210.000 €, in sicer 140.000 € za PZI in 30.000 € za načrt opreme + DDV.

Dodatni vir za financiranje teh odhodkov v višini 174.265 € se pridobi iz tistega dela sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki se lahko prenese s proračunske postavke Športna dvorana Bovec – gradnja, saj je bila časovnica izgradnje športne dvorane predvidena v optimalnem časovnem poteku, brez pritožb oziroma zamude pri začetku gradnje, zato je zaradi previdnosti treba predvideti določen del sredstev 23. člena ZFO-1 še za druge investicije. Projektiranje dvorane sicer poteka po planu, vendar bo treba izpeljati še izbiro izvajalca gradnje, tako da se nekaj sredstev, predvidenih za gradnjo dvorane, prenese v naslednje leto.

Na proračunski postavki Športna dvorana Bovec projektiranje se poveča sredstva za 8.200 €.

Za pridobitev sredstev na razpisu EKO sklada, ki bo predvidoma v juniju 2021, je treba dokumentacijo pripraviti tako, da bo ustrezala razpisu in izdelati še dodatne izračune. Poleg tega bo potrebno sprotno spremljanje gradnje.

Rebalans proračuna za leto 2021 je prerazporedil manjše zneske še med nekaterimi drugimi proračunskimi postavkami in je zdaj v proračunu predvidenih na prihodkovni strani 9.563.936,90€, na odhodkovni strani pa 10.413.473,87€.

OS Občine Bovec je rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2021 potrdil soglasno.

V drugi točki razno je bilo med drugim postavljeno vprašanje, če bi bilo mogoče tako kot hitro testiranje organizirati tudi cepljenje zoper Covid 19 v Bovcu, saj naj bi nekateri imeli težave s prevozom do Tolmina. Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je sicer obljubil, da bo to možnost še enkrat preveril pri direktorju ZD Tolmin, ki je edini pristojen za izvajanje cepljenja, povedal pa je tudi, da je o tej možnosti že poizvedoval, vendar doslej to ni bilo mogoče predvsem zaradi cepljenja s cepivi, ki zahtevajo zelo kratek čas od prejema cepiva do izvedbe. Tudi na sejo OS pa je Mlekuž še enkrat poudaril, da lahko tisti, ki nimajo lastnega prevoza, tudi za ta namen uporabljajo brezplačen prevoz s Prostoferjem.

Pripravil: MILAN ŠTULC

Foto: posnetek zaslona ZOOM konference