Seja je zaradi priporočil NIJZ in ukrepov Vlade RS potekala z udeležbo večine svetnikov in nekaterih poročevalcev preko ZOOM-a. Najprej pa so svetniki sprejeli dnevni red in Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec.

V drugi točki je OS Občine Bovec obravnaval in sprejel Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2020.

Zaključni račun proračuna je akt občine, kjer je v splošnem delu podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov občine za preteklo leto. Zaključni račun je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem prikaz uporabe javnega denarja, je torej odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov.

Bilanca prihodkov in odhodkov Zaključnega računa za leto 2020 izkazuje na prihodkovni strani 6.769.304,41€, na odhodkovni strani 5.612.960,70€, proračunski presežek pa je 1.156.343,71€. Presežek sredstev na računu na dan 31. 12. 2020 se prenese v leto 2021.

Nadzorni odbor Občine Bovec se je dne 17. 3. 2021 seznanil s predlogom Zaključnega računa proračuna Občine Bovec za leto 2020 in nanj ni podal pripomb.

OS Občine Bovec je Zaključni račun Občine Bovec potrdil.

V tretji točki je OS Občine Bovec obravnaval in sprejel Rebalans proračuna Občine Bovec.

Osnovni razlogi za pripravo rebalansa proračuna za leto 2021 so spremenjene vrednosti nekaterih investicijskih projektov, ki ob sprejetju proračuna še niso bile znane in so bile ocenjene. Poleg tega sta v rebalansu dve novi proračunski postavki za investicije:

– sanacija skalnega podora na Srpenici, ki se na podlagi obvestila Ministrstva za okolje in prostor uvrsti v načrt razvojnih programov. Gre za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo bo financiralo ministrstvo, Občina pa DDV.

– TIC Bovec. Gre za obnovo prostorov bivše banke, ki jih je občina odkupila in kamor se bodo selili zaposleni JZ za turizem Dolina Soče. Sredstva za financiranje te obnove se zagotovijo z znižanjem transferov za financiranje delovanja zavoda.

PRIHODKI se višajo za 1,4% na 9.552.236,90€, ODHODKI skupaj  se zvišajo manj kot prihodki, in sicer za 0,5 % na 10.401.886,45€.

Zaradi večjega povečanja prihodkov kot odhodkov v proračunu tudi ni predvidenega zadolževanja.
Zaradi predvidenih upokojitev in porodniškega dopusta se spreminja tudi kadrovski načrt in se zaposli eno novo osebo.
OS Občine Bovec je rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2021 soglasno potrdil.

V četrti točki je OS Občine Bovec obravnaval in sprejel Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bovec.

Predsednik Statutarno pravne komisije občine Bovec Miha Sotlar je povedal, da je komisija Odlok obravnavala in ga ocenila kot primernega za nadaljnjo obravnavo.

Poveljnik OŠ ZC Edi Melinc je v uvodu razložil, da se vse aktivnosti, ki jih zajema Odlok, že izvajajo, da sprejem Odloka tudi ne bo prinesel finančnega vpliva na proračun in le formalizira pravno obliko izvajanja aktivnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bovec.

V letu 2020 se notranja revizija Združenja občin Slovenije v teku stalnih revizijskih pregledov, pri občinah po Sloveniji pregledovala področje organizacije ter skrbi za izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V teku revizijskega pregleda in po prejemu končnega revizijskega poročila v januarju 2021 je bilo ugotovljeno, da Občina Bovec nima sprejetega Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini. Predlog revizorja je bil, naj se pripravi ta odlok, v njem pa naj se ustrezno uredi sistem zaščite, reševanja in pomoči ter izvajanja nalog javne gasilske službe tako, da bi jih opredelili kot lokalne zadeve javnega pomena. Prav tako naj Občina s tem odlokom opredeli naloge občinske gasilske zveze (organizacijske ter strokovno-tehnične naloge), iz katerih bo izhajalo, da je njena dejavnost pomembna za razvoj gasilstva v občini, s čimer bi si zagotovila ustrezno podlago za neposredno (so)financiranje dejavnosti tega subjekta.

Občina je torej po opravljeni notranji reviziji in prejemu končnega revizijskega poročila, nemudoma pristopila k pripravi Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini in predlaga Občinskemu svetu potrditev in sprejem le-tega.

Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah so naloge, za organizacijo katerih mora poskrbeti občina. Organizacija služb za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah je določena v različnih aktih občine, medtem ko se opravljanje nalog zagotavlja preko raznovrstnih subjektov oziroma organizacij. Najpomembnejši organizaciji, ki sta namensko organizirani za zagotavljanje teh dejavnosti sta Civilna zaščita in gasilstvo – Gasilska zveza, v okviru katere gasilske organizacije opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva pred požarom ter določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah.

Z vzpostavitvijo obveznih pravnih podlag in z zagotavljanjem sredstev in ustrezne opremljenosti enot in sil za gašenje, zaščito in reševanje Občina skrbi za izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina Bovec zato vsako leto namenja sredstva za nakup ustrezne zaščitne in reševalne opreme, izobraževanja Civilne zaščite in gasilstva ter skrbi za objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč, vse skladno s potrebami in finančnimi zmožnostmi.

Svetniki so se najprej strinjali, da se Odlok sprejme v obeh branjih na tej seji, nato pa je OS Občine Bovec Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bovec soglasno sprejel.

V peti točki se je OS Občine Bovec seznanil s problematiko namere ukinitve bolnišnice na Jesenicah in podal Podporo Občine Bovec k obstoju jeseniške bolnišnice.

Problematiko je predstavil župan Občine Jesenice Blaž Račič. Med drugim je svetnikom povedal, da se utegne bolnica Jesenice premakniti na drugo lokacijo, predvidoma v Radovljico, s čimer pa se seveda pri Občini Jesenice ne strinjajo iz razlogov, ki jih je na kratko Račič tudi predstavil:

»Ohranitev SB Jesenice v občini Jesenice predstavlja pomemben gradnik skladnosti razvojnih prizadevanj v regiji, saj se bodo Jesenice lahko razvijale naprej kot zdravstveno središče Gorenjske, hkrati s tem ne bo omejevala razvojnih načrtov drugih lokalnih skupnosti, pač pa bi jih podpirala.

Občina Jesenice je tudi ustanoviteljica Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), ki je bila ustanovljena z namenom spodbujanja lokalnega prebivalstva k pridobivanju višje izobrazbe ter izobraževanja kadrov za potrebe zdravstvene dejavnosti v regiji. FZAB tesno sodeluje s SBJ in plod tega dela se kaže tudi v visoki stopnji usposobljenosti diplomantov FZAB.

Z ohranitvijo dejavnosti splošne bolnišnice v občini Jesenice bi, ne nazadnje, še naprej zagotavljali ustrezno razpršenost tovrstnih ustanov po celotnem ozemlju Slovenije in zagotavljanje čim hitrejšega dostopa do bolnišničnih storitev tudi za prebivalce (in obiskovalce, turiste) perifernih območij.

Prepričani smo, da bogata zgodovina zdravstvene dejavnosti v občini Jesenice, značilnosti lokalnega okolja, razvojne usmeritve Občine Jesenice ustvarjajo priložnost, da utrdimo položaj zdravstvenega središča Gorenjske tudi v prihodnje. Ohranitev bolnišnične dejavnosti v občini Jesenice je pomembno za celotno regijo, saj bi se na ta način regija skladneje razvijala. Verjamemo, da bo država prepoznala naš potencial in ga podprla s tem, da bo tudi nova regijska bolnišnica dobila prostor na območju občine Jesenice.«

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je k temu dodal, da je jeseniška bolnišnica bovškemu najbližja bolnišnica, prebivalcem Bovškega pa prijazna in velikokrat uporabljana bolnišnica, predvsem porodnišnica. Selitev v Radovljico bi za prebivalce Bovškega pomenila oddaljevanje tovrstne zdravstvene oskrbe. Izrazil je podporo k ohranitvi in razvoju jeseniške bolnišnice na Jesenicah. Podobno mnenje so izrazili tudi svetniki, ki so sodelovali v razpravi.

OS Občine Bovec je soglasno podal podporo ohranitvi bolnišnice na Jesenicah.

V šesti točki je OS Občine Bovec obravnaval Cene izvajanja storitev GJS povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami in MKČN na območju občine Bovec.

Odbor za gospodarstvo Občine Bovec je zadevo obravnaval in OS predlaga sprejetje sklepov (v gradivu). Poročevalec k tej točki Berti Rutar, direktor Komunale Tolmin, je poudaril, da gre za uveljavitev Uredbe Vlade RS za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja , ki v tretji alineji 19. člena narekuje izvajalcem javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zaračunavanje storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN)

OS Občine Bovec je sklepa sprejel.

V sedmi točki je OS Občine Bovec podal Soglasje Komunali Tolmin d.o.o. za najem kredita.

  SKLEP o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Tolmin d.o.o. :

  1. člen:
    Občinski svet Občine Bovec soglaša, da se Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o., v letih 2021 in 2022 dolgoročno zadolži za dodatna vlaganja v vozni in strojni park podjetja, predvsem na področju ravnanja s komunalnimi odpadki in odvoza fekalnih voda.
  1. člen:
    Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o., se  lahko v letih 2021 in 2022 zadolži do skupne višine 300.000,00 EUR za obdobje 5 let. Delež Občine Bovec je 57.810,00 EUR.
  1. člen:
    Javno podjetje Komunala Tolmin d.o.o. bo za odplačilo dolga zagotovilo lastna, ne- proračunska  sredstva.

OS Občine Bovec je sklep sprejel.

V osmi točki se je OS Občine Bovec seznanil z Letnim poročilom izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta.

SKLEP: potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta.

OS Občine Bovec je sklep soglasno sprejel.

V deveti točki se je OS Občine Bovec seznanil s Poročilom za leto 2020 in letnim delovnim načrtom javnega zavoda PRC za leto 2021.

SKLEP: OS Občine Bovec se je seznanil s poročilom PRC za leto 2020 in delovnim načrtom javnega zavoda PRC za leto 2021 in ga potrdil.

V 9.a točki je OS Občine Bovec Potrdil skupno kandidatno listo za Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije.

Ker je glasovanje tajno, so glasovali samo prisotni svetniki, udeleženci preko ZOOM-a pa bodo glasovali v skrinjici na Občini v naslednjih dneh.

V deseti točki se je OS Občine Bovec seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Bovec za leto 2020.

 SKLEP: OS Občine Bovec se je seznanil s poročilom NO Občine Bovec

V enajsti točki je OS Občine Bovec obravnaval in sprejel Letni program športa v Občini Bovec za leto 2021.

Letni program športa v letu 2021 v Občini Bovec predvideva 1.631.552,96 € proračunskih sredstev, od tega 1.591.552,96 € za sofinanciranje športne infrastrukture.

OS Občine Bovec je Letni program športa v Občini Bovec za leto 2021 soglasno potrdil.

V dvanajsti točki je OS Občine Bovec obravnaval in sprejel Letni program kulture v Občini Bovec za leto 2021.

Za uresničevanje javnega interesa v kulturi se iz občinskega proračuna v letu 2021 sofinancira program kulture v višini 365.379,71€.

 OS Občine Bovec je Letni program kulture v Občini Bovec za leto 2021 soglasno potrdil.

V trinajsti točki je OS Občine Bovec obravnaval Ukinitev javnega dobra.

OS Občine Bovec je ukinitev javnega dobra na treh parcelah na treh različnih lokacijah (glej gradivo) soglasno potrdil.

V štirinajsti točki so svetniki podali Vprašanja, predloge in pobude članov Občinskega sveta.

V tej točki so obravnavali tudi pobudo zaposlenih v Vrtcu Bovec, da bi za zaposlene omogočili brezplačno parkiranje na štirih parkirnih mestih. Občinski svetniki, ki so se vključili v razpravo, so nasprotovali podelitvi brezplačnih dovolilnic za parkiranje na plačljivih parkiriščih, ter predlagali, da se zaposlene v vrtcu obravnava na enak način, kot je bilo že sprejeto za delavce drugih institucij in gospodarskih družb.

SKLEP: prošnji za brezplačne dovolilnice se ne odobri, ponudi pa se dovolilnice po ceni in na način, kot velja za zaposlene v drugih institucijah in gospodarskih družbah.

OS Občin Bovec je sklep soglasno potrdil

Gradivo z obrazložitvami, poročili in sklepi k vsem točkam (razen 14.) je na voljo na: https://obcina.bovec.si/16-redna-seja-01-04-2021/

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC