Na tokratni seji Občinskega sveta Občine Bovec so bili lahko prisotni samo svetniki OS, poročevalci in predstavniki uprave Občine Bovec. Zaradi zagotavljanja varnosti in upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa in s tem omejenega dovoljenega števila prisotnih v zaprtih prostorih je bil, žal, tak ukrep nujen.

Svetniki so najprej potrdili zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, 3. izredne seje in poročilo 9. in 10. korespondenčne seje.

 1. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bovec NUSZ drugo branje

Spremembe med prvim in drugim branjem so predvsem:

 • Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2021 znaša 0,00246 EUR-a., in se ne znižuje.
 • Poslovni prostori:trgovina, gostinstvo, turistične storitve, pošta, banka, zavarovalnica, odvetništvo in druge storitvene dejavnosti, se poenoti na 350 točk.

OS Občine Bovec je v drugem branju soglasno sprejel Odlok NUSZ.

 1. Sprememba Poslovnika OS

Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Bovec so bile predložene v obravnavo prejšnjemu sklicu Občinskega sveta na 23. redni seji, dne   14. 12. 2017, vendar niso bile sprejete. Na takratni seji je bilo največ polemik glede predlaganega dodatnega 73 a člena Poslovnika, s katerim se uvaja predhodno seznanjanje javnosti z osnutki predpisov, o sprejemu katerih nato odloča občinski svet. Zato je Občina Bovec dne 22. 7. 2020 s strani MJU prejela urgenco, s katero MJU poziva Občino Bovec, naj v izogib morebitnim nadaljnjim postopkom v zvezi s tem obveznost uskladitve splošnih aktov z zakonodajo nemudoma izpolni.

Svetniki so tudi tokrat soglasno podprli predlog, da se 73 a člen Poslovnika izloči iz Poslovnika. S to dopolnitvijo je Občinski svet Občine Bovec sprejel predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Bovec.

 1. Rebalans proračuna Občine Bovec

Rebalans je potreben zaradi sprememb tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Odprti sta tudi 2 novi postavki Covid in Parkomati v TNP ter postavka Prostofer, sicer pa kot predstavljeno v gradivu. Na prihodkovni strani se s 6.666.633,19€ proračunska sredstva povišajo na 7.121.972,65€, na odhodkovni strani pa s 6.786.406,79€ na 6.996.241,88€.

OS Občine Bovec je predlog rebalansa soglasno potrdil.

 1. Odlok o zapuščenih vozilih.

Občina Bovec še nima sprejetega odloka, s katerim bi se urejajo ravnanje z zapuščenimi vozili na javnih površinah, zato odstranitev le-teh do sedaj ni bila možna. V občini Bovec v povezavi s to problematiko ni zaznati veliko zapuščenih vozil, ki bi zasedala ceste, parkirišča oziroma druge javne površine, vendar se pojavljajo posamezni primeri zapuščenih vozil na javnih površinah. Če lastnik zapuščenega vozila slednjega v odrejenem zakonsko predpisanem roku treh dni prostovoljno ne odstrani, občinski redar nima mehanizma za odstranitev takega zapuščenega vozila. S sprejetjem predmetnega odloka o zapuščenih vozilih pa bi občinski redarji imeli možnost odrediti odstranitev zapuščenega vozila pristojnemu izvajalcu rednega vzdrževanja cest oziroma njegovemu podizvajalcu, ki ga bo odstranil na stroške lastnika oziroma Občine.

S sprejetjem odloka bo občinski redarski službi dana podlaga za ukrepanje v primeru zapuščenih vozil na javnih površinah, ki ne bodo odstranjena v zakonsko določenem roku.

SKLEP: Občinski svet Občine Bovec je najprej odločil, da sprejema Odlok v dveh branjih in sprejel predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Bovec.

 1. Odlok o predkupni pravici

S tem odlokom se določi območje predkupne pravice Občine Bovec in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih. Območje predkupne pravice občine obsega:

 • nezazidana stavbna zemljišča in ruševine
 • ureditveno območje naselij,
 • kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • območje za dolgoročni razvoj naselij.

Območje predkupne pravice obsega tudi območja objektov obstoječe gospodarske javne infrastrukture in objektov občinskega pomena.

OS Občine Bovec je predlog Odloka o predkupni pravici v prvem branju sprejel.

 1. Odzivno poročilo Marjana Skorniška

OS Občine Bovec se je seznanil s poročilom Marjana Skorniška.

 1. Informacije PU Bovec

Informacijo o delu PP Bovec je podal komandir PP Bovec Damjan Žagar.

 1. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

SKLEP: Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča iz 1. točke sklepa (parcelne številke so navedene v gradivu). Pri teh nepremičninah iz tega sklepa se v zemljiški knjigi pri lastniku Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, zaznamuje »grajeno javno dobro lokalnega pomena – cesta«.

OS Občine Bovec je sklep sprejel soglasno.

 1. Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Občini Bovec za obdobje 2020-2013

Namen je predstavila poročevalka Alenka Rutar, zelena koordinatorka Turizem Dolina Soče.

Občina Bovec je prejela zlati znak Slovenia green destination, kar je odlična popotnica tudi za nadanje delo.

Slovenska turistična organizacija (STO) je zeleno, trajnostno usmeritev, opredelila kot edino pravo

razvojno priložnost Slovenije in njene turistične ponudbe, integralno uvajanje trajnostne usmeritve pa postavila v jedro razvoja in promocije slovenskega turizma. Kot poudarjajo na STO, je privlačna turistična ponudba, zasnovana na trajnostnem konceptu ter razvoju kakovostnih in inovativnih turističnih produktov visoke dodane vrednosti, tisti ključni element konkurenčnosti, ki našo deželo in njeno turistično ponudbo razlikuje od ostalih destinacij. Tudi v strategijo razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025 + smo zapisali vizijo, ki opredeljuje, da je edina pot, ki vodi naprej, zelen in trajnostni napredek v smeri višanja kakovosti in dodane vrednosti ter širjenja ponudbe izven glavne sezone na vse leto (podrobneje v gradivu).

SKLEP: Občinski svet Občine Bovec potrjuje Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec za obdobje 2020 – 2023. (soglasno)

 1. Vprašanja, pobude in predlogi

V tej točki so svetniki obravnavali tudi cenik vozovnic za smučišče Kanin in Kanin Sella Nevea Sončnega Kanina in cenik soglasno potrdili.

Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Bovec: www.obcina.bovec.si/13-redna-seja-08-9-2020/

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC