Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je včeraj podpisal pristopno pogodbo h Konzorciju 17, katerega glavni nalogi sta pridobitev ustreznih finančnih sredstev za vzpostavitev struktur programskih podsistemov integrirane dolgotrajne oskrbe v občinah Konzorcija 17 in ustanovitev Javno zasebnega zavoda, ki bo v imenu občin izvajalec programov.

V projekt vzpostavitve integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti so vključene Občine Bovec, Benedikt, Bled, Bloke, Cirkulane, Destrnik, Dobje, Hrpelje-Kozina, Kostel, Kozje, Log-Dragomer, Lukovica, Majšperk, Moravske Toplice, Podlehnik, Postojna, Puconci, Rogatec, Sevnica, Sv. Jurij ob Ščavnici, Šentjernej, Šentrupert in Vodice. Izobraževalno podjetje na področju dolgotrajne oskrbe FIRIS IMPERL d.o.o. je vodja projekta, oba z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje sta polnopravna člana in vključena v Konzorcij 17 kot svetovalna služba.

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je pristopno pogodbo podpisal pri Franciju Imperlu iz družbe FIRIS IMPER d.o.o., Občina Bovec pa ima praktično vse pripravljeno za gradnjo Doma starejših, pridobljeno je tudi že gradbeno dovoljenje:

» V konzorciju bomo zagotovo močnejši in bomo lažje pridobivali sredstva, še posebno zdaj, ko pričakujemo, da bodo na voljo tudi sredstva iz tako imenovanega paketa koronavirusa. Konzorcij 17 je interesno združenje, katerega pobudniki so 25 srednjih in manjših občin v Republiki Sloveniji ter družba FIRIS IMPERL d.o.o. in INŠTITUT Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Njegovo delovanje je omejeno na obdobje od leta 2020 do 2027. Konzorcij 17 deluje kot usmerjevalec in koordinator različnih aktivnosti v smislu vzpostavitve mreže integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. Konzorcij 17 kot strateški partner vključuje v projekt različne ciljne skupine, in sicer od ranljivih skupin, med katerimi so predvsem osebe 65+, do družinskih članov, izvajalcev zdravstvene nege in socialne oskrbe. Kot sva se pogovarjala s Francijem Imperlom iz družbe FIRIS IMPER d.o.o., je interes za vključitev v Konzorcij 17 izrazilo že okoli 30 Občin, Občina Bovec pa je s podpisom pogodbe zdaj polnopravna članica Konzorcija 17, « o konzorciju in smislu za vključitev vanj opiše župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Glavni namen ustanovitve Konzorcija 17 je vzpostavitev modela integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti, ki temelji na analizi individualnih potreb občanov in celovitem krajevnem reševanju dolgotrajne oskrbe za enajst različnih ciljnih skupin, od skupine, ki potrebuje nekaj preventivnih socialnih storitev, do tistih, ki potrebujejo redne socialne in zdravstvene storitve, a še vedno ne gre za bivanje v klasičnem domu za starejše. Danes 75 % starostnikov, ki potrebujejo pomoč, oskrbujejo družinski oskrbovalci doma, 25 % pa je oskrbovanih v domovih za starejše.

»Ker je po današnjih spoznanjih humana in finančno vzdržna dolgotrajna oskrba odvisna od celovitosti sistema oskrbe, bomo na nivoju lokalne skupnosti to uresničili z različnimi programskimi podsistemi mreže integrirane dolgotrajne oskrbe. Namen je, da bi ta model intenzivno povezoval podsisteme z lokalnim okoljem ter integriral občane v skupno skrb za kakovostno in dostojanstveno staranje. Konzorcij 17 želi, da bi na osnovi povezava več programskih podsistemov omogočil strokovni razvoj v naslednjih letih, ko se bo zaradi staranja prebivalstva več kakor podvojil delež ljudi, ki bodo potrebovali dolgotrajno oskrbo,« pa pojasni Franci Imperl iz družbe FIRIS IMPER d.o.o.

Konzorcij 17 ima 9 članski upravni odbor, sedem zastopnikov je županov občin Konzorcija 17, po eden predstavnik pa iz Družbe FIRIS IMPERL d.o.o. – razvojni inženiring socialnega varstva in INŠTITUTA Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, ki sta stalna člana odbora (brez reelekcije), vendar ne moreta biti izbrana za predsednika Konzorcija 17.

Člani odbora imajo mandat eno leto, nakar se vsako leto zamenjajo 4 člani. Članstvo v upravni odbor se določi na osnovi časovnega vrstnega reda pristopa h Konzorciju 17. Vsako naslednje leto preneha mandat v upravnem odboru prvim štirim članom iz časovnega vrstnega reda pristopa. Sestava upravnega odbora se vsako leto menja s 1. marcem. »Konzorcij 17« je odprto pogodbeno združenje, kar pomeni, da se lahko članstvo poveča, če obstajajo za to razlogi in se odbor »Konzorcija 17« s tem strinja. Člani odbora na prvi konstitutivni seji izberejo iz svojih vrst predsednika Konzorcija 17, ki je pooblaščen, da zastopa Konzorcij 17 v razmerju do tretje osebe. Mandat predsednik Konzorcija 17 je eno leto in je vezan na čas delovanja aktualnega upravnega odbora. Prvi predsednik Konzorcija 17 je Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice, člani upravnega odbora v mandatnem obdobju od 1. 3. 2020 do 1.3. 2021 pa so Valter Mlekuž, župan Občine Bovec, Jože Doles, župan Občine Bloke, Saša Likavec Svetelšek, županja Občine Hrpelje-Kozina, Antonija Žumbar, županja Občine Cirkulane, Franc Pukšič, župan Občine Destrnik, Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, Franci Imperl iz družbe FIRIS IMPER d.o.o. in Jože Ramovš iz Inštituta Antona Trstenjaka.

Pripravil in foto: MILAN ŠTULC