Seja Občinskega sveta občine Bovec je zaradi zagotavljanja varne razdalje med udeleženci tudi tokrat potekala v veliki dvorani Strgulčeve hiše. OS Občine Bovec je potrdil dnevni red in Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta občine Bovec.

Najprej so sprejeli Rebalans proračuna občine Bovec za leto 2020. Glavni razlog za pripravo drugega rebalansa proračuna za leto 2020 je sprememba virov financiranja pri investicijskem projektu Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki pripravlja pogodbo o sofinanciranju investicije v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin (odslej ZFO-1), namreč vloge ne potrdijo, dokler niso dokazljivi vsi viri financiranja. Izkazalo se je, da nekaterih, prej predvidenih virov za financiranje te investicije, ne bo. Občina Bovec ni bila uspešna pri pridobitvi sredstev od Fundacije za šport, zato je izpadlo 70.000 €. Manj bo donacij od gasilskega društva za 65.000 €. Je bila pa z Ministrstvom za okolje in prostor podpisana pogodba z 10.000 € višjo vrednostjo, kot je bilo prvotno predvideno, tako da je pogodbena vrednost zdaj 140.000 €. Višja so tudi nepovratna sredstva iz naslova 23. člena ZFO-1 za 39.637 €. Manj bo lastnih virov iz proračuna za 70.000 €. Zaradi nastalih razlik pri virih financiranja te investicije bo najeto brezobrestno posojilo iz naslova 23. člena ZFO-1 v višini 155.363 €.

Pred tem je bilo  posojilo iz tega naslova predvideno za izgradnjo brvi Jablanca, a se bo ta investicija zaradi še ne rešenih lastniških razmerij zategnila v naslednje leto, zato se 80.000 € prenaša v naslednje leto.

Povišujejo se sredstva v višini 3.580 € na  projektu Artistic za pokritje dodatno nastalih stroškov, ker se projekt zamika za en mesec.

Vrednost na kontu Nakup zemljišč se uskladi z Letnim načrtom pridobivanja stvarnega premoženja.

Odprla se je proračunska postavka Dokumentacija za projekte v TNP, na kateri se predvidi 2.319 € za Izdelavo elaborata postavitve turističnih lamel ob cesti v upravljanju DRSI skozi območje vasi Soča.

Nekaj prerazporeditev je še med konti znotraj proračunskih postavk.

Rebalans proračuna je OS Občine Bovec potrdil.

Sprejeli so tudi Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Bovec, 1. branje. Glavni razlog za prenovo POSZ je sprememba zakonodaje na področju komunalnega opremljanja in odmere komunalnega prispevka. S sprejetjem Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) je potrebno skladno s 34. členom uredbe vse Programe opremljanja ter odloke o merilih in odmeri komunalnega prispevka, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo te uredbe na podlagi Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2), uskladiti z določbami te uredbe najpozneje do 30. marca 2021.

Glavne poudarke je predstavil Matevž Premelč, univ. dipl. geog. iz ZaVita, svetovanje, d.o.o., ki je izdelovalec elaborata programa opremljanja za OPN Občine Bovec. Bistvena sprememba je poenotenje plačila komunalnega prispevka na celotnem območju Občine Bovec.

OS Občine Bovec je v prvem branju soglasno sprejel Odlok, zato je bilo predlagano združenje z drugim branjem, kar so svetniki soglasno potrdili.

Obravnavali so in po skrajšanem postopku sprejeli še Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Bovec – 1. Branje, nato pa še Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Bovec – 1. branje

Obrazložitev predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Bovec jepripravil  Igor Martinšek, TerraGIS. d.o.o. V novem odloku so definicije stavbnih zemljišč usklajene z veljavno zakonsko podlago, ki je navedena v preambuli novega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč. Kot vir podatkov se bodo  sedaj uporabljali podatki registra nepremičnin ( REN), ki ga vzdržuje GURS. V primeru, da GURS ne razpolaga s podatkom, ali da ta ni pravilen ali je pomanjkljiv, lahko občina uporabi druge uradne podatke, s katerimi razpolaga (projekte, izdana dovoljenja, odločbe), lahko pa tudi pozove lastnika, da posreduje točne podatke. Največja sprememba pri dejanski rabi delov stavb je, da sedaj ni več mogoče kot dejansko rabo dela stavbe imenovati kot »počitniška«, ker od popisa nepremičnin naprej GURS te rabe ne beleži več.

Pri določitvi območij so sedaj predvideli samo 2 območji, in sicer:

  1. območje: bovška kotlina ( naselje Bovec z vsemi zaselki, ki se obravnavajo kot deli oz. ulice Bovca: Podklopca, Zavrzelno, Ravni Laz in Vodenca)
  2. območje: ostala naselja oziroma poselitvena območja na območju občine.

Spremembe so tudi na področju oprostitev. Pri oprostitvah MOP vztraja samo pri tistih, ki jih predvidevajo določila Zakona o stavbnih zemljiščih v 59. členu. Oprostitev, vezane na spodbude gospodarstvu, humanitarnim organizacijam, društvom in sorodnim organizacijam niso dovoljene.

V razpravi je Os izglasoval znižanje višine točke za 20% od predlagane. Ob upoštevanju te pripombe je OS Občine Bovec Odlok v prvem branju potrdil kot primernega za nadaljnjo obravnavo.

V nadaljevanju so obravnavali Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec – 2. Branje. Besedilo Odloka se od prejšnje seje ni spremenilo v ničemer, niti ni bilo podanih amandmajev nanj. Zato je Os Občine Bovec sprejel sklep, da se sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec

Pri točki Odlok o spremembi odloka o turistični in promocijski taksi v občini Bovec je šlo zgolj za spremembo dela besedila v 8. Členu Odloka. Nadzorni odbor Občine Bovec nas je dne 2. 6. 2020 seznanil z ugotovitvijo, da 8. člen Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec ni skladen z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma. V 1. alineji 4. člena so pravilno kot zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse opredeljeni državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma, v 8. členu pa naj bi zavezanci tudi pobirali in odvajali turistično takso, kar je v nasprotju z zakonsko določbo, ki pravi, da je to obveznost pravnih oseb javnega in zasebnega prava, samostojnih podjetnikov posameznikov, sobodajalcev in kmetov, ki sprejemajo turiste na prenočevanje in prek katerih tudi vseskozi poteka ustaljena praksa pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse. Napačna dikcija je bila ob obravnavi novega odloka v 2018 očitno spregledana, zato jo je bilo potrebno popraviti s sprejemom oz. potrditvijo sprememb.

Sklep: Občinski svet Občine Bovec se je seznanil s potrebno spremembo Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec ter potrjuje predlog spremembe, kot je pripravljen z gradivom Odloka o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec

Sprejeli so tudi nov Odlok o pokopališkem redu v občini Bovec. Nov Odlok o pokopališkem redu v občini Bovec obravnava pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu in obsega prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urne dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Ta del  pogrebne dejavnosti lahko izvajajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo  pogoje  za opravljanja te dejavnosti.. opravlja jo tudi Komunala Tolmin. Pogrebna dejavnost, ki predstavlja 24-urno dežurno službo pa je po zakonu obvezna občinska GJS in jo opravlja javno podjetje Komunala Tolmin. Ta gospodarska javna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca te javne službe vključno uporabo le-teh (to je MV v Tolminu, ki ustreza po opremljenosti).

Pogrebne slovesnosti se izvajajo ob upoštevanju predpisov, dogovorjenih postopkih med svojci, izbranim izvajalcem pogrebnih storitev in upravljavcem pokopališča, upoštevaje voljo pokojnika ali naročnika pogreba.

Dovoljene so naslednja vrste pokopov: pokop s krsto ali žaro v grob na pokopališču, raztros pepela iz žare na določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega.

Naročnik pogreba lahko pridobi od občine dovoljenje za raztros pepela iz žare pokojnika izven pokopališča na določeni lokaciji, ki izpolnjuje zahtevane pogoje ( 19. člen).Dovoljenje za raztros izda občina na osnovi vloge z vsemi potrebnimi soglasji.

Stroške 24-urne dežurne službe in stroške pogreba mora poravnati naročnik pogreba, če pa je plačnik Občina, se praviloma izvede pokop s krsto na pokopališču v Bovcu ( 21. člen).

Pokopališka dejavnost, ki v predlogu novega odloka obravnava upravljanje in urejanje pokopališč v občini, ohranja ustaljeno prakso v skladu z veljavno zakonodajo in dejavnostjo upravljavca pokopališča. Uporaba  mrliških  vežic na pokopališčih  ni   obvezna ( razen v primerih, če stanovanjska hiša nima več kot 2 stanovanja, ali smrt ni posledica nalezljive bolezni), praviloma pa naj bi pokojnik ležal v vežici dve uri pred pogrebom.

Vrste grobov in prostorov za pokope  določa  26.člen. Odlok ureja tudi določila glede mirovalne dobe, prekop groba…

Upravljavec pokopališča odda grob v najem na podlagi najemne pogodbe, v kateri je določena tudi grobnina, ki zajema stroške za urejanje pokopališča, vodenje evidenc in oddajo grobov v najem.

Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti in nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja medobčinska inšpekcija.

Na območju občine Bovec je 6 pokopališč. Komunala Tolmin je upravljavec na pokopališču Bovec in Čezsoča.

Cene vzdrževanja teh pokopališč potrjuje Svet ustanoviteljev Komunale Tolmin (župani) na predlog upravljavca ( Komunale Tolmin).

Krajevne skupnosti, ki sedaj »upravljajo« ostala pokopališča, morajo v 6 mesecih po uveljavitvi tega Odloka obvestiti občino o bodočem upravljavcu pokopališča na njihovem območju, pod določenimi pogoji lahko upravljanje tudi prenesejo na javno podjetje.

OS Občine Bovec je Odlok v prvem branju potrdil. Strinjali so se z združitvijo prvega in drugega branja in Odlok potrdili tudi v druge branju.

V nadaljevanju je nadzorni odbor podal Poročilo za leto 2019 in Letni program nadzora za leto 2020.

Poročilo je podal predsednik Nadzornega sveta Vojko Kovačič in predstavil Letni program NO za leto 2020, ki zajema pregled prihodkov iz naslova turistične takse ter način in namen porabe v občini Bovec v letu 2019, pa tudi pregled prihodkov in odhodkov v zvezi z upravljanjem letališča Bovec v letu 2019.

OS Občine Bovec je obravnaval tudi predlog Komisije za priznanja in odlikovanja za podelite priznanj Občine Bovec za leto 2020, in sklenil sledeče:

Denarno nagrado prejme:

SEKCIJA KLIC ŽIVALI

Priznanja prejmejo:

MATIJA MLEKUŽ, DOMINIK ČERNUTA, IVAN KRAVANJA, PETER ŽIGON

Plaketo prejme:

EDI MELINC

Naziv častnega občana kljub predlogu Komisije za priznanja in odlikovanja Občinski svet Občine Bovec ni potrdil. Predlaganega je OS potrdil za priznanje.

OS Občine Bovec se je seznanil še s Poročilom o gospodarjenju z gozdovi v lasti občine in agrarnih skupnosti v letu 2019. Poročilo je podal vodja ZGS KE Bovec Dragan Markovič, u.d.i.g. Posamezni izvajalci so vsa planirana dela opravili korektno in v roku. Gospodarjenje z gozdovi je Občini Bovec v letu 2019 v občinski proračun prineslo 146.279,95€. Program vzdrževanja gozdnih cest v letu 2020 v zasebnih in državnih gozdovih je ZGS OE Tolmin pripravil na podlagi predvidene Pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest med MKGP, Zavodom za gozdove RS in Občino. Okvirna vrednost del znaša 30.400,00€. Po potrebi bo ZGS pripravil sanacijske programe za ceste, poškodovanje v ujmah, kakor tudi predlog rebalansa. Os se je program dela potrdil.

Izglasovali so še Sklep o ukinitvi javnega dobra, in sicer se na zemljišču parcele številka 4180/83 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 5 m2 ukine status grajenega javnega dobra. Zemljišče parcele številka 4180/83 k.o. (2211) Čezsoča v izmeri 5 m2 preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno dobro in ostane lastnina  Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V 14. točki so svetniki obravnavali Spremembe in dopolnitve sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec in sprejeli naslednje sklepe glede umeščanja parkirnih površin in območji plačljivih parkirnih mest:

  1. Na parkirišču Virje se določi parkirne površine, kjer se v obdobju od 1. aprila do 30. septembra plačuje parkirnina. Medobčinsko redarstvo na parkirišču Virje izvaja nadzor in ob neplačilu izreka kazni.
  2. Pri Velikih koritih ob cesti v Lepeno se za pobiranje parkirnine doda še ena parcelna številka (del parkirišča proti mostu) in se tam pobira parkirnina.
  3. Osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost na bovškem trgu imajo možnost nakupa dovolilnice za parkiranje na parkiriščih pri KD, Merkatorju in Vrtcu za ceno 120,00€
  4. Za območje parkirišča Žaršče se omogoči nakup letne dovolilnice za parkiranje. Nadomestilo za letno dovolilnico je 120,00€. V primeru, da se oseba izkaže, da je občan Občine Bovec, nadomestilo znaša 10,00€.