Občina Bovec še zadnjič poziva vse zainteresirane lastnike zemljišč,

občane občine Bovec in druge fizične in pravne osebe, da oddajo pobude oziroma svoje predloge na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ali na elektronski naslov: obcina.info@bovec.si.

Predlogi se lahko nanašajo na vse vsebine akta: na namensko rabo prostora, na pogoje gradnje, na grafični in tekstualni del akta ter na izvedbeni in strateški del.

Zbiranje pobud bo potekalo v času od 20.06.2020 do vključno 20.07.2020.

Pobude se oddajo  posebnem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Občine Bovec. Pobuda naj bo ustrezno obrazložena ter po možnosti konkretizirana (npr. z grafičnim prikazom želje na mapni kopiji ipd.).

Občina bo vse prejete pobude preučila in do njih zavzela stališče glede izpolnjevanja pogojev v skladu s predpisi s področja urejanja prostora in glede eventualnih omejitev s področja različnih varstvenih režimov. O ugotovitvah in stališčih do posameznih pobud bo občina predlagatelje obvestila po zaključenem roku za oddajo pobud. Pobude prejete po preteku navedenega roka v postopku SD OPN2 ne bo mogoče obravnavati.

Na podlagi Odloka o določitvi občinske takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bovec in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bovec je potrebno za vsako vlogo plačati takso.