Zaradi zagotavljanja ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa je bila seja OS tokrat v veliki dvorani Stergulčeve hiše. Svetniki so najprej potrdili dnevni red in zapisnik 10. redne seje, nato pa obravnavali Zaključni račun za leto 2019.

Prihodki 6.290.827,00

Odhodki 7.472.666,70

Bilanca prihodkov in odhodkov -1.181.839,70

Neto zadolževanje 436.994,38

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2018    1.008.962,75

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2019   308.518,56

V letu 2019 je bilo samo investicijskih odhodkov  3.636.894,82

Presežek sredstev na računu na dan 31. 12. 2019 se prenese v naslednje leto.

Predsednik Nadzornega odbora Vojko Kovačič je v svojem poročilu povedal, da se je Nadzorni odbor podrobno seznanil s predlogom Zaključnega računa za leto 2019 in ni zaznal bistvenih odstopanj od predvidenega proračuna.

OS Občine Bovec je Zaključni račun za leto 2019 soglasno potrdil.

 1. 3. Rebalans proračuna občine Bovec za leto 2020

Predvideni prihodki 6.751.995,97

Predvideni odhodki 6.866.417,82

Primanjkljaj -114.421,85

Stanje na računu na dan 31. 12. 2019   308.518,56

Sredi marca so nastopile izredne razmere zaradi epidemije koronavirusa, kar je zahtevalo zadržanje izvajanja proračuna. Rebalans proračuna je potreben predvsem zaradi posledic epidemije koronavirusa in posledično manjših prihodkov, zato je bilo treba temu primerno zmanjšati tudi odhodke.  Kljub slabšim obetom je Občina Bovec ohranila večino načrtovanih investicij. Vse pa bo odvisno od epidemiološkega stanja v nadaljevanju leta.

OS Občine Bovec je Rebalans proračuna za leto 2020 soglasno potrdil.

V isti točki so svetniki soglasno sprejeli tudi sklep, da potrdijo veljavni cenik za sečnjo drv na panju, ki velja sicer že 4 leta in cen v danih razmerah ne dvigujejo.

 1. Letni delovni načrt javnega zavoda Posoški razvojni center za leto 2020

Direktor PRC Tolmin Simon Škvor je predstavil Letni načrt Javnega zavoda PRC in aktivnosti ter glavne projekte, ki jih načrtujejo v letu 2020.

Os Občine Bovec je soglasno potrdil Letni načrt PRC za leto 2020.

Podali so tudi soglasje k morebitnemu zadolževanju PRC.

 1. Predstavitev v.d. direktorice JZ Sončni Kanin

Od nastopa v.d. direktorja Sončnega Kanina Manuele Božič Badalič,ki je funkcijo nastopila 31. marca 2020, zaradi koronavirusa ni bilo sej Občinskega sveta Občine Bovec, zato je bila tokratna seja prva priložnost za predstavitev. Svetnikom je predstavila tudi aktualno stanje v Javnem zavodu Sončni Kanin in vizijo o delovanju zavoda.

 1. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola

Bovec

Osnovna šola Bovec je podala pobudo, da se Podružničnima šolama Žaga in Soča omogoča poučevanje tudi 5. razreda.

Občinski svet je predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bovec soglasno potrdil.

 1. Načrtovanje dela vrtca ter predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2020/21

Predlagana sta bila dva sklepa, in sicer:

 1. potrdi se obseg oddelkov in število mest v oddelkih ter obseg zaposlitev
 2. potrdi se odpiralni čas vrtca od 6.30 do 15.30 ter izvajanje samo celodnevnega programa.

OS Občine Bovec je oba sklepa soglasno potrdil.

 1. Cena programov vrtca za šolsko leto 2020/21

Predlagan je bil sklep, da se cene vrtca s 1. 9. 2020 spremenijo, in sicer:

Celodnevni program 397,74

Jaslični program 480,45

Kombinirani program 405,23

Občinski svet je predlagan cenik soglasno potrdil

 1. Letni program športa v Občini Bovec za leto 2020

OS Občine Bovec je Letni program športa v Občini Bovec za leto 2020 soglasno potrdil.

 1. Letni program kulture v Občini Bovec za leto 2020

OS Občine Bovec je Letni program kulture v Občini Bovec za leto 2020 soglasno potrdil

Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Tolmin  d.o.o.

OS seznanil s problematiko poslovanja Komunale Tolmin. Po poročilu direktorja Komunale Tolmin Bertija Rutarja glede na situacije zaradi koronavirusa je pri poslovanju Komunale Tolmin prišlo do sprememb, kar bi lahko v prihodnje zahtevalo tudi zadolževanje Komunale Tolmin. Ker za to potrebuje soglasje Občinskih svetov Občin ustanoviteljic, je Rutar za to soglasje poprosil tudi OS Občine Bovec.

OS je sprejel Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Tolmin  d.o.o.:

 1. člen

Občinski svet Občine Bovec soglaša, da se javno podjejte Komunala Tolmin d.o.o.  v letu 2020 zadolži za tekoče poslovanje za obdobje treh let.

 1. člen

Javno podjetje Komunala Tolmin se lahko v letu 2020 zadolži do skupne višine

300.000,00 EUR. Delež Občine Bovec je 57.810,00 EUR.

 1. člen

Javno podjejte Komunala Tolmin d.o.o. bo zagotovilo sredstva za servisiranje dolga iz ne-proračunskih virov.

 1. Spremembe in dopolnitve Sklepa o določitvi parkirnih površin

OS Občine Bovec je Spremembe in dopolnitve Sklepa o določitvi parkirnih površin potrdil s spremembami predloga, kakršen je naveden v gradivu, in sicer:

 • Na parkirišču na območju Velikih korit ob cesti v Lepeno so izglasovali ceno 1.00€ za 1 uro.

Parkirnina se pobira tudi od 1. aprila do 30. oktobra

 • Na parkirišču Žaršče je možen nakup letne dovolilnice cena za letno dovolilnico 120,00€
 • prva alineja točke V. člena se spremeni tako, da se odslej glasi:

»da bivajo in imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na naslovu Trg golobarskih žrtev 25, Ledina 4 ali Ledina 5,«, za stanovalce Ledina 3 pa se dovoli samo dostop do kleti.

» da so lastniki ali uporabniki nepremičnine na naslovu Trg golobarskih žrtev 25, Ledina 4 ali Ledina 5«.

Spremembe in dopolnitve Sklepa o določitvi parkirnih površin veljajo s 1. julijem 2020

12 Razdelilnik po ukrepih za malo gospodarstvo 

Odbor za gospodarstvo in GJS Občine Bovec predlaga, da Občina Bovec v letu 2020 javne razpise oz. javne pozive razpiše po praksi razpisnih ukrepov in njihovi višin ter razpisnih pogojev iz leta 2019.

Ukrep:

2: nepovratne finančne spodbude 14.000,00€

 • -2.5: naložbe 000,00€

2.8 odpiranje novih zaposlitev 1000,00€

2.10 strokovno izobraževanje in usposabljanje 500,00€

2.14 sofinanciranje izdelave promocijskih gradiv in internetnih strani 2.500,00€ 

OS Občine Bovec je razdelilnik potrdil.

 1. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih

OS Občine Bovec je soglasno potrdil Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih.

 1. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelah 8102/19 in 8102/20 k.o. 2207 Bovec

OS Občine Bovec je sklep soglasno potrdil.

 1. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je svetnike obvestil o dopisu NKBM, da zapirajo poslovalnico v Bovcu, s čimer se Občina Bovec ne more strinjati.

Gradivo z obrazložitvami je na voljo na: https://obcina.bovec.si/11-redna-seja-14-5-2020/

 

Pripravil in foto: MILAN ŠTULC