Vlada je na svoji 56. redni seji, včeraj, 9. januarja 2020, med drugim sprejela tudi Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku. Finančna sredstva, na letni ravni v višini milijona evrov, bo zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor.  

Sprejeta Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku je plod dolgoletnega pritiska lokalnih oblasti oziroma Občin, ki imajo del njihovega teritorija tudi v TNP.

»Občina Bovec ima med vsemi Občinami znotraj parka največje ozemlje, za urejanje infrastrukture v TNP pa Občina nujno potrebuje namenska sredstva, ki jih pri nekaj več kot pet milijonskem proračunu pač ne more zagotavljati v dovolj veliki meri. Sprejetje te Uredbe je sicer prvi pozitivni korak k izvajanju določbe iz 11. člena Zakona o TNP, ki sicer velja že 10 let, pa se ni izvajal. Zato je pohvalno, da se je na tem področju nekaj vendarle premaknilo oziroma so odgovorni vendarle ustvarili pogoje za izvajanježe dolgo veljavnega zakona. Občina Bovec bo po razdelilniku iz novo sprejete Uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku, pridobila 241.300,00€. Kot župan pa pričakujem še povečanje namenskih sredstev v naslednjih letih, saj smo župani zahtevali 1,5 milijona, sprejeta Uredba pa namenja milijon letno. Gre za to, da Zakon o TNP prebivalcem ne more nalagati samo obveznosti in omejitve, temveč mora prebivalcem znotraj TNP omogočati spodbude zato, da bodo mladi ostali oziroma se morda celo vračali v kraje na območju TNP. To pa lahko v prvi vrsti dosežemo z ustrezno infrastrukturo, normalnimi bivalnimi pogoji in možnostmi za razvoj na področju podjetništva in zaposlovanja, šolstva, kulturnih in športnih aktivnosti, nujne medicinske pomoči, šolstva, socialnega skrbstva, javnih služb, skratka z ugodnimi pogoji za življenje,« je v prvem odzivu na sprejeto Uredbo povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž, ki se je tudi osebno zelo zavzel za začetek izvajanja Zakona o TNP in se je o tem pogovarjal tudi s predsednikom DZ RS Dejanom Židanom, ko je ta 8. oktobra lani obiskal Trento.

S to uredbo se določajo podrobnejša merila in kriteriji za določanje višine sredstev za sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti za izvajanje razvojnih usmeritev parkovnih lokalnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja Triglavski narodni park. Prav tako se s to uredbo določata tudi podrobnejša vsebina in način priprave akcijskega načrta za sofinanciranje parkovnih lokalnih skupnosti.

Na podlagi Uredbe in akcijskega načrta, ki ga pripravi javni zavod Triglavski narodni park, se bo iz državnega proračuna sofinanciralo projekte parkovnih lokalnih skupnosti na območju narodnega parka, in sicer zlasti za:

  • zagotovitev ustrezne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture,
  • podporo nadstandardnemu razvoju družbenih dejavnosti (npr. nujna medicinska pomoč na težko dostopnih terenih, sofinanciranje delovanja šol in vrtcev, sofinanciranje šolskih prevozov, izvajanje službe socialnega skrbstva na domu),
  • podporo nadstandardnemu izvajanju državnih in lokalnih javnih služb zlasti aktivnosti za zagotavljanje dostopa do javnih storitev prebivalcem narodnega parka,
  • ohranjanje in odpiranje delovnih mest zlasti aktivnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest,
  • spodbujanje izvajanja okoljsko primernih dejavnosti ter socialnih storitev, ki prispevajo k ohranjanju poseljenosti in preskrbi prebivalcev narodnega parka.

(Vir: Ministrstvo za okolje in prostor )

Pripravil: MILAN ŠTULC