Prisotnih je bilo 8 svetnikov od 12. Župan Valter Mlekuž se je prisotnim svetnikom opravičil, da je moral sklicati izredno sejo, sklical pa jo je, ker so štirje svetniki glasovali proti temu, da bi odločitve sprejeli s korespondenčno sejo. Svetniki so dnevni red z dvema točkama soglasno potrdili.
Župan je zaradi neuspešne 3. korespondenčne seje sledil 23. členu Poslovnika, ki mu nalaga, da: “Če se več kot četrtina svetnikov ne strinja s predlogom za izvedbo korespondenčne seje in je za sklic seje dana zahteva upravičenega predlagatelja, mora župan sklicati sejo sveta. V ta namen se župan po telefonu ali na drug ustrezen način posvetuje z vsemi svetniki in dobi od njih odgovor.” Zardi pomanjkanja časa oziroma za doseganje zahtevanih rokov je zato župan sklical izredno sejo.
Razlogi za sklic izredne seje za spremembe NRP 2019-2022 in rebalans proračuna 2019 so, da je v postopku oddaje javnega naročila za sanacijo občinske ceste trdnjava Kluže- Bavšica, z dne 19. 7. 2019, komisija Občine Bovec pri odiranju prispelih vlog ugotovila, da najnižja ponudba odstopa navzgor od ocenjene vrednosti projektantke za 46.601,39€ brez DDV oziroma 56.853,69€ z DDV. Sanacija te bčinske ceste je umeščena v program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami v letu 2018, v programu pa so za ta namen rezervirana sredstva MOP, Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč.
1. Poročilo 3. korespondenčne seje.
Ker je bilo več kot ¼ svetnikov proti korespondenčni seji (izid glasovanja TUKAJ), je bila torej ta neuspešna. Jernej skok, Adis Hrovat, Klavdija Stergulc in Boštjan Komac so bili proti odločanju o rebalansu na korespondenčni seji, ostali svetniki pa so glasovali za.
2. Spremembe Načrta razvojnih programov 2019-2022 in rebalans Proračuna za leto 2019
Glede na dejstvo, da pozitivne odločitve o izboru ponudnika brez zagotovljenih proračunskih sredstev ni mogoče sprejeti, je zato, da se sanacijo izvrši, treba zagotoviti več lastnih sredstev od sprva načrtovanih, to je 91.088,57€, ob tem, da višina sofinanciranja s strani MOP-Sektorja za zmanjševanja posledic naravnih nesreč ostaja enaka prvotni, to je 145.132,20€. V kolikor Občina Bovec ne bi zagotovila lastnega deleža v potrebni višini, se torej odpove tudi sofinanciranju v višini 145.132,20€ in bi v prihodnje cesto v Bavšici morali sanirati v celoti s svojimi lastnimi sredstvi. To pa v bližnji prihodnosti ni izvedljivo zaradi obilice drugih odprtih zadev.
Sklep: Občinski svet Občine Bovec potrjuje predlagane spremembe Načrta razvojnih programov 2019-2022 in rebalans proračuna za leto 2019, kot je podano v gradivu 2. izredne seje.
Rebalans proračuna za leto 2019 so prisotni svetniki potrdili soglasno.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC