Svetniki so v uvodu najprej soglasno izglasovali, da drugo točko obravnavajo po skrajšanem postopku. Potrdili so dnevni red in Zapisnik 6. redne seje in nadaljevanja 6. redne seje Občinskega sveta občine Bovec.

  1. Odlok o parkiranju v občini Bovec – skrajšani postopek

S tem odlokom se na območju Občine Bovec določajo območja, namenjena parkiranju, ureja režim parkiranja, njegov nadzor in sankcije v primeru kršitev. Na javnih površinah, ki niso namenjene parkiranju, parkiranje ni dovoljeno. Pristojni organ lahko na krajevno običajni način objavi, da se na določeni javni površini, namenjeni parkiranju, v določenem času ne parkira oziroma se iz nje parkirana vozila umaknejo. Z globo 80 € se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena. Z globo 300 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 €.

OS je sprejel predlagan Odlok.

Predvidena je postavitev parkomata najprej za parkirišča pri Kulturnem domu, ob marketu in vrtcu. Predlaga se sklep, da se parkirnina pobira od 1. aprila do 30. septembra, prva ura je brezplačna, cena za vsako nadaljnjo uro je 1,00€

Predlagan sklep so svetniki potrdili.

  1. Rebalans Proračuna Občine Bovec za leto 2019

Rebalans je potreben zaradi štirih razlogov:

– nabave parkomata za uvedbo parkirnine najprej na parkirišču pri Kulturnem domu in pokritje drugih stroškov v skladu z novim Odlokom o parkiranju

– načina financiranja nabave reševalnega vozila se spremeni (brez potrebe po dodatnih sredstvih)

– proračun se uskladi z dopolnjenim načrtom pridobivanja in prodaje stvarnega premoženja

– predvidenih projektov, ki bodo sofinancirani s strani MOP v skladu s 4. do 11. Členom Zakona o Triglavskem narodnem parku.

Prihodki in odhodki se tako zvišujejo, zadolževanje se povečuje za 23.337,00 zaradi zagotovitve lastne udeležbe pri projektih, za katere se pričakuje več kot 400.000,00€ sredstev s strani MOP.

Rebalans je OS potrdil.

  1. Seznanitev svetnikov in opozorilo glede nadzora plačevanja turistične takse

OS se je seznanil z dejstvom, da glede na povečanje nočitev temu ne sledi tudi povečanje pobrane turistične takse oziroma je bilo pobrane 16% od predvidenih prihodkov iz naslova turistične takse. Predvideva se, da vsi zavezanci ne odvajajo turistične takse, zato se opominov ne bo več izdajalo in se bo pristopilo k izvršbam.